Texty písní Ego Rytmus feat Ego Tina Všetko má svoj koniec ..

Rytmus feat Ego Tina Všetko má svoj koniec ..

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Ego:

I thought I would never tell,
Today I know that one day will come
when you tell that big thank you
I leave and do not regret
read and ends dream
get out once out of the circle,
come after us better or not,
Let's just good for us to remain,
first to finish games
Bye Bye, Mom, I want to be loved by women
love addiction, love, destruction,
It's always better to be in readiness,
when-to-life-to-or under the influence of errors
how it all ends it can change only those
because life is a dog, life stress,
do not have to endure,
I know that the end will not come today,
I try to enjoy every moment
enjoy every few minutes
why all that is beautiful to know as quickly lapse?
All the time we say goodbye, you go after it,
as demented laugh when we meet in another corner,
head up where the end always starts something new,
head up where it is finally starting something new.
Kontrafakt

Tína:

Music will remain in you,
even if the show can not go back,
goodbye to you, and goodbye stages,
last rhyme, the last note.
The end must come,
should go forward,
success means
watch your time.

Rytmus:

You killed
Jou Jou Jou Jou Jou Jou

Everything has its end all the time in-fill,
its mission, I just now-filled,
move further I need to change
I do not live only for this rap I have not,
Be sure to when I contact-great-lished;
interest to complete re-ZrO deny,
you know that I'm going always with the time
other times I leave behind,
my dream I did not even say goodbye,
re-starts after the new.
I would greet them mo-seeding people
20 years in rape me still not bored
life, heart, and Rymit powerhouse music
this is my life so pleasing to me.
My album ends ... but I'm not going back
I am still with you, still the most productive in the game ...
All I thank you,
I think when you rapujem,
no no no no I do not regret the way it closes!


Tína:
Music will remain in you,
even if the show can not go back,
goodbye to you, and goodbye stages,
last rhyme, the last note,
end of importance,
If something starts
thanks for your voice
everything has its time, everything has its time, everything has its time, thanks a lot.

Music will remain in you,
even if the show can not go back,
goodbye to you, and goodbye stages,
last rhyme, the last note.
End of importance,
If something starts
thanks for your voice
everything has its time.
Myslel jsem, že bych nikdy neřekl,
Dnes vím, že jednou přijde den,
když řeknete, že velké poděkování
Odcházím a nelituji
číst a končí sen
dostat se jednou z kruhu,
přijdou po nás lepší nebo ne,
Řekněme, dobré pro nás i nadále,
nejprve dojet do cíle hry
Bye Bye, mami, já chci být milován ženami
láska závislost, láska, zničení,
Je vždy lepší být v pohotovosti,
když-to-life-to-nebo pod vlivem chyb
jak to všechno skončí to může změnit pouze ty
protože život je pes, život stres,
nemusí vydržet,
Vím, že konec nepřijde dnes,
Snažím se užít si každý okamžik
si každých pár minut
Proto vše, co je krásné vědět, jak rychle zanikají?
Celou dobu jsme se rozloučit, můžete jít po tom,
jako dementní smích, když se setkáváme v jiném rohu,
hlavu tam, kde konci vždy začíná něco nového,
hlavu tam, kde se konečně začíná něco nového.
Kontrafakt

Tina:

Hudba zůstane ve vás,
iv případě, že výstava nemůže vrátit,
rozloučit s vámi, a sbohem fáze,
poslední rým, poslední poznámka.
Konec musí přijít,
by měl jít vpřed,
Úspěch znamená,
sledujte svůj čas.

Rytmus slovy:

Zabil jsi
Jou Jou Jou Jou Jou Jou

Všechno má svůj konec po celou dobu v-vyplnění,
jeho poslání, jen jsem nyní obsazena,
pohybovat se dále nutné změnit
Nechci žít jen pro tuto rapu nemám,
Ujistěte se, že když mám obrátit-pra-zveřejněno;
zájem na dokončení re-ZrO popřít,
Víte, že budu vždy po dobu
Jindy jsem za sebou nechal
můj sen jsem ani rozloučit,
znovu začne po nové.
Chtěl bych pozdravit jim po-osev lidí
20 let znásilnil mě stále nenudí
života, srdce a Rymit powerhouse hudba
to je můj život tak potěšující pro mne.
Moje album končí ... ale já se nevrátím
Jsem stále s tebou, stále nejproduktivnější ve hře ...
Vše Děkuji vám,
Myslím, že když jste rapujem,
ne ne ne ne nelituji, jak to zavře!


Tina:
Hudba zůstane ve vás,
iv případě, že výstava nemůže vrátit,
rozloučit s vámi, a sbohem fáze,
poslední rým, poslední poznámka,
Konec významu,
Pokud se něco začíná
díky za váš hlas
všechno má svůj čas, všechno má svůj čas, všechno má svůj čas, díky moc.

Hudba zůstane ve vás,
iv případě, že výstava nemůže vrátit,
rozloučit s vámi, a sbohem fáze,
poslední rým, poslední poznámka.
Konec významu,
Pokud se něco začíná
díky za váš hlas
všechno má svůj čas.

Interpret

  • Interpret Ego Společně s rapperem, který si říká Rytmus, a DJem Anešem tvoří trojku
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy