Texty písní Nelly Number One

Number One

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(P Diddy)
What's Going On
(Jermaine Dupri)
Tell Me

(P Diddy)
People Dying
People Crying
Lord Help Us

(Bono)
Mother, mother
There's too many of you crying

(Gwen Stefani)
Oh, brother, brother, brother
There's far too many of you dying

(Jermaine Dupri)
That's Right

(Aaron Lewis)
You know we've got to find a way
To bring some lovin' here today

(Nona Gaye)
Oh my father, father
We don't need to escalate

(Backstreet Boys)
You see war is not the answer

(Nona Gaye / Backstreet Boys)
For only love can conquer hate

(Christina Aguilera)
You know we've got to find a way
To bring some lovin' here today

(Britney Spears)
Barricades, can't block our way.

(J-Lo)
Don't punish me with brutality

(Destiny's Child)
Talk to me
So you can see

(Destiny's Child / Britney Spears) (First Chorus)
Oh what's going on
What's going on
Yeah what's going on
Ahh what's going on


(Ja Rule)
What's going on in a world filled with pain
Where's the love for which we pray
What's going on
When our children can't play
Homeless can't eat
There's got to be a better way
What's going on
When we politically blind
Can't see the signs of endangered times
What's going on

(Nelly Furtado)
Ah tell me
What's going on in the world today
I'd rather be dead
Than turn my head away
We gotta first world vision to ???? to lift our
Hands in the air and cry for a switch

(Michael Stipe)
Father, father

(P Diddy)
Father help us, come on

(Michael Stipe)
Everybody thinks we're wrong

(Alicia Keys)
Oh, but who are they to judge us
Together we can all be strong

(P Diddy)
United we stand, United we fall

('Nsync)
Oh you know we've got to find a way

(Mary J. Blige)
To bring some understanding here today

('Nsync)
Barricades can't block our way

(Savage Garden)
Don't punish me with brutality

('Nsync)
Baby talk to me
So you can see

(Second Chorus)
Yeah, what's going on
Hey, what's going on
Somebody tell me what's going on
I'll tell you what's goin' on -uh

(Nelly)
What's going on 'cross seas
Every minute a child dies by this disease
In record numbers indeed
Got momma's crying out please
My baby hold on
My child ain't done nothing wrong
Still I want to hollar
Ask them why they don't bother
Oh no, oh no
Make me turn to my father
And ask him why they all got a trapped soul

(Nas)
I can feel what was bothering Marvin
Why his words forever remain
Dealing with these modern day problems
'Cause of ignorance surrounding me and my constituents
Too many infected
Too many lives diminishing
Nobody say Protestants, Jews, Blacks, and Whites, Latino's and Asians
Pray together
Less fight
We better unite
As genocide chemical war
And the rich and the poor
Know that God delivers a cure

(Eve)
It's a shame our reality is devastating
People praying for a cure
Dying while they're waiting
Ask the Lord for the comfort and strength to face it
All the kids with dreams
Won't get the chance to chase it
Makes me sad
Think about the lives they would've had
Think about the orphan babies got no moms and dads
How can we sit back and not try to make it right
We gotta come together
We gotta fight for life

(Fred Durst)
Somebody tell me what's going on
(what's going on)
We got human beings using humans for bombs
But everyone wanna live
Don't nobody really want to die
You feeling me right
I can't be watching people die
(die)
And watching people cry
Let me break it down for a minute
If there's enough room here for you and me
There's plenty of room for some humanity

Somebody tell me what's going on
(what's going on)
Somebody tell me what's going on
(what's going on)
Somebody tell me what's going on
(what's going on)
Somebody tell me what's going on
(what's going on)
Somebody tell me what's going on
(P Diddy)
Co se dìje
(Jermaine Dupri)
Øíkat mi

(P Diddy)
Lidi umírání
Lidi pláè
Lord pomoc nám

(Bono)
Matka, matka
Tam je pøíliš mnoho z vás pláè

(Gwen Stefani)
Ó!, bratr, bratr, bratr
Tam je pøíliš mnoho z vás umírání

(Jermaine Dupri)
To je pravda

(Aaron Lewis)
Vy víte, že my musíme najít cestu
Pro pøinést nìjaký milující zde dnes

(Nona Gaye)
Ó! mùj otec, otec
My nepotøebujeme vystupòovat

(pokoutní Boys)
Vy vidíte válku není odpovìï

(Nona Gaye / pokoutní Boys)
Jen pro láska mùže vybojovat nenávist

(Kristýna Aguilera)
Vy víte, že my musíme najít cestu
Pro pøinést nìjaký milující zde dnes

(Britney Spears)
Barikády, nemùže blokovat naši cestu.

(J Lo)
Nepotrestejte mì s brutalitou

(Destiny- ovo dítì)
Mluvit se mnou
Tak vy mùžete vidìt

(Destiny- ovo dítì / Britney Spears) (první pìvecké sbory)
Ó! co se dìje
Co se dìje
Jo co se dìje
Ahh co se dìje


(Jaovo pravidlo)
Co se dìje v svìtì naplnily s bolestí
Kde je láska ke které my modlíme se
Co se dìje
Kdy naše dìti nemùže hrát
Bezdomovec nemohou jíst
Tam má zaèal byla lepší cesta
Co se dìje
Kdy my politicky slepí
Nemùže vidìt znamení ohrožených èasu
Co se dìje

(Nelly Furtado)
Och øíkejte mi
Co se dìje na svìtì dnes
Radìji bych být mrtvý
Než odvrátí má hlava
My máme první svìtovou vizi ???? zvednout naši
Ruce ve vzduchu a køiku o vypínaèi

(Michaelùv Stipe)
Otec, otec

(P Diddy)
Otcovská pomoc nám, pojï dál

(Michaelùv Stipe)
Každý myslí my mýlíme se

(Alicia klíèe)
Ó!, ale kdo je, že oni soudit nás
Spoleènì my všichni mùžeme být silní

(P Diddy)
United, který my stojíme, United, který my padáme

('Nsync)
Ó! vy víte, že my musíme najít cestu

(Maria J. Blige)
Pro pøinést nìjaké porozumìní zde dnes

('Nsync)
Barikády nemohou blokovat naši cestu

(divoká zahrada)
Nepotrestejte mì s brutalitou

('Nsync)
Dìtská øeè ke mnì
Tak vy mùžete vidìt

(druhé pìvecké sbory)
Jo, co se dìje
Hej !, co se dìje
Nìkdo øíká mi co se dìje
Já øíká vám jdoucí na -uh

(Nelly)
Co se dìje ' zkøížená moøe
Každá minuta dítì umírá tímto onemocnìním
V èíslech vìtách vskutku
Dostal maminky- ovo pláè ven prosím
Mé dìtské držení na
Mé dítì nejsou dìlané nic špatného
Ještì já chci hola
Ptejte se jich proè oni neruší
Ó! ne, ó! ne
Nute mì obrátit se na mého otce
A žádají jej proè oni všichni dostali uvìznìnou duši

(Nas)
Já mohu cítit co byl obtìžování Marvin
Proè jeho slova navždy zùstávají
Jednání s tímto moderním dnem problémy
' Pøíèina neznalosti okolní mì a mé složky
Pøíliš mnoho infikovaný
Pøíliš mnoho životù klesajících
Nikdo ne- øíká protestanté, židé, èernoši, a bílé, Latino's a Asiati
Modlit se spoleènì
Menší boj
My lepší spojíme
Jak genocida chemická válka
A bohatý a chudý
Vìzte toho Boha doruèuje léèbu

(Eva)
To je hanba naše realita je znièující
Lidi modlení pro léèbu
Umírání zatímco oni èekají
Ptejte se Pánbùh pro pohodlí a síla k tomu, aby èelila tomu
Všechny dìti se sny
Nedostat šanci na honit to
Nutí mì smutný
Pøemýšlejte o životech oni would've mìli
Pøemýšlejte o osiøelých dìtech dostaòte žádné maminky a tatínky
Jak mùžeme sedìt neèinnì a ne zkusit udìlat to pravý
My máme sejdeme se
My máme bojujeme za život

(Fred Durst)
Nìkdo øíká mi co se dìje
(co se dìje)
Jsme dostali lidské bytosti používání lidí pro bomby
Ale každý èlovìk chtít žije
Ne nikdo opravdu chtít zemøít
Vy pocit mì pravý
Já nemohu být sledující lidí zemøít
(razidlo)
A dívající se lidi køièí
Nechejte mì zhroutit se to na chvíli
Jestli jsou tam dost místa zde pro vás a mì
Tam je spousta místa pro nìjakou lidskost

Nìkdo øíká mi co se dìje
(co se dìje)
Nìkdo øíká mi co se dìje
(co se dìje)
Nìkdo øíká mi co se dìje
(co se dìje)
Nìkdo øíká mi co se dìje
(co se dìje)
Nìkdo øíká mi co se dìje
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy