Texty písní Nelly Fly Away

Fly Away

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Free City
This is a shout out to every young brother ya know
That's doin his thing right now
Keep ya head up...
He’s walkin' the yard wishin' he had wings
Ya know so he could fly up out that joint
Man


If I could, fly away
Ooo and I wouldn’t come back no more
I, I’d turn around,
Just to see you for the last time,
See, now I know
Hey, that it won’t be easy
I done fought in a battle, and I done made it this far
I gotta few more feet, but its still the longest yard


Man, it’s the longest yard I ever had to get in my life
And see my life ain’t right, if my wife don’t write
My niggas cant eat if the fish don’t bite
My raise the gross sales, like Mike and Ike
Now big brother almighty
I keep a gamma ray, i’ma G-5 G
Take a G-5 jeep, G-5 deep
Too some of their bare feet
And that jeep don’t speak
Listen mayne they lock it down round herre
See body bag and gag and your found round herre
This as serious as it sound round herre
The guards guard the ground, 4 pounds round herre
And they ain’t playin, they’re just lettin you know
That anything they want to happen, nigga happen real slow
Get the word from upstairs, put you in that hole
I cant take it, I’m just ready to go


If I could, fly away
Ooo and I wouldn’t come back no more
I, I’d turn around,
Just to see you for the last time,
See, now I know
Hey, that it won’t be easy
I done fought in a battle, and I done made it this far
I gotta few more feet, but its still the longest yard
Yeah yeah, its still the longest yard
Uh uh, its still the longest yard
Um um, its still the longest yard
I done fought in a battle and I done made it this far

I’m in my cell 20 hours a day
And doin push-ups ever hour a day
Cause im tryin to keep the cowards away
Thats why im markin off the calendar days
Tryin to get it out of the way
And im just tryin to keep a piece of mine
And im gon shame a motherfucker with a piece of mine
Cause he tryin to take a piece of mine
So im gon slice his ass a piece at a time
But now that they close the door
Lock me in, in a cell 30 deep but its built for 10
Tell me what kind of world they got you in
With the barbed wire fences, box u in
From now, til they turn off the lights
I’ma read anything in sight
Its kinda hard tryin to read at night
But I’ma change my life
And hope another brother take this flight


(Oohh no) I gotta make it out this place some how
(Oohh no) Man I really believe that I done turned it around
(Oohh no) You see, all I need is that second chance to show,
since incarceration, my obligation of rehabilitation
(Oohh no) They can punch me high, and they can kick me low
(Oohh no) Spit on me, it's gonna take more than that for them to break my soul
(Oohh no) Man its hard for people to understand what its like to be,
gated, incarcerated , I just cant take it, but I’ma make it man to see better days


If I could fly away,
If I could I turn around,
If I could fly away
Svobodné mìsto
Toto je výkøik ven každý mladému bratrovi ano vìdìt
To je dìlání jeho vìci právì teï
Držet ano dozrát...
On je chùze' yard pøející, že on mìl køídla
Ano vìdìt tak on mohl letìt vzhùru ten spoj
Muž


Kdybych mohl, ulétnout
Ooo a já bych ne- nevrátil se už ne
I, já bych otoèil,
Jen vidí tì naposledy,
Podívej se na, teï já vím
Hej !, to nebude to snadno
Já jsem udìlal jsem bojoval v bitvì, a já jsem udìlal jsem udìlal že toto daleko
Já mám málo vìtších stop, ale jeho ještì nejdelší yard


Muž, to je nejdelší yard co jsem kdy musel nastoupit do mého života
A vidìt mùj život ai ne pravý, jestli má manželka nepíše
Mùj niggas naklonit jíst jestli ryba nekouše
Mé zvýšení hrubé tržby, jako Mike a Ike
Teï velký bratr všemohoucí
Já držím paprsky gamu, i'ma G - 5 G
Vezmìte G - 5 džíp, G - 5 hluboký
Pøíliš nìkterý z jejich holých stop
A ten džíp nemluví
Poslouchejte mayne oni uzamknou to dolù kulatý sleï
Podívej se na tìlesné tašce a roubíku a vašemu nalezenému kulatému sledi
Toto tak vážný jak to zvukový kulatý sleï
Stráže støeží zemi, 4 libry kulatý sleï
A oni ai ne hraní, oni jsou spravedliví nechání víte
To cokoli oni chtìjí stát se, nigga stát se skuteèný zpomalit se
Dostaòte slovo z nahoøe, dejte vás v té díøe
Já nakloním vezme to, já jsem jen pøipravený jít


Kdybych mohl, ulétnout
Ooo a já bych ne- nevrátil se už ne
I, já bych otoèil,
Jen vidí tì naposledy,
Podívej se na, teï já vím
Hej !, to nebude to snadno
Já jsem udìlal jsem bojoval v bitvì, a já jsem udìlal jsem udìlal že toto daleko
Já mám málo vìtších stop, ale jeho ještì nejdelší yard
Jo jo, jeho ještì nejdelší yard
Uh uh, jeho ještì nejdelší yard
Um um, jeho ještì nejdelší yard
Já jsem udìlal jsem bojoval v bitvì a já jsem udìlal jsem udìlal že toto daleko

Já jsem v mé buòce 20 hodin za den
A dìlající tlak- zvyšuje vùbec kdy hodinu dennì
Zpùsobit im zkoušení k tomu, aby zadrží zbabìlce
To proè im znaèení mimo kalendáøní dny
Tryin dostat to z cesty
A im jen zkoušení k tomu, aby drželo kus z mých
A im gon zahanbit svini s kusem z mých
Zpùsobte nìmu zkoušení k tomu, aby vzalo kus z mých
Tak im gon rozøezat jeho osla kus najednou
Ale teï, když oni zavøou dveøe
Uzamknìte mì v, v buòce 30 hluboký ale jeho postavený pro 10
Øekni mi jaký druh svìta, který oni dostali vás v
S ostnatými ploty drátìnými, krabicový u v
Od teï, tilda v portugalštinì oni vypnou svìtla
I'ma ète cokoli v dohledu
Jeho kinda tvrdé zkoušení k tomu, aby èetlo v noci
Ale I'ma zmìna mého života
A doufá další bratr vzít tento let


(Oohh ne) Já mám dìlá že toto místo nìjaké jak
(Oohh ne) Muž já opravdu vìøím, že já jsem udìlal jsem otoèil to kolem
(Oohh ne) Vy vidíte, vše, co já potøebuji je ta druhá šance k tomu, aby ukázala,
od vìznìní, mùj závazek rehabilitace
(Oohh ne) Oni mohou udeøit mì vysoko, a oni mohou kopat mì nízko
(Oohh ne) Plivte na mì, to chystá se vzít víc než to pro nì rozbít mou duši
(Oohh ne) Muž jeho tvrdý pro lidi rozumìt tomu co jeho trochu být,
synchronizovaný, uvìznìný , já jen nakloním vezme to, ale I'ma udìlá to muže k tomu, aby vidìl lepší dny


Kdybych mohl ulétnout,
Kdybych mohl já otoèím,
Kdybych mohl ulétnout
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy