Texty písní Bathory Requiem Crosstitution

Crosstitution

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The crucifix in flames
The house of God burned down to the ground
A symbolic action of defiance
Brought palace of lies down

Refusal to acknowledge the authority
Of faith of liars
Has cleansed this world somewhat
By purifying lovely fire

Crosstitution
Crosstitution
Crosstitution

Holy writtings, hokus pokus
Magic incense, blood and tears
Impeccable the ways of Heaven
To inflict terror and fear

All are born of woman
And the female is of sin
So we are all drenched soaky wet in sin
When our life begins

And for the rest of our days
To reach his kingdom full of bliss
We seek forgiveness
For something we didn't do
To someone who does not and never has
And never will exist

Crosstitution
Crosstitution
Crosstitution

Cross of lies, no one up high
Gayhood of priests and spartan fiests
Pathetic faith, your wine and bread
All will be well once we're all dead

He might have died for
Somebody's sins but sure not mine
If all you want is to him follow
And die too then I say fine

But don't you baptise one more
Generation in some fuckin' shame
Supported by that damned religion
Of yours I now watch in flames

Crosstitution
Crosstitution
Crosstitution

I will always defy your damn faith
As I've lived I'll die free
You'll never have me crosstitute myself
Or on my fuckin' knees
Krucifix v plamenech
Dům Boží srovnán se zemí
Symbolický akt vzdoru
Zničený palác leží na zemi

Zamítnutí uznání autority
Víry, lhářů
Nějak očistilo tento svět
Očistcem báječného ohně

Instituce kříže
Instituce kříže
Instituce kříže

Svatá písma, hokus pokus
Magické kadidlo, krev a slzy
Nevinné cesty Nebe
Přivodí teror a strach

Všichni jsou zrozeni z ženy
A ženy jsou zplozenci hříchu
Takže my všichni jsme namočeni v hříchu
Už když začíná náš život

A po zbytek našich dní
K dosažení jeho království plného blaženosti
Hledáme odpuštění
Pro něco, co jsme neudělali
Pro někoho kdo není, nikdy nebyl
A nikdy nebude existovat

Instituce kříže
Instituce kříže
Instituce kříže

Kříž lží, nikdo na výši
Homosexualita kněží a spartské oslavy
Patetická víra, tvé víno a chléb
Všechno bude jednou dobré, až budeme všichni mrtvi

Možná měl zemřít pro
Něčí hříchy, ale určitě ne pro ty mé
Pokud je vše, co chcete ho následovat
A také zemřít, tak říkám fajn

Ale nekřtěte se znovu
Generace v zasraný hanbě
Podepření tímto vaším prokletým náboženstvím
Budu vás nyní sledovat v plamenech

Instituce kříže
Instituce kříže
Instituce kříže

Budu vždy vzdorovat Vaší prokleté víře
Jak jsem žil, tak i zemřu
Nikdy mne neobrátíte na Instituci kříže
Nebo mne, kurva, nedonutíte pokleknout
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy