Texty písní Miranda Cosgrove Christmas Wrapping

Christmas Wrapping

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Bah, humbug!" No, that's too strong
'Cause it is my favorite holiday
But all this year's been a busy blur
Don't think I have the energy

To add to my already mad rush
Just 'cause it's 'tis the season.
The perfect gift for me would be
Completions and connections left from

Last year, ski shop,
Encounter, most interesting.
Had his number but never the time
Most of '81 passed along those lines.

So deck those halls, trim those trees
Raise up cups of Christmas cheer,
I just need to catch my breath,
Christmas by myself this year.

Calendar picture, frozen landscape,
Chilled this room for twenty-four days,
Evergreens, sparkling snow
Get this winter over with!

Flashback to springtime, saw him again,
Would've been good to go for lunch,
Couldn't agree when we were both free,
We tried, we said we'd keep in touch.

Didn't, of course, 'til summertime,
Out to the beach to his boat could I join him?
No, this time it was me,
Sunburn in the third degree.

Now the calendar's just one page
And, of course, I am excited
Tonight's the night, but I've set my mind
Not to do too much about it.

Merry Christmas! Merry Christmas!
But I think I'll miss this one this year.
Merry Christmas! Merry Christmas!
But I think I'll miss this one this year.
Merry Christmas! Merry Christmas!
But I think I'll miss this one this year.
Merry Christmas! Merry Christmas!
But I think I'll miss this one this year.

Hardly dashing through the snow
Cause I bundled up too tight
Last minute have-to-do's
A few cards a few calls
'Cause it's r-s-v-p
No thanks, no party lights
It's Christmas Eve, gonna relax
Turned down all of my invites.

Last fall I had a night to myself,
Same guy called, halloween party,
Waited all night for him to show,
This time his car wouldn't go,

Forget it, it's cold, it's getting late,
Trudge on home to celebrate
In a quiet way, unwind
Doing Christmas right this time.

A&P has provided me
with the world's smallest turkey
already in the oven, nice and hot
Oh damn! Guess what I forgot?

So on with the boots, back out in the snow
To the only all-night grocery,
When what to my wondering eyes should appear
In the line is that guy I've been chasing all year!

"I'm spending this one alone," he said.
"Need a break; this year's been crazy."
I said, "Me too, but why are you?
You mean you forgot cranberries too?"

Then suddenly we laughed and laughed
Caught on to what was happening
That Christmas magic's brought this tale
To a very happy ending! "

Merry Christmas! Merry Christmas!
Couldn't miss this one this year!
Merry Christmas! Merry Christmas!
Couldn't miss this one this year!
Bah, švindl! "Ne, to je příliš silné
'Protože je to můj oblíbený svátek
Ale všechny letošní byl zaneprázdněn rozostření
Nemyslete si, že mám energie

Chcete-li přidat do svého již šílený spěch
Jen 'protože to je' Tis sezóny.
Ideální dárek pro mě by bylo
Dokončení a připojení vlevo od

V loňském roce, lyžařská prodejna,
Setkání, nejzajímavější.
Kdyby jeho číslo, ale nikdy čas
Většina z 81. prošel podél těchto linek.

Takže palubě těchto sálů, výbava ty stromy
Vzbudil šálků vánočního veselí,
Prostě potřebuju chytit dech,
Vánoce sám v tomto roce.

Kalendář obrázek, zmrazené krajiny,
Chlazené tomto pokoji pro dvacet-čtyři dny,
Evergreeny, šumivé sníh
Získat tuto zimu za sebou!

Flashback na jaře, ho viděl znovu,
By to bylo dobré jít na oběd,
Nemohu souhlasit, když jsme byli oba volní,
Snažili jsme se, řekli jsme si zůstat v kontaktu.

Copak, samozřejmě, 'til létě
Ven na pláž, aby jeho loď mohla bych se k němu připojil?
Ne, tentokrát jsem to byl já,
Spálení ve třetím stupni.

Nyní je kalendář jen jednu stránku
A samozřejmě, já jsem nadšená
Dnešní noc, ale já jsem nastavit svou mysl
Nedělat příliš velké starosti.

Veselé Vánoce! Veselé Vánoce!
Ale myslím, že budu chybět tenhle tohoto roku.
Veselé Vánoce! Veselé Vánoce!
Ale myslím, že budu chybět tenhle tohoto roku.
Veselé Vánoce! Veselé Vánoce!
Ale myslím, že budu chybět tenhle tohoto roku.
Veselé Vánoce! Veselé Vánoce!
Ale myslím, že budu chybět tenhle tohoto roku.

Sotva temperamentní sněhem
Protože jsem svázaný až příliš těsné
Last minute se-to-do je
Několik karet několik výzev
'Protože je to r-s-v-p
Ne, děkuji, žádná strana světla
Je Štědrý den, budu relaxovat
Odmítal všechny moje zve.

Loni na podzim jsem měl večer k sobě,
Stejný chlap volal, halloween party,
Čekal celou noc pro něj ukázat,
Tentokrát jeho auto nechtěl jít,

Zapomeň na to, je zima, je pozdě,
Plahočit se na domácí slavit
V klidné cestě, uvolnit
Dělat pravý vánoční tentokrát.

A & P poskytl mi
se světově nejmenší turecko
již v troubě, pěkné a teplé
Oh sakra! Hádejte, co jsem zapomněl?

Tak na s boty, zpátky ve sněhu
Chcete-li jen celou noc s potravinami,
Když jsem přemýšlel, co by se měla objevit oči
V řádku je to, že kluk jsem proháněl po celý rok!

"Utrácím to jen z jednoho," řekl.
"Potřebujete přestávce, letos to už blázen."
Řekl jsem: "Já taky, ale proč ne?
Chcete říct, že jste zapomněli brusinky taky? "

Pak najednou jsme se smáli a smáli
Pochopil, co se děje
Že kouzlo Vánoc přinesl tento příběh
Chcete-li velmi šťastný konec! "

Veselé Vánoce! Veselé Vánoce!
Nemohla ujít tento tomto roce!
Veselé Vánoce! Veselé Vánoce!
Nemohla ujít tento tomto roce!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy