Texty písní Sonata Arctica Stones Grow Her Name Wildfire, Part: III - Wildfire Town, Populati..

Wildfire, Part: III - Wildfire Town, Populati..

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You didn't come in peace, wear a flower in your hair
Didn´t mean to harm anyone of us in here
You need what you take, like a candle needs a snowflake

The roots are alive and the bodies will rise
You can try the same, but you'll never have a dice
Waging a war to a mountain; death, eruption

Know that if Mountain wants you all begone, thou wilt be gone

You bring in the machines... "fire in the hole!"
Money is the power, morals gotta go
Tomorrow comes and the law is not a problem.
Corruption.

On every standing nail a hammer is to fall
No value in the oddities, evolution's gone
Talk is cheap but the suits are not

Thy will be done, thou wilt be dead

You dig another hole in the one you´re standing in
Nothing is enough for Generation Greed
Angels die for the cause, long live the faction

If you have access, "it is fine to reave!"
You only destroy to be able to leave
this planet one day. What a perfect day!

Thy will be done, Thy will be done,
Thy will be done, thou wilt be dead.

Fiat iustitia, Pereat Mundus
Tulkoon oikeus, tuhoutukoon maailma

Seen so many of you die, thy will be gone. Yay!

You are wasting your life, use a pen as a knife
Always wanna take more than you ask for
All your promises reek, gluttony makes you weak.
Our planet is ever so grateful,
grateful when your offspring´s gone: done!

Gomorrah be gone, revolution, a new spin
You don´t wanna dance in the ballroom you´re in
Mountain gives no hope, line up to die now.

You are in a battle you´re not supposed to win
Still you run to your death, face it with a grin
Run home, kids, while you still have homes

A place where you learn about harmony and peace
These you never knew, wish you would, but never will
It's in your blood, but your blood runs thin

The Mountain still wants to believe, you can turn the page again
You lose your hope here, one by one
Listen to me, son, you've got nowhere to run

You are not perfect at anything, least of all in things we were always good at

slow to learn, you are slow to learn, children grow and burn, 'cause you'll never learn...

Thy will be done, Thy will be done,
Thy will be done, Thy will be, Thy will be...
...thou wilt be dead.

Species, generations. Extinct? Evolved?
What you call progress, must be put on hold
To let you have your way is not an option

"Using his burgeoning intelligence, this most successful of all mammals
has exploited the environment to produce food for an ever increasing population.
Instead of controlling the environment for the benefit of the population,
perhaps it is time we control the population to allow the survival of the environment."
- David Attenborough
Nepřišli jste v míru, nosíte květiny ve vlasech
Nechtěli jste tady ublížit nikomu z nás
Potřebujete to co si vezmete, stejně jako svíčka potřebuje sněhovou vločku

Kořeny jsou živé a těla povstanou
Můžete zkusit to samé, ale nikdy nebudete mít kostky
Vedete válku do hor; smrt, erupce

Vězte, že pokud Hora bude chtít, aby jste zmizeli, potom zchřadnete a zemřete

Vnesli jste to do strojů... „vybuchne to!“
Peníze jsou moc, morálka musí stranou
Přijde zítřek a se zákonem není potíž.
Korupce.

Na každý stojící hřebík dopadá kladivo
Žádná hodnota ve zvláštnostech, vývoj je pryč
Řeči jsou laciné, ale obleky ne

Buď vůle tvá, budete mrtví

Kopete další díru v té, v které stojíte
Nic není dost pro Generaci Chamtivosti
Andělé umírají pro svoji věc, ať žije rozštěpení

Jestliže máte přístup, „ je fajn vypadnou!“
Jen zničíte možnost opustit
tuhle planetu jednoho dne. Jaký to skvělý den!

Buď vůle tvá, buď vůle tvá,
Buď vůle tvá, budete mrtví

Nechť spravedlnosti je učiněno zadost
Budiž spravedlnost, i když svět zahynul

Viděl tolik z vás zemřít, odejde. Yay!

Mrháte svým životem, používáte pero jako nůž
Vždycky chcete brát víc, než oč žádáte
Všechny vaše sliby zapáchají, nenasytnost vás dělá slabými.
Naše planeta je vždy tak vděčná,
vděčná, když náše potomstvo odchází: hotovo!

Gomora je pryč, revoluce, nové kolo
Nechcete tančit v sále ve kterém jste
Hora nedává žádnou naději, teď stojíte ve frontě na smrt.

Jste v bitvě, kterou byste neměli vyhrát
Stále běžíte ke smrti, čelíte jí s úšklebkem
Utíkejte domů, děti, dokud ještě máte domovy

Místo, kde jste se učili o harmonii a míru
Tohle jste nikdy nevěděli, kéž by jste mohli, ale nikdy nebudete
Máte to v krvi, ale vaše krev teče slabě

Hora chce stále věřit, že můžete znovu obrátit list
Ztrácíte zde svou víru, jeden za druhým
Poslouchej synu, není kam utéct

Nejste dokonalí v ničem, nejméně ze všeho v tom, v čem jsme vždy byli

pomalu se učit, pomalu se učíte, děti rostou a hoří, protože se to nikdy nenaučí...

Buď vůle tvá, buď vůle tvá,
Buď vůle tvá, buď , buď...
...budete mrtví

Druh, pokolení. Vyhynulý? Vyvinutý?
Čemu říkáte pokrok, musí být pozastaveno
Nechat tomu vlastní cestu není možnost

„S využitím své narůstající inteligenci, tenhle nejúspěšnější ze všech savců, využil prostředí k produkci potravin pro stále rostoucí populaci.
Namísto řízení prostředí ve prospěch obyvatel,
možná, že je čas, abychom řídili populaci, a tím umožnit přežití životního prostředí.“
- David Attenborough
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy