Texty písní Nelly Suit Die For You

Die For You

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You, dontcha know i'd die for ya
I'd lay down my life for ya (i would, die for)
You, dontcha know i'd die for ya
I'd lay down my life for ya (i would, die for, you)

I remember feburary 27 1994
Tryin to make it to the hospital through 3 inches of snow
Somethings goin wrong i can tell but i dont know
I got this feelin in my gut this aint how i supposed 2 go
3 pounds 2 ounces and 2 months premature
To the incubator is she gon make it they aint sure
Automatically i placed the blame on my health
Hell im a father mayne, i placed the blame on myself
Was it somethin that i smoked, did i eat or did i drink it
Or was it somethin i was doin that i did or did i think it
Watchin her breathe through her holes in her nose
Whats this ckg machine, wats this shit on her toes
This 94 im 85 so im spooked as can be
Im prayin and im askin why he do this to me
See, i used to hold you in the palm of my hand
And jus to see you pull through, shit i knew you'd pull through

You, dontcha know i'd die for ya
I'd lay down my life for ya (i would, die for)
You, dontcha know i'd die for ya
I'd lay down my life for ya (i would, die for, you)

March the 2nd, 1999
The yurrr and the date i got my little mine
I guess i felt how my father felt and his father felt
And his father must have felt to see hiself
Its like a lil me in the flesh
He got my blood and my heart in his chest
Needless to say man i love him to death
Teach him if he disrespect me im'a love him to death
Left to go outa town right after he was born
Got a record deal 3 months later, daddy was gone
Its like im tryin to raise him over the phone
He barely kno my face when he see it but he know my tone
Im up at night like do he know who his daddy is
Im real close to sayin fuck the showbiz
But when i hurr him call his daddy na
And when i hurr him tell his friends i wanna be jus like my daddy na
Hope he forgive me for the sacrifice
So he can have a better life, than i had

You, dontcha know i'd die for ya
I'd lay down my life for ya (i would, die for)
You, dontcha know i'd die for ya
I'd lay down my life for ya (i would, die for)
You, dontcha know i'd die for ya
I'd lay down my life for ya (i would, die for)
You, dontcha know i'd die for ya
I'd lay down my life for ya (i would, die for, you)
Vy, dontcha víte já bych zemøel za ano
Já bych položil se mùj život pro ano (já bych, zemøít za)
Vy, dontcha víte já bych zemøel za ano
Já bych položil se mùj život pro ano (já bych, zemøu za, vy)

Já pamatuji si feburary 27 1994
Tryin udìlat to do nemocnice skrz 3 palce snìhu
Nìco chùze špatný mohu øíci ale i nasadit si vìdìt
Já jsem dostal tento pocit v mém støevì tomto aint jak pøedpokládám, že 2 jdu
3 libry 2 unce a 2 mìsíce pøedèasné
Do umìlé líhnì je ona gon udìlá to oni aint jistý
Automaticky i umístil vinu na mém zdraví
Peklo im otcovský mayne, i jsem umístil vinu na mne
Bylo to nìco že i uzený, i jedlo nebo i pilo to
Nebo bylo to nìco i jsem byl dìlání že i nebo dìlal , že i myslet, že to
Watchin její dýchá skrz její díry v jejím nosu
Co tento ckg stroj, wats toto hovno na jejích prstech
Tyto 94 im 85 tak im vystrašený jak mùže být
Imovo modlení a im dotazující se proè on dìlá toto ke mnì
Podívej se na, byl jsem zvyklý držet vás v dlani mé ruky
A právì vidìt tì dostat z, hovno, které já jsem vìdìl, že vy by dostali z

Vy, dontcha víte já bych zemøel za ano
Já bych položil se mùj život pro ano (já bych, zemøít za)
Vy, dontcha víte já bych zemøel za ano
Já bych položil se mùj život pro ano (já bych, zemøu za, vy)

Pochodujte 2., 1999
Yurrr a datum, které i jsem dostal mùj malý dùl
Myslím si i jsem cítil jak mùj otec pociovaný a jeho otec pociovaný
A jeho otec musel cítil vidìt hiself
Jeho trochu lil mì osobnì
On dostal mou krev a moje srdce v jeho hrudi
Není tøeba øíkat muže i miluji ho k smrti
Uète ho jestli on neváží si mì im'a milovat ho k smrti
Zanechaný jít outa mìsto hned po narodilo se
Dostal záznamovou dohodu 3 mìsíce pozdìji, táta byl pryè
Jeho stejné im zkoušení k tomu, aby zvedlo jemu pøes telefon
On sotva kno má tváø kdy on vidí to ale on ví mùj tón
Im nahoru v noci jako dìlají , že on ví, kdo jeho táta je
Im skuteèný blízko u rèení šoustá zábavní prùmysl
Ale kdy i jsem spìchal jemu volat jeho tátu na
A kdy i jsem spìchal jemu øíkat jeho pøátelùm, kterým i chtít být právì jako mùj táta na
Doufat on omluvte mì za obì
Tak on mùže mít lepší život, než i jsem mìl

Vy, dontcha víte já bych zemøel za ano
Já bych položil se mùj život pro ano (já bych, zemøít za)
Vy, dontcha víte já bych zemøel za ano
Já bych položil se mùj život pro ano (já bych, zemøít za)
Vy, dontcha víte já bych zemøel za ano
Já bych položil se mùj život pro ano (já bych, zemøít za)
Vy, dontcha víte já bych zemøel za ano
Já bych položil se mùj život pro ano (já bych, zemøu za, vy)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy