Texty písní Madonna Evita PERON'S LATEST FLAME

PERON'S LATEST FLAME

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

PERON'S LATEST FLAME

At the watering holes of the well-to-do
I detect a resistance to
Precisely
Our heroine's style
We're glad you noticed

The shooting sticks of the upper-class
Give her an inch
Aren't supporting a single ass
That would rise for the girl
She'll take a mile

Such a shame she wandered into our enclosure
How unfortunate this person has forced us to be blunt
No we wouldn't mind seeing her at Harrod's
But behind the jewelry counter, not in front

Could there be in our fighting corps
A lack of enthusiasm for
Exactly
Peron's latest flame
You said it brother

Should you wish to cause great distress
In the tidiest officer's mess
Just mention her name
That isn't funny

Peron is a fool, breaking every taboo
Installing a girl in the army H.Q.
And she's an actress, the last straw
Her only good parts are between her thighs
She should stare at the ceiling, not reach for the skies
Or she could be his last whore

The evidence suggests
She has other interests
If it's her who's using him
He's exceptionally dim
Bitch! Dangerous Jade

We have allowed ourselves to slip
We have completely lost our grip
We have declined to an all-time low
Tarts have become the set to know

I am only a radio star with just one weekly show
But speaking as one of the people I want you to know
We are tired of the decline of Argentina
With no sign of a government able to give us the things we deserve

It's no crime for officers to do as they please
As long as they're discreet and keep clear of disease
We ignore, we disregard
But once they allow a bit on the side
To move to the center where she's not qualified
We are forced to mark his card

She should get into her head
She should not get out of bed
She should know that she's not paid
To be loud but to be laid
Slut! Dangerous Jade

This has really been your year, Miss Duarte
Tell us where you go from here, Miss Duarte
Which are the roles that you yearn to play?
Whom did you sleep... dine with yesterday?

Acting is limiting, the line's not mine
That's no help to the Argentine

Can we assume then that you'll quit?
Is this because of your involvement with Colonel Peron?
Goodnight and thank you

She won't be kept happy by her nights on the tiles
She says it's his body, but she's after his files
So get back on to the street

She should get into her head
She should not get out of bed
She should know that she's not paid
To be loud but to be laid
The evidence suggests
She has other interests
If it's her who's using him
He's exceptionally dim

Things have reached a pretty pass
When someone pretty lower-class
Graceless and vulgar, uninspired
Can be accepted and admired
PERÓN poslední FLAME

Na zalévání děr v dobře-to-do
I zjistit odolnost proti
Přesně
Naše hrdinka styl
Jsme rádi, že jste si všimli,

Natáčení hole horní-třída
Dejte jí palce
Není podporováno jediný osel
To by se zvyšovala pro dívku
Bude trvat míle

Taková ostuda, vešla do našeho prostoru
Jak nešťastné, má tato osoba nucena nás být neomalený
Ne, to by nevadilo vidět ji v Harrod to
Ale za šperky pult, ne před

Mohla by tam být v našich bojů sboru
Nedostatek nadšení pro
Přesně
Perón poslední plamen
Říkal jsi, že bratr

Pokud byste chtěli způsobit velké utrpení
V nejuklizenější důstojníka bordel
Stačí zmínit její jméno
To není vtipné

Peron je blázen, porušují všechna tabu
Instalace dívka v armádě H.Q.
A ona je herečka, poslední kapkou
Její jedinou dobrou díly jsou mezi jejími stehny
Měla by se dívat se na strop, nedosáhnou na oblohu
Nebo by mohla být jeho poslední děvka

Důkazy naznačují,
Má jiné zájmy
Pokud je to ona, kdo se ho používá
Je to mimořádně slabé
Bitch! Nebezpečné Jade

Máme možnost sami na skluzu
Úplně jsme ztratili přilnavost
Máme odmítl všechny-time nízké
Koláče se staly soubor vědět

Já jsem jen radio hvězdy s jedním týdenní show
Ale mluvit jako jeden z lidí, chci abyste věděli,
Jsme unaveni poklesu Argentina
Bez náznaku vládní moci, aby nám co jsme si zasloužili

Není to zločin pro důstojníky dělat, co chtějí
Tak dlouho, jak oni jsou diskrétní a udržet jasný nemoci
My ignorovat, budeme brát
Ale poté, co umožní trochu na straně
Přejít do centra, kde je ona, které se nepovažují
Jsme nuceni označit svou kartu

Měla by se dostat do hlavy
Neměla by vstát z postele
Měla by vědět, že ona není zaplacena
Chcete-li být hlasité, ale které mají být přijaty
Coura! Nebezpečné Jade

To je opravdu váš rok, Miss Duarte
Řekněte nám, kde jste teď, Miss Duarte
Jaké jsou role, které si touží hrát?
Koho jsi spát ... obědvat s včera?

Jednat je omezení, linka není moje
To není pomoci Argentinské

Můžeme předpokládat, pak to budete skončit?
Je to proto, že své účasti s plukovníkem Peron?
Dobrou noc a děkuji

Nebude být šťastný její noci na dlaždice
Říká, že je to jeho tělo, ale ona je po jeho soubory
Takže zpátky na ulici

Měla by se dostat do hlavy
Neměla by vstát z postele
Měla by vědět, že není věnována
Chcete-li být hlasité, ale které mají být přijaty
Důkazy naznačují,
Má jiné zájmy
Pokud je to ona, kdo se ho používá
Je to mimořádně slabé

Věci dosáhly docela průkaz
Když někdo hodně nižší-třída
Neelegantní a vulgární, inspirace
Může být přijat a obdivoval
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy