Texty písní Heaven shall burn Deaf To Our Prayers Profane Believers

Profane Believers

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Loosing touch with reality
In your world of plenty
it's so easy to preach love
Holier than thou, your order that shall rule
Yet, at the walls of your cathedrals
poor sinners starve to death

Ungodly wastefulness and petrified profanity
materialized in golden temples
Within the walls of Babylon profane believers
follow their fateful leaders

This world is up in arms
The time has come to bid farewell
A true belief will rule
Our true belief will rule
A pure commitment will blow away
an unreal constitution
Ztrácím dotek s realitou
Ve tvém světě hojnosti
Je tak lehké kázat o lásce
Svatější jak jsi ty, tvůj příkaz bude vládnout
Stále, u zdí tvých katedrál
chudí hříšníci hladoví k smrti

Bezbožná marnotratnost a rouhavost
zhmotněna ve zlatých chrámech
Mezi zdmi Babylonu rouhaví věřící
následují své věrné vůdce

Tento svět je ve zbrani
Přišel čas nabídnout sbohem
Pravá víra bude vládnout
Naše pravá víra bude vládnout
Čirá oddanost odvane
lživé konstituce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy