Texty písní 10 Years Division Picture Perfect (In Your Eyes)

Picture Perfect (In Your Eyes)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In your eye's is the picture perfect.
In your eye's does the grass look greener.
Have you seen it though my eye's.

The world has caught on fire from what I have done.
These city lights are killing ever slowly.
The sanity with in me.
Maybe I lost in my creation.
This isn't how I thought I'd turn out.

In your eye's I'm picture perfect.
In your eye's the grass is greener.
Have you seen it though my eye's.
Cause through my eye's.

Stars are burning brighter.
So bright we can't ignore.
We're hypnotized by televised train wrecks tragedy's a paycheck.
Maybe I a product of my placement.
We're given no time to make up our minds.

In your eye's I'm picture perfect.
In your eye's the grass is greener.
Have you seen it though my eye's.
Cause through my eye's.

In your eye's I'm so picture perfect.
In your eye's the grass is greener.
Have you seen it though my eye's.
Through my eye's.
Through my eye's.
Through my eye's.

Pay attention please.
He who lusts through life for excess in this world.
Dies a lonely man, careless of his soul.
Throwing caution to the wind with foolish ignorance.
You're full of pride.
And in arrogance you can't accept the nearing end of this short lived life.

Smile and give a toast, brag and boast.
Fool the world with all of your lies.
The parasite's host never even knows.
Pull the wool over our eyes.

Walk the line and pay the price.
A pound of flesh for paradise.
Wear the wounds of your demise.

Fail to mention your intentions, fail to mention why.
The actions of your life contradict your words...
The path in which you walk is a vice of no remorse.
Washing conscience from the skin, claiming innocence.
Ignore the signs.

From cradle to grave, you chose to trade.
A pound of flesh for paradise.
Wear the wounds of your demise.

Pay attention please.
He who lusts through life for excess in this world.
Dies a lonely man, careless of his soul.
Throwing caution to the wind with foolish ignorance.
You're full of pride.
And in arrogance you can't accept the nearing end of this short lived life.

Smile and give a toast, brag and boast.
Fool the world with all of your lies.
The parasite's host never even knows.
Pull the wool over our eyes.

From cradle to grave, you chose to trade.
A pound of flesh for paradise.
Wear the wounds of your demise.
Ve vašem okì-ovo je obraz perfektní
ve vašem okì-ovo Dìlá trávy se dívají zelenáè
vidìl jste ty aèkoli mé oèi-ùv
svìt chytil z co jsem udìlal
tato mìstská svìtla zabít nìkdy pomalu
duševní zdraví s v mì
možná já ztratím se v mém vytvoøení
toto není jak já myslím , že já jsem mìl vytoèit
ve vašem okì-ovo já jsem obraz perfektní
ve vašem okì-ùv tráva je zelenìjší
vidìl jste ty aèkoli mé oèi-ovo
pøíèina skrz mé oèi-ovo
hvìzdy hoøí jasnìjší
tak jasný nemùžeme ignorovat
my jsme hypnotizovat vysílat vlak trosky tragédie-ùv výplata šekem
možná já produkt mého umístìní
my se dostaneme žádný èas na to tvoøit naše mínìní
ve vašem okì-ovo já jsem obraz perfektní
ve vašem okì-ùv tráva je zelenìjší
vidìl jste ty aèkoli mé oèi-ovo
pøíèina skrz mé oèi-ùv
ve vašem okì-ovo já jsem tak obraz perfektní
ve vašem okì-ùv tráva je zelenìjší
vidìl jste ty aèkoli mé oèi-ovo
skrz mé oèi-ovo
skrz mé oèi-ovo
skrz mé oèi-ovo
dávejte pozor prosím
ten , kdo touha skrz život pro nadbytek na tomto svìtì
umírá osamìlý muž, nedbalý jeho duše
házení opatrnosti vìtru s pošetilou neznalostí
vy jste plní pýchy
a v aroganci nemùžete pøijmout blízký konec toto krátký žil životní
úsmìv a pronese pøípitek,chvástání a vychloubání
neblázní svìt ze všemi vašimi pouty
cizopasník-ovo hostitel nikdy dokonce ví
táhnout vlnu nad našimi oèima
jít linku a platit ocenit
libru masa pro ráj
nosit zranìní vašeho úmrtí
ne- zmínit se o vašem zámìru, ne- zmínit se o proè
akce vašeho života popírají vaše slova
cesta ve kterém vy jdete je neøest žádného výèitka
praní svìdomí z kùže, prohlašující nevinnost
ignoruje znaky
z kolébky k hrobu, vy jste vybrali obchodovat
libru masa pro ráj
nosit zranìní vašeho úmrtí
dávejte pozor prosím
ten , kdo touhy skrz život pro nadbytek na tomto svìtì
umírají osamìlého muže,nedbalý jeho duše
házení opatrnosti vìtru s pošetilou neznalostí
vy jste plní pýchy
a v aroganci nemùžete pøijmout blízký konec toto krátký žil životní
úsmìv a pronese pøípitek, chvástání a vychloubání
neblázní svìt ze všemi vašimi pouty
cizopasník-ovo hostitel nikdy dokonce ví
táhnout vlnu nad našimi oèima
z kolébky k hrobu, vy jste vybrali obchodovat
libru masa pro ráj
nosit zranìní vašeho úmrtí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy