Texty písní Northland Northland Withering Rose

Withering Rose

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Those glory days vanished into the past
fury of time is taking your life.
No one can ride forever!
At the end of all paths light turns dark and death

You've seen many days turning into night
and many fallen stars lost in the sky
Did you find a reason to fight for?
Did you find love to die for?

The withering rose is dying
its life has come to an end.
The darkened leaves are falling
to a better place.
Carried by the wind, they will rest in eternity

Far away I left storms behind
through blizzards and rain
through love and pain.
Eternal silence of death
calmly drowns my soul
for I can feel nothing again.

The gates of cosmos are closing in
"Frozen for centuries to rest in peace"
Fragents of my life are vanishing in time
this lonely night.

I'm leaving this world tonight
Sorrow and pain will be gone at dawn

Those glory days became part of the past
fury of time has taken your life
Your spirit will never ride forever!
Where the path ends, a new life begins
Ty dny slávy ztratily se v minulosti
hněv času ti ukrádá život
nikdo nemůže žít navěky
na konci každé cesty se světlo mění ve tmu a smrt

Viděl jsi mnoho dní jak se obrací v noc
a mnoho padlých hvězd ztracených na obloze
našel jsi důvod proč bojovat?
našel jsi lásku pro niž zemřít?

Vadnoucí růže umírá
její život je u konce
zčernalé lístky padají
na lepší místo
neseny větrem budou odpočívat ve věčnosti

Daleko předaleko opustil jsem bouře
skrze bouře sněhu a deště
skrze lásku a bolest
věčné ticho smrti
poklidně topí moji duši
abych opět necítil nic

brány kosmu se uzavírají
"zmrazeny po staletí ke klidnému odpočinku"
úlomky mého života mizí v čase
této osamělé noci

opouštím náš svět této noci
smutek a bolest budou pryč do úsvitu

Ty dny lávy staly se součástí minulosti
hněv času vzal ti život
tvůj duch nikdy nebude žít navěky
kde cesta končí nový život začíná
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy