Texty písní C-Block Keep Movin´

Keep Movin´

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I gotta keep movin', up and down this life
I gotta keep movin', leave the past behind
And do all it should be done, to live my life and have some fun
Life is how you make it, so take it

(Rap1:)
Now I see ya still movin, while I'm groovin,
Once again I'm back in the house, I'm improovin,
To let you know, let you real somethin good
But not this, see you wish you could
Gotta lay the past behind, what's on my mind,
It's the rime shinin, clinin, I'm pporing on a way to the top
With CBK-style with the club hiphop
I bring it back, put it down the line
I stop and come on the top of the dine
Did you think I was gone all for real?
But you're going full, with the rap appeal,
Now here it comes stronger much harder
Where black and go, much started
I can't stop, nigga come Pop! Drop!
Gotta keep movin'!

(chorus x 2)

I gotta keep movin, up and down this life

(Rap2:)
I gotta keep movin', while you snoozin
It's the club style mix, I'm here to proove it
Now recognize the M to the M P,
The P is for POP, and I don't stop
And I can't be stopped now immitade it
So watch out, yeah, ya still hacned
It's the digness with the mystery
Now watch out and go, see I peep this
I still standing on the eastcoast level
I'm still diggin deep, and I'm remaining the shevel
Now I keep going try to face that
Still ponding powerful commercial track, jack
Gotta bring it to you nice and slow
On the carpet C, it is my time to glow
I stay away to long, it's beeting my chest like King Kong

(chorus x 2)
I gotta keep, I gotta keep, I gotta keep on movin'
I gotta keep, I gotta keep, I gotta keep on movin'

(Bridge:)
It's 1999 ya'll, and we still represent C-BLOCK
We just tryin to let you know, Life is what you make it
So leave the past behind, cause that's the way it's done,
So keep movin!

(chorus x 2)

I gotta keep movin, up and down this life
Já mám držet posun,
nahoru a dolù tohoto života
já mám držet posun, odejít minulost za
a dìlat všechny to mìl by se udìlat,žít mùj život a mít nìjaký legraèní
život je jak vy udìláte to,tak vzít to
(Rap1:
Nyní já vidím hlas pro ještì posun,zatímco jsem zabìhnutost,
Ještì jednou já se vrátím v domì,Já jsem improovin,
Pro dát vám vìdìt,nechat tì skuteèný nìco dobrý
ale ne toto,vidìt vás si pøát mohl bys
mít položit minulost za,co je na programu mé mysli,
To je tenký povlak svítící,klinika, Já pporing na cestì do vrcholu
s CBK-stylem s klubem kyèel-poskakovat
já pøinesu ty couváš, dát tu dolù linku
já zastavím a pøijít nadto jíst
myslíš si, že já jsem pryè všechno skuteènì?

Ale jdete plný,
s klepnutím apelovat,
Nyní zde to pøijde silnìjší moc tvrdší
kde èerný a jít,
moc zaèal
já nemohu zastavit, èernoch-Georgia pøijít bouchnout! Zastav !

Mít držet posun!
(pìveckých sborù x 2)
já mám držet posun, nahoru a dolù tohoto života
(Rap2:
Já mám držet posun, zatímco vy snoozin
to je klubový styl míchá,Jsem zde , abych proove to
nyní rozpoznat M M P,
P je pro PROTOKOL POŠTOVNÍHO ÚØADU, a já nezastavím
a já nemohu být zastaven nyní immitade to
tak dává si pozor, jo, hlas pro ještì hacned
to je dùstojnost s tajemný
nyní dává si pozor a jít, vidìt já pokukuji toto
já ještì stanu na východ-pobøeží úroveò
já jsem ještì kopání hluboce, a já zbudu shevel
nyní já udržuji v chodu se pokoušet èelit tomu
ještì poklepávání silné komerèní dráhy, zvedák
má pøinést to pro vás pìknì pomalý
Na koberci C, to je mùj èas na to žhnout
já se neúèastním toužit, ta øepa má hruï jako King Kong
(pìvecké sbory x 2)
já mám držet,
Já mám držet, Já mám stále posun
já mám držet, mít držet, Já mám stále posun
(mostu:
To je 1999 hlas pro-will,a my ještì reprezentujeme C-BLOK
my jen zkoušení dá vám vìdìt, Život je co vy udìláte to
tak odejít minulost za, pøíèina který je cesta to je udìláno,
Tak držet posun!
(pìveckých sborù x 2)
já mám držet posun, nahoru a dolù tohoto života
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy