Texty písní Madonna Evita EVA AND MAGALDI / EVA BEWARE OF THE CITY

EVA AND MAGALDI / EVA BEWARE OF THE CITY

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

EVA AND MAGALDI / EVA BEWARE OF THE CITY
To think that a man as famous as you are
Could love a poor little nothing like me

I wanna be a part of B.A.
Buenos Aires, Big Apple
She wants to be a part of B.A.
Buenos Aires, Big Apple

Just listen to that, they're on to you Magaldi
I'd get out while you can
It's happened at last, I'm starting to get started
I'm moving out with my man

Now Eva don't get carried away
Monotony past, suburbia departed
Who could ever be fond of the back of beyond?
Don't hear words that I didn't say

What's that? You'd desert the girl you love?
The girl I love? What are you talking about?

She really brightened up your out-of-town engagement
She gave you all she had, she wasn't in your contract
You must be quite relieved that no-one's told the papers, so far

I wanna be a part of B.A.
Buenos Aires, Big Apple

Would I have done what I did
If I hadn't thought, if I hadn't known
We would stay together

Seems to me there's no point in resisting
She's made up her mind, you've no choice
Why don't you be the man who discovered her
You'll never be remembered for your voice

The city can be paradise for those who have the cash
The class and the connections, what you need to make a splash
The likes of you get swept up in the morning with the trash
If you were rich or middle class

Screw the middle classes! I will never accept them!
My father's other family were middle class
And we were kept out of sight, hidden from view at his funeral

Do all your one night stands give you this trouble?

Eva beware of the city
It's hungry and cold, can't be controlled, it is mad
Those who are fools are swallowed up whole
And those who are not become what they should not become
Changed, in short, they go bad

Bad is good for me
I'm bored, so clean, and so ignored
I've only been predictable, respectable
Birds fly out of here, so why oh why oh why the hell can't I?
I only want variety, of society

I wanna be a part of B.A.
Buenos Aires, Big Apple
She wants to be a part of B.A.
Buenos Aires, Big Apple

Five years from now I shall come back
And finally say "You have your way, come to town"
But you'll look at me with a foreigner's eyes
The magical city, a younger girl's city
A fantasy long since put down

All you've done to me, was that a young girl's fantasy?
I played your city games alright, didn't I?
I already know what cooks, how the dirty city feels and looks
I tasted it last night, didn't I?

I'm gonna be a part of B.A.
Buenos Aires, Big Apple
She's gonna be a part of B.A.
Buenos Aires, Big Apple

Eva beware your ambition
It's hungry and cold, can't be controlled, will run wild
This in a man is danger enough, but you are a woman
Not even a woman, not very much more than a child
And whatever you say, I'll not steal you away
Eva a MAGALDI / EVA Dejte si pozor na CITY
Chcete-li si, že člověk stejně slavná jako jste
Mohla milovat ubohé nic, jako jsem já

Chci být součástí B.A.
Buenos Aires, Big Apple
Chce být součástí B.A.
Buenos Aires, Big Apple

Jen si poslechněte, že oni na vás Magaldi
Já bych dostat ven, zatímco vy můžete
To se stalo v poslední, já začínám začít
Jsem pohybující se s mým mužem

Teď Eva nedostanou unést
Monotonie minulosti, předměstí odešli
Kdo by mohl někdy být rád za zadní?
Nepoužívejte slyšet slova, která jsem neřekl

Co je to? Můžete si pouští dívku, kterou milujete?
Dívka I love? Co jsou to mluvíš?

Ona opravdu rozzářil svůj mimo-of-město zapojení
Dala vám všechno, co měla, nebyla ve své smlouvě
Musíte být docela ulevilo, že no-něčí řekl papíry, tak daleko

Chci být součástí B.A.
Buenos Aires, Big Apple

Já bych udělal to, co jsem udělal
Pokud jsem si nemyslel, když jsem to nevěděl
Rádi bychom zůstat pohromadě

Zdá se mi, že nemá smysl bránit
Ona tvoří její mysli, jste na výběr
Proč jste se muž, který ji objevil
Už nikdy nebudete mít na paměti, za váš hlas

Město může být rájem pro ty, kteří mají hotovost
Třídy a spojení, co potřebujete, aby se splash
Likes vám strhne ráno s odpadky
Pokud jste byli bohatí nebo střední třídy

Našroubujte střední třídy! Nikdy souhlasím s nimi!
Můj otec se další rodiny byly střední třídy
A my jsme byli drženi z dohledu, skryté od pohledu na jeho pohřbu

Do všechny na jednu noc stojí vám to problémy?

Eva Pozor na město
Je to hlad a zima, nelze kontrolovat, je to šílené
Ti, kteří jsou blázni jsou pohltila celý
A ti, kteří nejsou stát, co by se nemělo stát
Změnilo, v krátkých, ale zkazit

Bad je dobrý pro mě
Nudím se, tak čistý, a tak ignorují
Já jsem jen byl předvídatelný, slušný
Ptáci létají odsud, tak proč oh oh proč, proč sakra ne já?
Chci jen odrůda, společnosti

Chci být součástí B.A.
Buenos Aires, Big Apple
Chce být součástí B.A.
Buenos Aires, Big Apple

Pět let od teď jsem se vrátil
A na závěr říci: "Máš svou cestu, přišel do města"
Ale budete se na mě podívají se cizince oči
Magické město, mladší dívky city
Fantasy dávno odložila

Vše, co jste udělal pro mě, bylo to, že mladé dívky fantasy?
Hrál jsem vaše city hry v pořádku, ne?
Já už vím, co vaří, jak špinavé město cítí a vypadá
Ochutnal jsem ho včera v noci, ne?

Budu součástí B.A.
Buenos Aires, Big Apple
Ona to bude součástí B.A.
Buenos Aires, Big Apple

Eva Dejte si pozor na vaše ambice
Je to hlad a zima, nelze kontrolovat, bude běžet volně
To v člověku je nebezpečí dost, ale ty jsi žena
Ani žena, ne příliš daleko více, než dítě
A co říkáte, já ne krást tě pryč
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy