Texty písní Nelly Shake Ya Tail Feathers

Shake Ya Tail Feathers

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Nelly (P. Diddy)]
We do it for fun
We just do it for fun
Dirty E.N.T
We do it for fun
Bad Boy (Nelly, Diddy, Murphy Lee)
We do it for fun (This is history baby)
Bend them trucks
We do it for fun (haha)
Stack them bucks
We do it for fun (Come on now)
And the band played on (yea)
Just like (I believe you cool to this)
We do it for fun
If you see me ma
We do it for fun

[P. Diddy]
Bad Boys 2, the soundtrack
Let´s Go

[Verse 1: Nelly + (P. Diddy)]
come here girl
What your name is?
Where you from?
Turn around who you came with?
Is that your ass or your momma have reindeer?
I can´t explain it but damn sure glad you came here
I´m still a sucker for cornrows, you know I never changed that (nah uh)
Your body is banging mamma, but where your brains at? (Come on)
I´m still the same cat when I was young I was running with bad boys
But now I´m older hope they saw I´m running with bad boys (that´s right)
Here come another man
Unlike no other man
Candy coated whoa!
Switching every other lane
Ya´ll help me
Why don´t cha
Please help me
8th girl this week and its only Tuesday
I like the cocky bow legged ones
Like white and Dominicans
Hispanics and Asians
Shake it for Nelly son
Manolos Ma-no-no´s I can´t tell
Everybody and their hootchies
When you do it do it well

[Braves tomahawk chop done in background of Chorus]

[Chorus]
[Nelly] Let me see you take it
[P. D.] Girl go and take it off
[Nelly] We can even do it slow
[P. D.] We can even do it slow
[Nelly] Take it where you want to go
[P. D.] Take it where you want to go
[Nelly] Just take that ass to the floor
[P. D.] Pop something move something
Shake ya tail feather, girl go and take it low
[Nelly] We can even do it slow
[P. D.] We can even do it slow
[Nelly] Take it where you want to go
[P. D.] Take it where you want to go
[Nelly] Just take that ass to the floor
[P. D.] Pop something move something
Shake ya tail feather

[Verse 2: P. Diddy + (Nelly)]
Now real girls get down on the floor (on the floor)
Get that money honey act like you know (like you know)
Mama I like how you dance
The way you fit in them pants (Uh)
Enter the floor (Uh) take it low (Uh) girl do it again (Uh)
You know I love that (I love that)
Now where them girls at? (Where the girls at?)
It´s Diddy, Murphy Lee, and Nelly how you love that? (Shit uh ohhhhhh)
Come on, we got another one player
From New York to the Dirty how they loving it player?
Baby you impressive let´s get
To know each other
You the best of the best and
You got to love it in the dresses, the sexiest
I had to tell her she´s a young Janet Jackson live in living color
Look here momma you´re dead wrong for having them pants on
Capri´s cut low so when you shake it I see your thong
My pocket´s full of dough shake your feathers till the morning
It´s Bad Boy and Nelly man somebody better warn them

[Chorus]

[Bridge: Nelly]
Oh no I heard them bad boys coming
Can´t stop now
Got to continue my running (yea)
Because we go party till them lights come on
And then my song stop, fuck it, because my mic still on

[Verse 3: Murphy Lee + (Nelly)]
Yo, I´m the big booty type
I like them thick with their mind right (Awe)
Banging personality conversate when the time right (Naw)
I´m not hard I´ve got women to handle that
They be like he the man when I´m really a Thundercat
Come on you know the tics connect like Voltron
Collect so much grass popo thinking we mow lawns
My gohans don´t match that
But it matches her head wrap and the seats that I got in the lac
I´m just a juvenile (Wha)
Because I be about G´s
Keep your women wizzy man they say they have my babies
I´m young like Turk, like the cash and the money (I´m going to eat my money)
Man, I´m that damn hungry
See I´m starving like Marvin girl
I´ve got sixteen bars of fire is what I´m starting
Plus my rats come in packs like Sammy and Dean Martin
And I got so many keys you´d think I was valet parking

[Chorus]

[Bridge: Nelly]
Oh no I heard them bad boys coming
Can´t stop now
Got to continue my running (yea)
Because we go party till them lights come on
And then my song stop, fuck it, because my mic still on (man)

[Outro: Atlanta Braves tomahawk chop]
[Nelly (P. Diddy)]
My dìláme to pro legraci
My jen dìláme to pro legraci
Špinavý E.N.T
My dìláme to pro legraci
Enfant terrible (Nelly, Diddy, Murphy Lee)
My dìláme to pro legraci (toto je historické dítì)
Ohýbejte jim náklaïáky
My dìláme to pro legraci (chacha !)
Kupte jim prachy
My dìláme to pro legraci (jde dále nyní)
A skupina využívala (ba)
Právì jako (I vìøit, že Vám chladný tomuto)
My dìláme to pro legraci
Jestli vy vidíte mì mami
My dìláme to pro legraci

[P. Diddy]
Enfanty terrible 2, zvukový doprovod
Pojïme

[poezie 1: Nelly + (P. Diddy)]
pøijde sem dívka
Jaké vaše jméno je?
Kde vy z?
Otoèit koho vy jste pøišli s?
Je ten váš osel nebo vaše maminky mají soba?
Já nemohu vysvìtlit to ale zatracený jistý rád pøišel jsi sem
Já ještì jsem blázen do cornrows, vy víte, že já jsem nikdy zmìnil to (nah uh)
Vaše tìlo je obrovská maminka, ale kde vaše mozky v? (jít dále)
I je stále stejná koèka zamlada, která I bìží s enfanty terriblemi
Ale nyní I je starší nadìje, kterou oni vidìli, že I bìží s enfanty terriblemi (ta je dobøe)
Zde pøijde jiný èlovìk
Ne jako žádný jiný muž
Cukroví pokrylo prr !
Pøepínání každé další ulièky
Ya'll pomoci mi
Proè ne- èaj
Prosím pomoci mi
8. dívka tento týden a jeho jediný v úterý
Já mám rád nafoukané vyboèené koleno jedno
Jako bílý a dominikánové
Hispánský a Asiati
Tøeste s tím pro Nelly syn
Manolos Ma - no - no- ovo já nemohu øíkat
Každý a jejich hootchies
Kdy vy dìláte , že to dìlá to dobøe

[indiánští váleèníci seknutí tomahawku udìlaného v pozadí Chorus]

[pìvecké sbory]
[Nelly] ukažte vy vezme to
[P. D.] dívèí prùbìh a vezme to mimo
[Nelly] my mùžeme dokonce dìlat , že to zpomalí se
[P. D.] my mùžeme dokonce dìlat , že to zpomalí se
[Nelly] vezme to kde vy chcete jít
[P. D.] vezmìte to kde vy chcete jít
[Nelly] jen vezme toho osla k podlaze
[P. D.] vytøeštit nìco pohybuje nìèím
Tøeste ano ocasní pero, dívèí prùbìh a vzít to nízko
[Nelly] my mùžeme dokonce dìlat , že to zpomalí se
[P. D.] my mùžeme dokonce dìlat , že to zpomalí se
[Nelly] vezme to kde vy chcete jít
[P. D.] vezmìte to kde vy chcete jít
[Nelly] jen vezme toho osla k podlaze
[P. D.] vytøeštit nìco pohybuje nìèím
Tøeste ano ocasní pero

[poezie 2: P. Diddy + (Nelly)]
Teï skuteèná dìvèata pojmou nechu k podlaze (na podlaze)
Dostaòte ten penìžní akt medu jako znejte (jako znáte)
Maminka, kterou já mám rád jak vy tanèí
Cesta, kterou vy hodíte se jim vzdychá (Uh)
Vstupte do podlahy (Uh) vezme to nízko (Uh) dívka dìlá to znovu (Uh)
Vy víte, že já miluji že (já miluji to)
Teï kde jim dìvèata v? (kde dìvèata v?)
To je Diddy, Murphy Lee, a Nelly jak vy milujete to? (hovno uh ohhhhhh)
Pojï dál, jsme dostali dalšího jednoho hráèe
Z New Yorku k Dirty jak oni milující to hráè?
Zacházet jako s dítìtem vy pùsobivý nechejme dostaòte
Pro znát se spolu
Vy jako mandle a
Vy jste dostali se do milovat to v obleèeních, nejvíce sexi
Já musím øíkat jí, že ona je mladý Janet Jackson žije v žití barvy
Podívej se maminky vy jste úplnì vedle že jim vzdychá na
Kaprijský oøíznutý nízko tak kdy vy tøese s tím já vidím váš øemen
Má kapesní plnì otøesu pasty vaše chmýøí až do ráno
To je enfant terrible a Nelly muž nìkdo lepší varuje je/nì

[pìvecké sbory]

[most: Nelly]
Ó! ne slyšel jsem je pøíchod enfantù terriblí
Nemùže zastavit právì teï
Dostal pokraèovat mùj bìh (ba)
Protože my jdeme spoleènost až do jim osvìtluje jde dále
A potom mé písòové zastavení, šoustá to, protože mùj mikrofon ještì na

[poezie 3: Murphy Lee + (Nelly)]
Yo, já jsem velký typ koøisti
Já mám rád je silný s jejich myslí pravá (úcta)
Obrovská konverzace osobnosti kdy èas pravý (Naw)
Já nejsem tvrdý já mám ženy zacházet s tím
Oni budou jako on muž kdy já jsem opravdu Thundercat
Pojï dál , že vy znáte záškuby spojit jako Voltron
Sbírejte tak moc trávy popo myšlení my sekáme trávníky
Mùj gohans se neshodovat to
Ale to odpovídá jejímu hlavnímu obalu a sedadla to já jsem nastoupil do šelaku
Já jsem jen mladý èlovìk (Wha)
Protože já jsem asi G'
Držte vaše ženy seschlý muž, kterého oni øíkají, že oni má mé dìti
Já jsem mladý jako Turek, jako hotovost a všechny jejich všechny jejich všechny jejich peníze (chystají se jíst mé všechny jejich všechny jejich všechny jejich peníze)
Muž, já jsem ten houby hladový
Podívej se na , že já vyhladovím jako Marvin dívka
Já mám šestnáct barù ohnì je co já zaènu
Plus mé krysy vstoupí balíèky jako Sammy a Dean Martin
A I dostal tolika klíèe, které vy byste mysleli si, že já jsem parkování zajišované obsluhou

[pìvecké sbory]

[most: Nelly]
Ó! ne slyšel jsem je pøíchod enfantù terriblí
Nemùže zastavit právì teï
Dostal pokraèovat mùj bìh (ba)
Protože my jdeme spoleènost až do jim osvìtluje jde dále
A potom mé písòové zastavení, šoustá to, protože mùj mikrofon ještì na (muži)

[Outro: Atlanta Braves seknutí tomahawku]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy