Texty písní My Dying Bride For Lies I Sire A Chapter in Loathing

A Chapter in Loathing

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

As darkness stole me away
One evening of sober grey
She alone did not laugh
As I walk the devil's path
Without your moon and your sin
I could not find my way
Though I fight and I fear
I will never ever pray

In a tower he sits
Aged with despair

His anger was poison
and fire and pain
Torrents of tears
Echo his dark reign

The great beast of religion
Sears me

Thy chaste breast, a ruin
Thy silent mind, closing in
His son, rampant
and gorged with blood

His face - behold horror
Armed with eyes of terror
Taking - shows no mercy
Each one of us
Když mě temnota ukradla pryč
V jeden střízlivě šedý večer
Ona sama, beze smíchu
A já kráčím po ďáblově cestě
Bez měsíce a tvé pokožky
Nemohu najít svou cestu
I když bojuji a bojím se
Nikdy se nebudu modlit

Ve věži sedí
Zestárlá zoufalstvím

Jeho zlost byla jed
a oheň a bolest
Záblesky slz
Ozvěna jeho temné vlády

Velká říše zvířete
Mě sežehne

Tvá panenská hruď, troska
Tvá tichá mysl, uzavřená
Jeho syn, nespoutaný
a oslněný krví

Jeho tvář - spatřila hrůzu
Ozbrojen očima hrůzy
Bere - neukazuje lítost
Každého z nás
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy