Texty písní P.O.D. - Payable on Death Snuff The Punk Run

Run

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Living on the streets of nowhere
Nobody unrerstands and nobody cares
Nobody listens, so who can tell my life is just a living hell!
I'm going back and forth, no one to run to
Slowly losing my mind so what am I doing
If you could only see the pain and hurt in my soul
But you don't understand me so how could you know
Sometimes it gets so bad I think I'm losing it
Can't get my hand out of life and I'm losing my grip
And when you loose your grip you begin to slip
Death is just waiting one to trip
Heading down the path to nowhere
No one can hear me cause nobody's there
Life gets darker and there is no light at all
When the ways of this world just prepares me for the fall
What can I do what can I say
I don't know love, only hate
What would you do if you were me?
I guess you'll never know
How would it feel to walk in my shoes
A victim of this world only used and abused
Trapped in a box with the walls coming down on me
They say they know how I feel
Let's it end all right now, that's how I feel
Don't have a care in the world, life means nothing
Don't look back, don't look back, just keep running
RUN - keep running
RUN - keep running
How long o Lord? Will you forget me forever?
How long will you hide your face from me?
How long must I wrestle with my thoughts
And everyday have sorrow in my heart
How long will my enemy triumph over me?
Look at me and give me an answer o Lord my God
Give light to my eyes or I'll sleep in death
My enemy will say I overcame him
And my foes will rejoice at my fall
But I still believe in you Lord
And I know You're real, You're so real Lord
Come and take me from this place Lord
Everyday I will follow and see your face Lord
But I trust in your unfailable love
My heart rejoices Your salvation
I will sing to you my Lord
For He has been, for He has been good to me
You're the one who rescued me
And You're the one who'll set me free
I keep on running, but there ain't no where to hide
You took me in with your arms open wide
You loved me first when no one else would
You died for me, so I give my life to you
False hopes and lies, but you're the One who's
next time I run, I'm running straight to you
Žijící na ulici nikoho
Nikdo nechápe a nikdo se nestará
Nikdo neposlouchá
Tak kdo může říct
že jeho život je pouze živoucí peklo?
Já jdu zpět a vpřed,
nikdo nemůže běžet také
Pomalu ztrácím svůj rozum
tak co to dělám?
Jestli budeš moct pouze vidět mou bolest
a zranění,tak to je má duše
Ale ty mi nerozumíš,
tak jak můžeš vědět?
Někdy to vypadá tak špatně,
myslím že to ztrácím
Nemůžeš dostat mou ruku mimo život,
ztrácím můj stisk(úchop)
A když ztratíš svůj stisk(úchop),
tvé prosby odplynou
Smrt je pouze očekávání jednoho výletu.
Směřující dolů cestou do prázdnoty
Nikdo mě nemůže slyšet,
protože tu nikdo není
Život je čím dál temnější
a nikde tu není světlo
Když cesty světa
pouze připravují mě k pádu
Co můžu dělat, co můžu říct?
Neznám lásku, pouze nenávist
Co by jsi udělal, kdybys byl mnou?
Myslím si, že nebudeš vědět
Jak by jsi se cítil chodit v tom co já?
Oběť tohoto světa
pouze používáná a využívaná.
Uvězněná v krabici se stěnami,
padajícími na mě.
Oni říkají, že ví jak se já cítím
Nechť je to konec, všechno teď v pořádku,
to je jak to já cítím.
Nemám starosti v tomto světě,
život nic neznamená
Nedívej se zpět, nedívej se zpět,
pouze stále běž
Běž - stále běž
Běž - stále běž
Jak dlouho Pane?
Budeš zapomínat na mě věčně?
Jak dlouho budeš skrývat
svou tvář přede mnou?
Jak dlouho se budu muset zápasit
se svým myšlením?
A každý den mít zármutek ve svém srdci
Jak dlouho budou mí nepřátelé
triumfovat nade mnou?
Podívej se na mě a dej mi odpověď
o Pane můj Bože
Dej světlo mým očím
nebo budu spát ve smrti
A mí nepřátelé budou říkat, porazil jsem ho.
A mí nepřátelé budou oslavovat můj pád
A já vím že ty jsi opravdový,
ty jsi opravdový Pán
Přijď a vezmi mě z tohoto místa Pane
Každý den
budu následovat a vidět tvou tvář Pane
Ale já věřím ve tvou neselhávající lásku
Mé srdce plesá v tom že jsi mi dal spasení
Budu ti zpívat můj Pane
Pro Něj který je, pro Něj který je
Dobře pro mě
Ty jsi jediný kdo mě může zachránit
A ty jsi také jediný
kdo mě může učinit svobodným
Stále běžím,
ale tady není se kde schovat
Otevíráš svou náruč zeširoka ke mně
Ty jsi zemřel kvůli mně,
a já dávám svůj život Tobě
Falešná naděje a lži,
ale ty jsi jediný kdo je pravý
Opět běžím, já běžím přímo.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy