Texty písní Will Smith Lost and Found Party Starter

Party Starter

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Big willie,
get on the floor

[CHORUS]
OH! I´m the Party Starter,
You might have a good time when we party harder
So, tell the DJ to play my song
& we could dance all night to the early mornin´
OH I´m the Party Starter,
You might have a good time when we party harder
So, tell the DJ to play my song
& we could dance all night to the early mornin´

Dance, an aphrodisiac
Women gyrating, simulating sensual acts
To stimulating musical tracks
I thought was just gon´ com out tonight & get a brew & relax
when no! Uh uh, when you´re the party starter
It´s like you´re on call, you´re what the doctor ordered
It´s like you gotta block the borer to the door
& shock em when it´s boring....
GET ON THE FLOOR!!
UH, it´s the groovicide bomber, mic in my vest
Tight, strapped to my chest
Like, I´ma run up in the party hollerin´
& be like "Ohhh!", fulfillin´ my callin´
Big! (Big), Will!(Will), that´s my name, whoop!
Writin´ rhymes, that´s my game, whoop!
Ask me again and I´ll tell ya the same, whoop!
Look, just write ya number right next to ya name, girl

[CHORUS]

He was raised in the days when the roof was raised
Every rap occasion, new & amazing
The back of the stage is amazed and gazin´
Prayin for the day they would one day praise him
Studied the wayz of the game & made it
Came trough the maze & the haze & played it perfect
Days any person hated and cursed him he was on the phase be waited it was perfect
He never retaliated and saved it slavin on the road blazin´
Days whn he was low, nothin´ could raise him
He came to the show & somehin´ uncaged in him
Like the pope, but its party crusade, I´m like braids that´s never gon´
fade ya heard
I´m like, 23´s on an Escalade, throw me into the rave
like you threw a grenade - BOOM!!

[CHORUS]
I call for the days of the unadulterated
When the artistry was cultivated
You know, back when rap was smart and multilayered
We could rap without r`s and ultimatums damn
Now today I say the phrase I long for the good old days when the party was all about
partyin´
I was a mini-party starter then
My mind bends when I call my pen
The big question should I run the mind a vittle
Food for thought or dumb the rhyme a little
But Will "if you come to high that´ll alienate folks & they won´t buy
it"(yo),look people gettin´ trapped in the track
& they be clappin´, even when the rappin´ is wack
Yo, what happened, when did we get happy wit that?
He´s old-fashioned (yup), but let´s be happy he´s back
Ya heard me!

[CHORUSx2]
Big Willie,
si na podlahu

[Chorus]
OH! Já jsem Party Starter,
Můžete mít dobrý čas, kdy jsme party těžší
Takže, řekněte DJ hrát mou píseň
A my jsme mohli tančit celou noc až do počátku ráno
OH jsem Party Starter,
Můžete mít dobrý čas, kdy jsme party těžší
Takže, řekněte DJ hrát mou píseň
A my jsme mohli tančit celou noc až do počátku ráno

Dance, afrodiziakum
Ženy kroužícími, simulující smyslné akty
Stimulaci hudební stopy
Myslel jsem, že byl jen gon "KOM dnes večer a se vařit a relax
když ne! Uh uh, když jste Party Starter
Je to, jako že jste na výzvu, že jste to, co lékař nařídil
Je to jako musíš blokovat vrták na dveře
Em a šok, když je nuda ....
GET na zem!!
UH, je to groovicide bombardér, mikrofon v mé vestě
Těsné, připoutané k hrudi
Stejně jako, jsem běžet do strany hollerin "
A to jako "Ach!", Fulfillin "My volá"
Big! (Big), Will! (Will), to je mé jméno, houkání!
Writin "rýmy, to je moje hra, houkání!
Zeptejte se mě znovu a já ti řeknu ya stejné, houkání!
Podívejte se, stačí napsat číslo ya ya hned vedle jména, dívka

[Chorus]

Byl vychován v době, kdy byla zvýšena střecha
Každý rap příležitosti, nové a úžasné
Na zadní straně jeviště, je ohromen a gazin "
Modlit za den, kdy se jednoho dne ho chválí
Studoval wayz ze hry a dělala to
Přišel koryto bludiště a mlha a hrál to perfektní
Dny osoba nenáviděli a nadával mu, že na fázi je čekal, bylo to perfektní
Nikdy oplatil a uložit jej Slavin na silnici blazin "
WHN dní byl nízký, může nic ho vychovala
Přišel na show a somehin "uncaged v něm
Podobně jako papež, ale jeho strana křížové výpravy, jsem jako copánky, že nikdy gon "
fade tě slyšel
Jsem rád, 23 je na Escalade, ať mi hodí do rave
jako bys hodil granát - Boom!

[Chorus]
Žádám dny ryzí
Když byl kultivovaný umění
Víte, tenkrát, když rap byl chytrý a mnohovrstevné
Mohli bychom hovořit, aniž by s r `a ultimáta Sakra
Teď dnes říkám, že výraz Toužím po starých dobrých časech, kdy strana byla jen o
partyin "
Byl jsem mini-party Starter pak
Moje mysl zatáčkách, když volám mého pera
Velkou otázkou je vhodné spouštět mysli vittle
K zamyšlení, nebo hloupý rým trochu
Ale vůle "Přijedete-li do vysoké, že si sympatie lidí a nebudou kupovat
to "(let), lidé vypadají dostání" pasti na trati
A být clappin ", i když Rappin" je pošuk
Yo, co se stalo, když jsme se rádi vtip, že?
Je to staromódní (Jo), ale buďme rádi, že je zpět
Ya mě slyšel!

[CHORUSx2]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy