Texty písní R. Kelly 12 Play Summer Bunnies

Summer Bunnies

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Girl, you know you knock me out
You're a real girl with your looks now baby
Girl you know you knock me out

*Summer bunnies drive me crazy
[repeat 4 times with ad libs]

1,2,3,4 it's time for me to jet
Where ya goin' off to?
The beach, that's a bet
It's summertime so it's time to get a summer bunny

Some of those and I won't call 'em whores
'Cause in the 90s you gotta respect the ladies
So step up to 'em and say, we love you sweet Sadie
That's how you get your true mock on but
Brothers be steppin' up poppin' that sad song

Hey don't I know you from somewhere?
Can we go somewhere to be alone?
I pull up in the lot, pop the trunks
Make their heads bob
And it's sunny so it's time to get a summer bunny

[*Repeat]

It's five o'clock and my voice code is 22
So beep, beep, beep, it's time for me to make a move
I'm on my way to a picnic, we got time
But I wanna be early, fool
So I can catch the new bunnies comin' in
Like the old school

Strollin' the block so I can check the scenery
The sun plays, the day is feelin' good to me
I can just semll the funky beats
You know the flavor in between the sheets

I told my boy Big Al, said just keep it straight
Said, I know I got a novelty to validate
So who's the bunny lookin' sweet like a honeycomb?
He said, "No my brother, you got to get your own"

[*Repeat]

This party is packed, word to the mother
I love it when there's three bunnies to one brother
And wine coolers is what I'm packin'
And when I get my buzz on is when I start bunny-jackin'

Jackin' fools for their bunnies
'Cause I'm the K, the E, the double L, the Y
They wanna get with me
And the PAs in the house
So check, check, check it out

My stomach is growlin' so it's time to get mine on
Some soul food, Kool Aid and you know it's on
I hate to eat and run but I'm out my homie
Been invited to a block party

So we roll up in all our style
With the brothers yellin', summer bunnies

[*Repeat]

Let's break it down -
You're lookin' feel good with your boots on, baby [3 times]
Děvče, víš, že mě srazí ven
Jsi skutečný dívka se svým vypadá teď dítě
Holka, ty víš srazit mě

* Letní králíčci přivádět k šílenství
[opakovat 4 krát s inzerát libs]

1,2,3,4, že je čas pro mě jet
Kde tě Goin 'pryč?
Na pláži, to je sázka
Je léto, takže je čas, aby si letní zajíček

Někteří z těch, a nebudu volat 'em děvky
'Protože v 90. letech musíš respektovat dámy
Takže krok až do 'em a říct, máme vás rádi sladké Sadie
To je, jak vám vaše pravda falešný, ale na
Bratři se steppin 'se poppin', že smutná píseň

Hej ne Vím, že jste odněkud?
Můžeme jít někam být sám?
Zastavila jsem se v partii, pop kufry
, Aby jejich hlavy bob
A to je slunečno, takže je čas, aby si letní zajíček

[* Opakujte]

Je pět hodin a můj hlas kód je 22
Takže píp, píp, píp, je čas pro mě, aby pohyb
Jsem na mé cestě na piknik, máme čas
Ale já chci být brzy, blázne
Takže můžu chytit nový zajíčky sem 'v
Stejně jako staré školy

Strollin 'blok, abych mohl zkontrolovat scenérie
Slunce hraje, je den Feelin 'na mě hodná
Mohu jen semll funky beaty
Víte, chuť mezi listy

Řekl jsem kluk Big Al, řekl jen držet rovně
Řekl: "Já vím, že jsem dostala novinka k ověření
Takže kdo je zajíček hledal 'sladké jako plástev?
On řekl: "Ne, můj bratře, musíš si své vlastní"

[* Opakujte]

Tato strana je balen, slovo k matce
Miluju, když se tam tři zajíčci na jeden bratr
A víno ​​chladiče je to, co jsem packin '
A když budu mít brnknout na je, když začnu zajíček-loupí '

Loupí 'blázni pro jejich zajíčci
'Protože jsem K, E, dvojité L, Y
Chtějí se dostat se mnou
A PA v domě
Tak se podívejte, zkontrolujte, zkontrolujte si to

Můj žaludek je growlin ', takže je čas se dostat dolu na
Některé duše potravin, Kool pomoc a víte, že je na
Nesnáším k jídlu a spustit, ale já jsem se na můj krajan
Byli pozváni na Block Party

Tak jsme srolovat ve všech našich stylu
S bratry yellin ', léto zajíčci

[* Opakujte]

Pojďme vyrazit -
Jste hledal 'dobře s vaší boty, baby [3 krát]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy