Texty písní Heather Dale Avalon The Trial of Lancelot

The Trial of Lancelot

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

King Arthur's knights they filled the table round,
Save for one who stood before them.
For once without a weapon,
For once he stood in shame.
The trial's charge was treason,
And betrayal of an oath.
And should his guilt be proven,
Death would fall on traitors both.
The knights would counsel Arthur's hard decision.

And Lancelot, his head held high said,
"I'm tried for love of Guinevere.
My crime was love."

The first to speak was Kay with sharpest tongue:
"He is a man like any other.
The word of Kings command him,
His heart does not obey.
For all his strength and boldness,
The knight's spirit is too weak.
His crime has no excuses,
And no favours may he seek.
The laws of Kings don't bend and can't be broken."

And Lancelot, his head held high said,
"I stand for love of Guinevere.
For pride in love."

"I know this knight right well," spoke bold Gawain,
"And he has ever stood beside me.
With steel he's answered insults,
Defended chivalry.
And oft this man contended
For the honour of your wife.
His action were not proper,
But should not cost him his life.
His service past should earn of you some mercy."

And Lancelot his head held high said,
"I fought for love of Guinevere.
I'll fight for love."

Sir Tristan spoke, "I love my uncle's wife.
For her I'd gladly suffer,
She is my heart's delight.
Isolde the one who tempts me,
And she for whom I'm pure.
My love for her confounds me,
And is all of which I'm sure.
I understand my brother's contradictions."

And Lancelot, his head held high said,
"I cry my love for Guinevere.
I've cried for love."

Spoke Galahad, the purest of them all:
"Have no fear of predilection.
For though he is my father,
He is my source of shame.
He join in sinful union
With my unbeguiling mother.
And for all his claim at virtue,
He has gone and bed another.
The laws of God declare this act damnation."

And Lancelot, his head held high said,
"I lie in love with Guinevere.
I've lied for love."

As Arthur wept, he called the wrath of Heaven
On the lovers who'd betrayed him.
On the knight he had called 'brother'
Thought worthy of his trust.

On the queen who'd hid deception,
Yet could say she loved him still.
For lost innocence and beauty,
And in justice for their guilt.
King Arthur knew the only price for treason.

And Lancelot, his head held high said,
"I'll die in love with Guinevere.
I'd die for love."
Kulatý stůl zaplnili rytíři krále Artuše
S výjimkou jednoho, který stál před nimi
Poprvé beze zbraně
Poprvé v hanbě
Soudili jeho zradu
A zradil přísahy
A měla by být prokázána jeho vina
Smrt by padla na oba
Rytíři se radili o jeho těžkém rozhodnutí


A Lancelot, hlavu drŽel vztyčenou, řekl:
"Snažil jsem se z lásky k Guinevere.
Můj zločin byla láska."

První, kdo promluvil, byl Kay s nejostřejším jazykem:
"On je muž jako ostatní.
Slovo krále mu rozkazuje.
Jeho srdce neposlouchá.
Pro všechny pevnosti a odvahu
Je rytířova duše tak křehká.
Jeho zločin nemá omluvy
A žádnou náklonnost nemůže hledat
Zákon králů se nesmí zkřivit a nesmí být zlomen."


A Lancelot, hlavu držel vztyčenou, řekl:
"Stojím při lásce k Guinevere.
Z hrdosti v lásce."

"Vím, tento rytíř je dobrý", promluvil statečný Gawain
"A vždy stál při mě.
S ocelí odpovídal na urážky,
bránil rytířství.
A často tento člověk zápasil
S čestí tvé ženy.
Jeho činy nebyly správné,
Ale nemělo by ho to stát život.
Jeho služba v minulosti by měla vysloužit vaše milosrdenství."

A Lancelot, hlavu drŽel vztyčenou, řekl:
"Bojoval jsem pro lásku k Guinevere.
Budu bojovat pro lásku."

Sir Tristan řekl, "Miluji ženu mého strýce.
Pro ni rád trpím.
Ona je radost mého srdce.
Isolda, jediná, kdo mě svádí,
A pro ni jsem čistý.
Má láska k ní mě mate,
A to je vše, čím jsem si jistý.
Chápu rozpory svého bratra."

A Lancelot,hlavu držel vztyčenou, řekl:
"Pláču pro lásku k Guinevere.
Plakal jsem pro lásku."

Promluvil Galahad, nejčistší z nich:
"Nemám strach ze záliby.
Ačkoli je to můj otec,
On je můj zdroj hanby.
Zapojil se do hříšného svazku
S mou neokouzlující matkou
A pro všechny jeho nároky na ctnosti
On odešel do jiného lože.
Boží zákon deklaruje tento akt zatracením''

A Lancelot,hlavu držel vztyčenou, řekl:
"Lžu pro lásku k Guinevere.
Lhal jsem pro lásku."

Jak Artuš plakal, zavolal hněv nebes
Na milence, kteří ho zradili.
Na rytíře, který mu říkal "bratře"
Myslel, že je hoden této důvěry.

Na královnu, která ho podvedla
Ještě by se dalo říct, že ho stále miluje
Pro ztracenou nevinnost a krásu
A ve spravedlnosti pro jejich vinu.
Král Artuš věděl o jediné ceně za zradu.

A Lancelot, hlavy držel vztyčenou, řekl:
"Zemřu pro lásku k Guinevere.
Zemřel bych pro lásku."
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy