Texty písní Opeth Still Life The Moor

The Moor

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The sigh of summer upon my return
Fifteen alike since I was here
Bathed in deep fog, blurring my trail
Snuffing the first morning rays

Weary from what might have been ages
Still calm with my mind at peace
Would I prosper or fall, Drain the past
The lapse of the moment took it's turn

I was foul and tainted, Devoid of faith
Wearing my death-mask at birth
The hands of God, Decrepit and thin
Cold caress and then nothing
I was taken away from my plight
A treason bestowed to the crowd
Branded a jonah with fevered blood
Ungodly freak, Defiler

Pale touch, Writhing in the embers
Damp mud burning in my eyes
All the faces turned away
And all would sneer at my demise

Outcast with dogmas forged below
Seared and beaten, Banished from where I was born
No mercy would help me on my way
In the pouring rain nothing is the same

Vows in ashes
I pledge myself to no-one
Seethed and spiteful
All shudder at the call of my name
If you'll bear with me
You'll fear of me

There is no forgiveness in these eyes
For any of you but one
Dispel the mist for now
Melinda is the reason why I've come

She is waterdrops over the pyre
A thistle in my hands
Stained and torn, Aged and brown
Virtous shell with kindred innocense

I awoke from the miasma
Passing swiftly through the moor
This is here, Waters stir
And in the distance all that was lost
If you'll bear with me
You'll fear of me
You'd never leave me to
A fate with you
Povzdech léta při mém návratu
Patnáct podobných od té doby když jsem tu byl naposled
Koupu se v hluboké mlze, zastírající mou stopu
Čichající první ranní paprsky

Unavený tím co mohly být věky
Stále klidný s mírem v duši
Bude se mi dařit nebo padnu, vysát minulost
Poklesky okamžiku přišly na řadu

Byl jsem odporný a poskvrněný, Zbavený víry
Nosící při narození masku smrti
Ruce Boha, vetché a hubené
Chladné pohlazení a pak nic
Byl jsem odejat ze svého stavu
Zrada udělená davu
Zaručeně přinese neštěstí s vroucí krví
Bezbožné šílenství, Prznitel

Bledý dotyk, Stoky v žhavém popelu
Vlhké bahno hoří v mých očích
Všechny tváře se otočily pryč
A všichni by se ušklíbli nad mým zánikem

Zevnějšek z dogmat ukovaných uvnitř
Spálený a poražený, Vyhnán z mého rodiště
Žádné slitování by my na mé cestě nepomohlo
V padajícím dešti není nic jak bylo

Sliby v popelu
Nikomu za sebe neručím
Kypící a zlomylsný
Při zvolání mého jména se vše třese
Když se se mnou poneseš
Budeš se mě bát

V těchto očích není žádné odpuštění
Pro nikoho z vás až na jednu
Pro teď rozptyl mlhu
Melinda je důvod proč jsem přišel

Ona je vodními kapkami nad hořící hranicí
Bodlák v mých rukách
Umazaná a potrhaná, Stará a hnědá
Mušle spřízněná s neviností

Probudil jsem se z miazmatu
Rychle procházím bažinou
To je tu, voda se hýbe
A v dálce vše co jsme ztratili
Když se se mnou poneseš
Budeš se mě bát
Nikdy mě nepustíš
Ke společné zhoubě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy