Texty písní Rhapsody Of Fire Triumph Or Agony The Mystic Prophecy Of The Demonknight

The Mystic Prophecy Of The Demonknight

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Into the darkness they crossed the marsh
and entered the frozen cave
a secret path was cut into the rock
a labyrinth a twisted maze
an unknown misty haze
Open Your heart
then your mind's eye

Khaas' eyes focused on the grey rock
he saw it in a different way
the riddle soon would be solved
an illusion was carved in the stone
the arrows show where to go
Trust in yourself
truth awaits you there

Crawling on their hands and knees
dark is their endless journey
so deep the cave of bats
but they will go on and on

THEY ARE THE LAST HOPE
FOR MEN, DRAGONS AND DWARFS
SPIRITS OF THE FORESTS
SHY ELVES AND TROLLS
FIVE GO FROM ELGARD
INTO THE DARKNESS LEAVING THE LIGHT
TO FIND THE BLACK ORDER'S
IMMORTAL DARK RHYMES
TO FIND THE WRITTEN WORDS
BY HELLGOD'S UNHOLY SON
PREVENT HIM FROM RETURNING
AND SAVE THE WHOLE WORLD
THROUGH THE VALLEY OF SIN
LED BY THE WHISPERS OF HOLY WIND
INTO DAR-KUNOR A NEW SAGA BEGINS

The well of dead souls appears, a red river's flowing inside
there's no way to cross, there's no way to climb
they wish they were birds and could fly
fly to the other side
There's a message
on the dark stone

They discovered a massive dark stone
atop it a riddle inscribed:
"walk in the bloody abyss,
led onward by Nekron's black will,
find the courage in his name"
Search your conscience
read between those words

"Yes, and now I know. Nekron's name is all
that we need to solve this mystery"
Iras spoke those holy words

THEY ARE THE LAST HOPE
FOR MEN, DRAGONS AND DWARFS
SPIRITS OF THE FORESTS
SHY ELVES AND TROLLS
FIVE GO FROM ELGARD
INTO THE DARKNESS LEAVING THE LIGHT
TO FIND THE BLACK ORDER'S
IMMORTAL DARK RHYMES
TO FIND THE WRITTEN WORDS
BY HELLGOD'S UNHOLY SON
PREVENT HIM FROM RETURNING
AND SAVE THE WHOLE WORLD
THROUGH THE VALLEY OF SIN
LED BY THE WHISPERS OF HOLY WIND
INTO DAR-KUNOR A NEW SAGA BEGINS

[Iras Algor:]
"And so this new riddle finally revealed itself to me.
The solution lay in Nekron's name.
In the Nekranos alphabet certain numbers corresponding to the letters of his name
aligned in accordance with black geometry enabling us
to walk on invisible steps across the silent abyss
reaching the other side of the cave.
Unknown horrors awaited us behind those two dark portals"

[TARISH:]
By all the gods of my Nordic lands...
we are at the gates of death...
[KHAAS:] They were built with the severed limbs of humans and elves
[DARGOR:] ...under the orders of my father Vankar...
[LOTHEN:] I can feel suffering in every rock...
[IRAS:] Listen to the silence...
[TARISH:] That must be the great hall...
[DARGOR:] The unholy place where the Black Order was born...

Since 5000 years, age of primordial wars
the men of the known world read Nekron's manuscripts
power, blood and luxury attracted some of them
who denied the gift of light, sealed their bloody faith to...

Hell, Kron and his son
he revealed to them the key to resurrect his soul
he would be the avenger of his death
Nekron once dead would survive in their faith

HERE THEY CAME
TO PRAY FOR HIM
A NEW BLACK ORDER
DAR-KUNOR WAS
A GATHERING OF FOOLS
EVIL SEED FOR NEW
TRAGIC WARS

Sacrifice of innocents, darkest rites with human flesh
this was written in the books seven like the sins of men
but horror fills the one that keeps the most terrible prophecy
with it Nekron gave the key to awaken him from sleep

Sad, dark, prophecy
our heroes have to find it
or the world will suffer
the last book contains another key
All the wizards know
The seventh book's the only hope

THERE MAY BE A KEY
IN THE SEVENTH BOOK
A MESSAGE FOR THE EVIL ORDER
HOW TO HIDE
THE ANGELS' RHYMES
SO THEY NEVER WILL BE SEEN AGAIN

[KHAAS:]
Great lords of thunder...the seventh lost book...there...
upon the altar...
[DARGOR:] Yes...that is the book...I am sure of it!
I've heard my father describe it many times...
[TARISH:] Let us take it and leave this godforsaken place...
[IRAS:] ...the legendary evil book is now in our hands...
let us make haste...this was too easy

[ALL TOGETHER:] What are these noises?
What's happening...what's going on?
[IRAS:] Removing it has awakened some nameless horror
[KHAAS:] ...let us leave here now...

[TARISH:] Look...there! ...hands coming up from the ground...
[ALL TOGETHER:] Ahhh...come on...get away from here...let's move!

Scene di vita, eroica memoria
verso la luce della speranza
nel cieco oblio della lor fuga
nel grigio limbo tra vita e morte

"Fleeing through the labyrinths with the hordes of the living dead
fast upon them
once again they found themselves trapped in front of the abyss.
But with no time to think about black geometry
they leaped into the red river
for any death would have been better than the one waiting for them
created by the hungry creatures of darkness"

Ossa e fango
ma il respiro c'è

Covered by skulls and bones
in Hargor's marsh they found a way to hide
from the sons of darkness
who betrayed the angels' light

THEY ARE THE LAST HOPE
FOR MEN, DRAGONS AND DWARFS
SPIRITS OF THE FORESTS
SHY ELVES AND TROLLS
FIVE WENT FROM ELGARD
INTO THE DARKNESS LEAVING THE LIGHT
TO FIND THE BLACK ORDER'S
IMMORTAL DARK RHYMES
TO FIND THE WRITTEN WORDS
BY HELLGOD'S UNHOLY SON
PREVENT HIM FROM RETURNING
AND SAVE THE WHOLE WORLD
FINALLY OUT OF THE DARK
THEY SEE THE LIGHT OF THE MOON
THEY STOLE FROM DAR-KUNOR
THE SEVENTH BLACK BOOK
Překročili bažinu do temnoty
a vkročili do zamrzlé jeskyně
tajna stezka byla vytvořena ve skalách
labyrint, zkroucené bludiště
neznámé mlžný opar
otevři své srdce
pak své mysli oči

Khassovy oči se soustředí na šedý kámen
viděl jej teď jinak
hádanka bude brzy rozluštěna
iluze byla vyryta do kamene
šipky ti ukazují kam jít
věř si
čeká tam na tebe pravda

plazí se po rukách a po kolenou
temná je jejich nekonečná pouť
tak hluboko v netopýří jeskyni
leč stale jdou dal a dal..

JSOU POSLEDNÍ NADĚJÍ
PRO LIDI, DRAKY A TRPASLÍKY
LESNÍ DUCHY
PLACHÉ ELFY A OBRY
PĚT JICH JDE Z ELGARDU
DO TEMNOTY OPOUŠTĚJÍC SVĚTLO
NAJIT ČERNÉHO ŘÁDU
NESMRTELNÉ TEMNÉ VERŠE
NAJÍT TY SLOVA NAPSANÁ
SYNEM BEZBOŽNÉHO HELLGODA
ZABRÁNIT MU V NÁVRATU
A ZACHRÁNIT SVĚT
SKRZE ÚDOLÍ HŘÍCHU
VEDENI ŠEPOTEM VĚTRU
ZACINA NOVA BAJE
DO DAR-KUNORU

Objevuje se fontána mrtvých duší, rudá řeka uvnitř protéká
není jak ji přejít, není jak ji přelezt
kéz jen by bylí ptáci a mohli letat
a přeletět na druhou stranu
jenom zpráva
na temném kameni se skrývá

Objevili velky temný kámen
a na jeho vrcholku vyrytou hadanku
"Vejdi do krvavé propasti
veden Nekronovou černou vůlí
v Jeho jméně odvahu najdi"
zpytuj sve svedomi
a cti mezi radky

"Ano, již to vím, Nekronovo jméno je vše
co jest třeba k vyřešení této záhady"
Iras pronesl ta svatá slova

JSOU POSLEDNÍ NADĚJÍ
PRO LIDI, DRAKY A TRPASLÍKY
LESNÍ DUCHY
PLACHÉ ELFY A OBRY
PĚT JICH JDE Z ELGARDU
DO TEMNOTY OPOUŠTĚJÍC SVĚTLO
NAJIT ČERNÉHO ŘÁDU
NESMRTELNÉ TEMNÉ VERŠE
NAJÍT TY SLOVA NAPSANÁ
SYNEM BEZBOŽNÉHO HELLGODA
ZABRÁNIT MU V NÁVRATU
A ZACHRÁNIT SVĚT
SKRZE ÚDOLÍ HŘÍCHU
VEDENI ŠEPOTEM VĚTRU
ZACINA NOVA BAJE
DO DAR-KUNORU

Iras Algor: "Konečně mi tato hádanka odhalila svůj význam.
Řešení leží v Nekronově jménu.
V Nekronické abecedě odpovídají některá čísla písmenům v Jeho jménu.
sestavená v souladu s černou geometrií nám umožní
kráčet po neviditelných schodech skrze tichou propast
a dosáhnout druhé strany jeskyně.
Neznámé hrůzy nás čekaly za těmito dvěma průchody"

TARISH: U všech bohů našich severních zemí..
stojíme u bran smrti..
KHAAS: Byly postaveny z oddělených lidských a elfských končetin..
DARGOR: .. podle rozkazů mého otce Vankara..
LOTHEN: Za každým kamenem cítím utrpení..
IRAS: Zaposlouchejtte se do toho ticha..
TARISH: Tohle musí být velká síň..
DARGOR: To bezbožné místo kde se zrodil Černý řád..

Po 5000 letech, od pradávných válek
lidé známého světa čtou Nekronovy rukopisy
moc, krev a bohatsvtí zaslepilo ty
kteří odmítli dar světla a zaprodali své duše

Hell, Kron a jeho syn
ten odhalil jim klíč k oživení Jeho duše
pak bude mstitelem své smrti
Nekron, kdysi mrtev, v jejich víře přežije

PŘIŠLI SEM
ZA NĚJ SE MODLIT
NOVÝ ČERNÝ ŘÁD
DAR-KUNOR BYL
HLUPÁKŮ SHROMÁŽDĚNÍM
SÉMĚ ZLA NOVÉ
TRAGICKÉ VÁLKY

Oběti neviných, nejtemější obřady s lidským masem
tak bylo psáno v kníhách sedmi, tak jako je lidských hříchů
ale hrůza jímá toho, který střeží nejtemější proroctví
s kterým Nekron dává klíč k probuzení z spánku svého

Chmurné, temné proroctví
hrdinové naši najít jej musí
neb svět trpět bude
sedmá kniha další klíč skrývá
všichni mágové vědí
sedmá kniha jedinou nadějí jest

MĚL BY TAM BÝT KLÍČ
V TÉ SEDMÉ KNIZE
ZPRÁVA ČERNÉMU ŘÁDU
JAK SKRÝM
ANDĚLSKÉ VERŠE
TAK, ABY JIŽ NIKDY SPATŘENY NEBYLY

KHAAS: Velcí hromovládci.. sedmá kniha.. tam, na oltáři..
DARGOR: Ano.. to je ta kniha.. jsem si tím jist..
Můj otec mi ji mnohokrát popisoval..
TARISH: Tak ji vezměme a opusťme tohle bohem zapomenuté místo..
IRAS: Legendární Kniha Zla je teď v našich rukou.. pospěšme si.. tohle bylo příliš snadné..

VŠICHNI: Co to jsou za zvuky?
Co to.. co se to děje?
IRAS: Tím že jsme to vzali jsme probudili bezejmenné zlo..
KHAAS: Pojďme ihned odsud..

TARISH: Podívejte, támhle.. ruce se zvedají ze země..
VŠICHNI: Ahhh.. pojďme.. pryč odsud.. pohněte..

Scene di vita, eroica memoria
verso la luce della speranza
nel cieco oblio della lor fuga
nel grigio limbo tra vita e morte

"Prchající labyryntem, s hordou živých mrtvol
blížících se za nimi
opět dorazí k okraji obrovské propasti
ale nemají však čas zabývat se černou geometrií
Skáčou do hlubin rudé řeky
neb každá smrt je pro ne lepší, než ta, která
by je čekala ve spárech hladových nestvůr z temnot"

Ossa e fango
ma il respiro c’è

Skryti pod lebkami a kostmi
v Hargorské bažině nalezli úkryt
před syny temnot
kteří zradili andělskou zář

JSOU POSLEDNÍ NADĚJÍ
PRO LIDI, DRAKY A TRPASLÍKY
LESNÍ DUCHY
PLACHÉ ELFY A OBRY
PĚT JICH JDE Z ELGARDU
DO TEMNOTY OPOUŠTĚJÍC SVĚTLO
NAJIT ČERNÉHO ŘÁDU
NESMRTELNÉ TEMNÉ VERŠE
NAJÍT TY SLOVA NAPSANÁ
SYNEM BEZBOŽNÉHO HELLGODA
ZABRÁNIT MU V NÁVRATU
A ZACHRÁNIT SVĚT
KONEČNĚ VENKU Z TEMNOT
A VÍDÍ MĚSÍČNÍ SVIT
Z DAR-KUNORU UKRADLI
Z ČERNÝCH KNIHU SEDMOU
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy