Texty písní Cripper Devil Reveals Hysteria

Hysteria

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There is more to life than there's to see
It's my self-imposed priority
See the core and how it's thrilling me
Me and lunacy a unity

Upside down
Inside out
Can't you see I'm ready now
To fall into place

Hysteria
Look what hate & anger have done
Hysteria
Look what hate & anger have done

Strong is the one
To reanimate
All the madness I need to survive

Straight in your face
Ask yourself
Why the hell only I can draw you out

Each time my heart missed a beat
Or where it cracked after deceit
I could complete the incomplete
And beg for chances to repeat

See me now?
See my way?
And now tell me once more that you don't know
What I mean

Hear my words and understand
To reunite before we end
Close your eyes, my dearest friend
And welcome all that I've to send

Are you with me?
Are you alike?
0,3 % remaining
Count off!
Tam je více k životu, než je tu vidět
Je to moje vlastní-uložené prioritou
Podívejte se na jádro a jak je to vzrušující mi
Mě a šílenství jednoty

Vzhůru nohama
Naruby
Nevidíš, že jsem teď připraven
Spadnout do místa

Hysteria
Podívejte se, co nenávidí & hněv udělali
Hysteria
Podívejte se, co nenávidí & hněv udělali

Silný je ten,
Oživit
Všechny šílenství musím přežít

Přímo do obličeje
Zeptejte se sami sebe
Proč sakra jen mohu čerpat vás

Pokaždé, když moje srdce bít ujít
Nebo tam, kde je popraskané po podvod
Jsem mohl dokončit neúplné
A prosit o šanci zopakovat

Viz mě teď?
Viz můj způsob?
A teď mi řekněte ještě jednou, že nevíte,
Co mám na mysli

Slyšte má slova a rozumět
Předtím, než jsme se sejít koncem
Zavřete oči, můj nejdražší příteli
A vítám všechny, které jsem poslat

Jste se mnou?
Jste si podobní?
Zbývajících 0,3%
Počet off!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy