Texty písní Otep Smash The Control Machine Smash The Control Machine

Smash The Control Machine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(With the perfect hair
And the perfect wife
And the perfect kids
And the perfect life
I will finally be somebody...)

(Let's play born-again American, resistance is the game!)

Two pigs wearing suits
Brought the news
That I'm wanted by the bank

They say the rent is due
Caesar's onto you
So you better remember your place

Then they outsourced my job
And gave a raise to my boss

Bailed out the banks
But billed me for the loss

They say we must submit
And be one with the Machine

Because the Kingdom of Fear
Needs compliance to succeed

So waterboard the kids for fun
It's all the rage

And play born-again American
Resistance is the game

SMASH THE CONTROL MACHINE
Work, buy, consume, die

SMASH THE CONTROL MACHINE
Happy little slaves for minimum wage

(The revolution will be monetized
And streamed live via renegade WiFi)

The clinic said I'm sick
Toxic..... and impure

But there isn't any cure
For the poor or uninsured

So we live our digital lives
On multiple screens

And we forget that
The blood of the workers
Grease the machines

In the Psalm of the Fiends
Love ...... discriminates

While the fat cats feed the rats
Their daily dose of cake

So waterboard the kids for fun
It's all the rage

And play born-again American
Resistance is the game

SMASH THE CONTROL MACHINE
Work, buy, consume, die

SMASH THE CONTROL MACHINE
Happy little slaves for minimum wage

SMASH THE CONTROL MACHINE
Work, buy, consume, die

SMASH THE CONTROL MACHINE
Haters, betrayers, liars, and thieves

(America)

She sold her soul
For designer clothes

For the perfect lips
And the perfect nose

The winner in the end
Always owns the most

Reality tv told her so!

(Mammonites)

Money changer!
Greedy bankers!

This is the Peoples House!

My minister has a sinister plan
To save my soul with a credit card scam

Exploitation is contagious
For the selfish & self-inflated

Start a war, use the poor,
Watch our profits soar & soar

We've become a nation of wolves
Ruled by sheep

Owned by swine
Overfed & put to sleep

And while the media's elite
Decrees what to think

I am wide awake
On the edge
And on the brink

So when Atlas shrugs
And The Fountainhead bleeds
And when Walstreet Apostles
Preach a gospel of greed

I'll renounce the fame of this gluttonous age
And be a Born-again American
Resistance is to blame!

SMASH THE CONTROL MACHINE
Work, buy, consume, die

SMASH THE CONTROL MACHINE
Haters, betrayers, liars, and theives

SMASH THE CONTROL MACHINE
A nation of wolves - ruled by sheep!

Exploitation is contagious
Exploitation is contagious
Exploitation is contagious
Exploitation............
(S perfektním účesem
A perfektní ženou
A perfektními dětmi
A perfektním životem
Budu konečně někým...)

(Pojďme si hrát na znovuzrozené Američany, odpor je hrou!)

Dvě prasata nosí obleky
Přináší novinky
Že chtějí mě v bance

Říkají, že cena je jistá
Diktátor usiluje o tebe
Tak raději pamatuj si, kam patříš

Pak využijí mou práci
A povýší mého šéfa

Docílila jsem banek
Však prodali mě pro ztráty

Říkají, že musíme ustoupit
A být jedním se Strojem

Protože Království Strachu
Potřebuje shodu aby fungovaol

Tak přinuť děti běžet
Je to vše v nenávisti

Hra na znovuzrozené Američany
Odpor je hrou

ROZDRŤ ŘÍDÍCÍ STROJ
Pracuj, kupuj, zkonzumuj, zemři

ROZDRŤ ŘÍDÍCÍ STROJ
Šťastní malí otroci za minimální mzdu

(Revoluce bude zpěněžena
A vyplavena odpadlíky)

Klinika říká, že jsem chorá
Nakažlivá... a necudná

Však není léčby
Pro chudé či nepojištěné

Tak žijeme své digitální životy
Na velkých obrazovkách

A zapomínáme, že
Krev pracujících
Pohání stroje

V žalmu přátelům
Láska... diskriminuje

Zatímco velké kočky kmí krysy
Její denní chleba

Tak přinuť děti běžet
Je to vše v nenávisti

Hra na znovuzrozené Američany
Odpor je hrou

ROZDRŤ ŘÍDÍCÍ STROJ
Pracuj, kupuj, zkonzumuj, zemři

ROZDRŤ ŘÍDÍCÍ STROJ
Šťastní malí otroci za minimální mzdu

ROZDRŤ ŘÍDÍCÍ STROJ
Pracuj, kupuj, zkonzumuj, zemři

ROZDRŤ ŘÍDÍCÍ STROJ
Nenávidění, zrádci, lháři, a zloději

(Amerika)

Prodala svou duši
Za oblečení

Za dokonalé rty
Za dokonalý nos

Vítěz na konci
Vždy má nejvíce

TV realita to tak říká!

(Mamonáři)

Směnárny!
Lakomí bankéři!

Toto je Domov Lidí!

Můj ministr má nekalý plán
Jak zachránit mou duši kreditní kartou

Těžba je nakažlivá
Pro sobce a domýšlivce

Začít válku, využít slabé
Sledovat naše výnosy stoupat a stoupat

Stali jsme se národem vlků
Jež ovládají ovce

Vlastněni sviněmi
Překrmeni a uloženi k spánku

A zatímco elita médií
Určují co si myslet

Jsem vzhůru
Na hraně
A v okamžiku

Tak když sebou Atlas otřese
A když fontány začnou krvácet
A když apoštolové
Kázají gospely chamtivosti

Vzdám se slávy tohoto nenasytného věku
A budu znovuzrozený Američan
Odpor je na vině!

ROZDRŤ ŘÍDÍCÍ STROJ
Pracuj, kupuj, zkonzumuj, zemři

ROZDRŤ ŘÍDÍCÍ STROJ
Nenávidění, zrádci, lháři, a zloději

ROZDRŤ ŘÍDÍCÍ STROJ
Národ vlků - řízený ovcemi!

Vykořišťováni je nakažlivé
Vykořišťováni je nakažlivé
Vykořišťováni je nakažlivé
Vykořišťováni.........
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy