Texty písní D12 The Underground EP 6 Reason

6 Reason

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Proof]
You wish that you could bear me black
D12 standing back
No planning that
Def methods, we got a hand in that
Whoever run this shit
You get a jammed knee cap
Make the healthy get sick
And your fam handicapped
You a fan of rap
My clan attack
Your school, home, your bitch house
Pull my nine milli
You gon' die with your fist out
Him an his
It's over with
Venom is this
cobra spit
Agressive dialect with agressive
Sober bitch
My bionic fires demonish atlonics
Demonic is tainted chronic
Impossible to hold down like vomit
Mics I palm it
You stay to bomb it
Like tourists that's Islamic
I enter your atmosphere like a comet
The new god of rap
Call me nigga Thor
Snap your back
When I slap your ass in a figure four
From miles around they can feel it's lethal
I make hardcore groups like Wu Tang
Look like the Village People (fags)
No sequel
The general let the senistal
Abort your mind state and kill your inner child

[Bizarre]
It's been a while
Since you bitch niggas heard of me
Cuz the last six months
I been doing R&B
But now I'm on some sick shit
Niggas better duck quick
You don't know who you're fucking with
I'll leave you niggas breathless
Seeing me and Bugz rolling in the blue hummer
You a bitch, scared to shoot like Lindsay Hunter
Don't need to be a father
Cuz I'm just to illmatic
I'll probably poison my kids
Like flowers in the alley
Fuck your anorexic neglects it
Fuck a Lexus
I'm doing drivebys on XXX BMX's

[Bugz]
I know a girl who said she's prio
And her sign is a Leo
Bugzy fucked her in a Regal
And then she took me to my P.O.
Fuck rollin' ceelo
I'm down to a c-note
Lost a g' rollin' dice at that punk ass casino
But fuck it (shit) cuz when times get bad
See me and drag with the mags
On unsuspecting fags (bitch)
I gotta shoot
Bitch you got the boot
And hurry up with it
I'm trying to catch this prostitute (I got ten)

[Kuniva]
I'm the nigga that spotted ya
Spit something hot at ya
Rip your Nautica
Saw you backstage and shot at ya
And kill subliminally
You can go on
And spin your group name 25 times in one song
I'll still write about you
Hip hop is better off without you
Blowing niggas outta they bathrobes
And funky house shoes
For the hell of it
I fuck Missy Elliott
Don't give a fuck if her belly gets
In my way, I'm still nailing it
Got this verbal tech nine
Spitting at you for telling shit
Get this dead body off the mic
I'm fuckin smelling it

[Kon Artis]
Fuck it
Let's have a scrub out
Fuck around with us and see what happen
We all got them guns blappin
Got y'all niggas back tracking
Ya, we dump bodies in seashores
Busting DJs over they backs with keyboards
Turn up my levels
Your crew is fruitier than pebbles
Changin you razor back MCs to running trebles
Bust up
Kon Artis, quick to smack your slut up
Keep a pack of rubbers
Just in case I gotta nutt up
Brigade style hold 'em out down
That's how it's meant to be
You kick the same shit
Your whole tape sound like a symphony
Don't say shit to me
It's DP carry your daughter
Talking bitches outta they panties
Dollars and last quarters
Like that horsemen
I'll leave your whack crowns hutless
Watch Defarius come to my show
And leave dreadless
Whoever said this slash rapper and producer
Wouldn't make your head twist
Guard your grill and your necklace

[Chorus]
I got 6 reasons why we keep shit coming
Dirty Dozen left niggas running for cover
Hiding behind your lovers
Skirting off peeling rubber
As we shout
"DON'T FUCK WITH DIRTY DOZEN"
6 reasons why keep shit coming
Dirty Dozen left niggas running for cover
Hiding behind your lovers
Skirting off peeling rubber
As we shout
"DON'T FUCK WITH DIRTY DOZEN"
I got 6 reasons why we keep shit coming
Dirty Dozen left niggas running for cover
Hiding behind your lovers
Skirting off peeling rubber
As we shout
"DON'T FUCK WITH DIRTY DOZEN"

Yeah yeah bitch (what what)
We'll bring it to your crew
We'll bring it to your crew
Any of y'all
Die bitch
Don't fuck with Dirty Dozen
Dirty Dozen
Bugz
Proof
Bizarre
Don't fuck with Dirty Dozen
Da Brigade bitch
DJ Head
Don't fuck with Dirty Dozen
The saga starts right now
If you ain't down with us from this day on
Then fuck you
Dùkaz]
vy si pøejete že jste mohli nést mì èerný
D12 odstoupit
žádné plánování toho
Def metod, my jsme dostali ruku v tom
kdokoli bìží toto hovno
vy dostanete maèkané koleno èepice
udìlá zdravý se nabažit
a váš fam postižený
vy vìtrák klepnutí
mùj klan útok
Vaše škola, domov, vaše dìvka dùm
táhne mé devìt milli
vy gon' zemøete maje vaše pìst ven
jemu jeho
je po všem s
hadím jedem je tento
brejlovec plivat
útoèné náøeèí s útoènou
støízlivou dìvkou
má bionika ohnì demonish atlonics
Demonic je nakažené chronický
nemožné držet dole jako zvracet
mikrofon já Palm to
vy zùstanete k bombì té
jako turisté to je islámský
já zadejte vaše atmosféru jako kometa
nový bùh klepnutí
volá mì èernoch-Georgia Thor
puknout vaše záda
kdy já plácnu vašeho osla ve figuøe ètyøi
z míle kolem mohou cítit to je smrtící
já udìlám tvrdou skupinu jako Wu Tang
vypadat jako vesniètí lidi (poskoci)
žádná následná nemoc
generál nechá senistal
pøerušit vaši mysl stav, stát a zabít vaše vnitøní dítì


[bizarní]
to jste byli nedávno
vy zkurvíte èernoch-plyny slyšely o mne
Cuz poslední šest mìsícù
já dìlám R&B
ale nyní já jsem na nìjakém nemocném hovnì
èernoch-plyn lepší celtovina rychlý
neví kdo/který vy jste posraní s
já bude opustím vás èernoch-plyn bezdechá
návštìva mì a Bugz válející na levaèku energického èlovìka
vy dìvka,
postrašený støílet jako Lindsay Hunter
nemusí být otec
Cuz já jsem jen illmatic
já bude pravdìpodobnì jed mé dìti
jako kvìtiny v aleji
vyserou se na váš anorexic zanedbat to
vysrat se na právo-nás
dìlám drivebys na XXX BMX
-ovo

[Bugz]
znám dívku , která øekla , že ona je infekèní bílkovina reprodukující se v živém systému
a jejím podpisu je Lev
Bugzy podøadný její/jí v královský
a pak ona vzala mì k mùj P.O.

Vysrat se na válející' ceelo
já am dolù k c-poznámce
jsem ztratil g' válející' kostky v tom punkovi osel kasino
ale vysere se na to (hovno) cuz kdy èasy dostanou špatný
Podívej se na mì a vleèení s èasopisem
Na nic netušící poskocích (dìvka)
já mám støílet
kurvu vy vyletíte na dlažbu
a pospíšit si s tím
já zkouším chytit tuto prostitutku (já jsem dostal deset)


[Kuniva]
já jsem èernoch-Georgia že spatøený hlas pro
plival nìco horký v hlasu pro
vytrhnout váš Nautica
Saw vy zákulisí a výstøel v hlasu pro
a zabije podprahový
vy mùžete pokraèovat
a vymýšlet si vaše skupinové jméno 25 krát v jednom písni
já ještì budu psát o vás
hurá poskakovat je na tom lépe bez vás
foukání èernoch-plynový ven-díky oni koupací pl᚝
a plesnivé domovní boty
pro mnoho to
já vyseru se na Missy Elliott
ne- dát vysrat se na jestli její/jí bøicho vstoupí
mou cestu, Já ještì pøibiji zaèíná to být
tento slovní tech devìt
plive na vás pro øíkající hovno
dostat tuto mrtvolu mimo mikrofon
já jsem posraný to ucítit


[Kon Artis]
vysrat se na to
Pojïme má pøeškrtat
se kurvit s námi a vidìt co se stane
my všichni jsme dostali jim zbranì blappin
dostal y'all èernoch-plynová záda sledování cíle
hlas pro, my vyhodíme tìla v moøských pobøežích
bysta DJS nad oni couvají s klávesnicemi
pøevrátit mé úrovnì
Vaše posádka je ovocné než kamení
Changin vy holíte záda MC bìžící trojitý
se rozejít
Kon Artis,rychlý mlaskat vaši couru nahoru
držet balík galošù
pro ten pøípad já mám sbìraè oøechù nahoru
oddíl styl drží' em ven dolù
to je jak to znamenat být
vy kopnout stejné hovno
Vaše celá páska zní jako symfonie
ne- øekne hovno ke mnì
to je DP nést vaši dceru
mluvící dìvka ven-díky oni dámské spodní kalhotky
dolary a poslední ètvrt
jako ti jezdci
já bude odejdu váš plácnout koruny chata-ménì
sledovat Defarius pøijít k mé pøehlídce
a odejít hrùza-ménì
kdokoli øekl toto lomítko klepátko a výrobce
ne udìlá vaši hlavu splést
støežit váš møížový a váš náhrdelník


[pìvecké sbory]
já jsem dostal 6 dùvody proè my držíme hovno pøicházející
Tucet špinavcù opustil èernoch-plyny kandidovat za kryt
se krýt vaše milence
obrubování mimo loupání gumy
jak my køièíme
"NEVYSERTE SE NA SE ŠPINAVÝ TUCET"
6 dùvody proè živobytí hovno pøicházející
Tucí špinavcù opustil èernoch-plyny kandidovat za kryt
se krýt vaše milence
obrubování mimo loupání gumy
jak my køièíme
"NEVYSERTE SE NA SE ŠPINAVÝ TUCET"
Já jsem dostal 6 dùvody proè my držíme hovno pøicházející
Tucet špinavcù opustil èernoch-plyny kandidovat za kryt
se krýt vaše milence
obrubování mimo loupání gumy
jak my køièíme
"NEVYSERTE SE NA SE ŠPINAVÝ TUCET"

Jo jo dìvka (co co)
my pøineseme to k vaší posádce
my pøineseme to k vaší posádce
jakýkoli z y'all
zemøít dìvku
ne- vysrat se na s Tucet špinavcù
Tucet špinavcù
Bugz
Proof
Bizarre
Do ne vysrat se na s Tucet špinavcù
Da Brigade zkurvit
DJ hlavu
ne- vysrat se na s Tucet špinavcù
ságu zaèátky právì teï
jestliže vy ai ne dolù s námi od tohoto dne na
pak vyserete se na vás
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy