Texty písní Janis Joplin Pearl My Baby

My Baby

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

And when I work hard all day long
I tell you what, it don’t bother me nohow,
‘Cause how could anything ever go wrong
When I got my baby, Lord, yes,
When I got my baby, oh Lord!

And when they tell me love is pain
I said it might be true for you, honey,
But not for Janis no more, no no no no.
All I’ve ever got to do is call my daddy’s name
Yeah and I got m-my baby, Lord, yeah,
Yes I got my baby, good good God,
Honey, I wanna tell you something that I do.

Deep down, h-honey, in the dark of the night,
When I lay my head down, I wanna go to sleep,
And I know everything is gonna be alright,
Yeah I got my baby, Lord yeah,
‘Cause I got m-my baby, oh yeah.

And when I wanna call the names
Or the things to be that wanna be to you.
And when I wanna reach out my hand
It always seems you hold me, dear,
Love, don’t you know how long I looked for you
Daddy, daddy, daddy.
Love, don’t you know how hard I tried,
But now I got my baby, Lord, yeah,
Now I got my baby, yeah.
A kdy já pracuji pilnì po celý den
Já øíkám vám co, to neudìlá rušit mì vùbec ne,
' Pøíèina jak mohla cokoli vùbec kdy šla špatnì
Kdy já jsem dostal moje dítì, Lord, ano,
Kdy já jsem dostal moje dítì, ó! Lord!

A kdy oni øíkají mi lásku je bolest
Já øíkám snad být ta pravda pro vás, med,
Ale ne pro Janiu už ne, ne ne ne ne.
Všechno já jsem vùbec kdy musel udìlat je volám moje jméno táty
Jo a já jsem dostal armádní- moje dítì, Lord, jo,
Ano já jsem dostal moje dítì, dobrý dobrý Bùh,
Honey, já chtít øíkám vám nìco, co já dìlám.

Hluboký dolù, h- med, ve tmì noci,
Kdy já jsem položil se mou hlavu, já chtít jdu spát,
A já vím, že všechno bude v poøádku,
Jo já jsem dostal moje dítì, Lord jo,
' Zpùsobit, že já jsem dostal armádní- moje dítì, jo to víš.

A kdy já chtít volám jména
Nebo vìci být ten chtít být vám.
A kdy já chtít natáhnu mou ruku
Zdá se vždy vy držíte mì, drazí,
Láska, víš jak dlouho já jsem hledal Vám
Táta, táta, táta.
Láska, víš jak tvrdý já jsem zkoušel,
Ale nyní já jsem dostal moje dítì, Lord, jo,
Teï já jsem dostal moje dítì, jo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy