Texty písní Madonna Evita THE LADY'S GOT POTENTIAL

THE LADY'S GOT POTENTIAL

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

THE LADY'S GOT POTENTIAL

In June of forty-three there was a military coup
Behind it was a gang called the G.O.U.
Who did not feel the need to be elected

They had themselves a party at the point of a gun
They were slightly to the right of Atilla the Hun
A bomb or two and very few objected

Yeah, just one shell and governments fall like flies, kapow, die
They stumble and fall, bye bye
Backs to the wall, aim high
We're having a ball
The tank and bullet rule as democracy dies

The lady's got potential, she was setting her sights
On making it in movies with her name in lights
The greatest social climber since Cinderella

OK, she couldn't act but she had the right friends
And we all know a career depends
On knowing the right fella to be stellar

Yeah, just one shell and governments lose their nerve, kapow, die
They stumble and fall, bye bye
Backs to the wall, aim high
We're having a ball
That's how we get the government we deserve

Now the man behind the President calling the shots
Involved so discreetly in a lot of their plots
Was Colonel Juan Peron, would be dictator

He began in the army out in Italy so
Saw Mussolini's rise from the very front row
I reckon he'd do likewise sooner or later

Yeah, just one blast and the tear gas falls like rain, kapow, die
They haven't a chance, bye bye
The terrorists advance
But one guy doesn't dirty his hands
Peron was biding time out in the slow lane

Yeah, suddenly an earthquake hit the town of San Juan, kapow, die
They stumble and fall, bye bye
Keep away from the wall
But one guy was having a ball
The tragedy, a golden chance for Peron

He organized a concert with incredible flair
In aid of all the victims, such a grand affair
Politicians, actors, stars of every flavor

It was January twenty-second, 1944
A night to remember, yeah, that's for sure
For that's the night that Peron first met Eva
For that's the night that Peron first met Eva
LADY'S GOT POTENCIÁL

V červnu roku třiačtyřicet byl vojenský převrat
Za to byl gang volal G.O.U.
Kdo necítil potřebu být volen

Oni sami party v místě zbraň
Byli mírně vpravo od Atilla Hun
Bomba nebo dva a jen velmi málo proti

Jo, jen jeden shell a vlády padat jako mouchy, kapow, die
Jejich klopýtnutí a pádu, Bye Bye
Zády ke zdi, mířit vysoko
Jsme s míčem
Tank a kulka pravidlo demokracie umírá

Dámské má potenciál, byla její nastavení památky
Na to, aby se ve filmech s jejím jménem na světla
Největší sociální horolezec od Popelka

OK, nemohla jednat, ale ona měla právo přátele
A všichni víme, kariéry závisí
On věděl, právo chlap má být hvězdné

Jo, jen jeden shell a vlády ztratí nervy, kapow, die
Jejich klopýtnutí a pádu, Bye Bye
Zády ke zdi, mířit vysoko
Jsme s míčem
To je jak dostaneme vládu, jakou si zasloužíme

Nyní je muž za předsedu volání výstřely
Podílí se tak diskrétně v mnoha svých pozemků
Byl plukovník Juan Peron, diktátor by

Začal v armádě v Itálii, takže
Saw Mussolini vzestup od samého první řadě
Hádám, že bych udělal stejně tak dříve nebo později

Jo, přesně jeden výbuch a slzný plyn padá jako déšť, kapow, die
Nemají šanci, Bye Bye
Teroristé předem
Ale jeden chlap nemá špinavé ruce
Peron byl vyčkával time out v pomalém pruhu

Jo, najednou zemětřesení město San Juan, kapow, die
Jejich klopýtnutí a pádu, Bye Bye
Uchovávejte odděleně od zdi
Ale jeden člověk byl s míčem
Tragédie, zlatá šance pro Peron

On uspořádal koncert s neuvěřitelnou atmosférou
Na pomoc všem obětem, jako je Grand záležitost
Politici, herci, hvězdy každé chuti

Byl leden dvacátýdruhá, 1944
Noc si pamatovat, jo, to je jisté
Za to v noci, že Peron se poprvé setkali Eva
Za to v noci, že Peron se poprvé setkali Eva
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy