Texty písní ABBA Abba happy new year I See Red

I See Red

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Back in my schooldays acting the fool days
One and one and one makes three
And a man said, kid come and cut yourself
a piece of the big time

Armour clad forces riding Trojan horses
Never made sense to me
I didn't wanna be part of the great
debate on moonshine

Stop pay the price, they said to me
Take this advice, you're out of your head
Said stop hold the phone, this has to be
Cut to the bone. Too bad I see red
I see red, I see red, I see red

When the sly man stumbles, twists and he tumbles
He always lands on his feet
And he sets his face towards
the far horizon

Want you come this way can't you go that way
But his rhythm don't miss a beat
'Cause he's doing everything he can
to keep surviving

Stop pay the price...

So who wants a riot, people should be quiet
Don't we give them good TV?
You can learn to love your
lifetime of distraction

Nothing on the inside, nothing on the outside
All the way from a to z
I can live without that
kind of satisfaction

Stop pay the price...
Zpìt v mých školních létech hraní bláznivé dny
Jeden a jeden a jeden dìlá tøi
A muž øekl, dìcko pøijde a øezat sebe
kus výborné zábavy

Obrnìné odìné síly ježdìní trojští konì
Nikdy udìlal smysl mì
Já ne chtít být èást ohromného
rozhovoru o mìsíèním svitu

Zastavení platí cenu, oni øekli ke mnì
Vezmìte tuto radu, vy jste mimo vaši hlavu
Øeèený zastavení drží telefon, toto musí být
Ustøihnìte na kost. Pøíliš špatný já rozzlobím se
Já rozzlobím se, já rozzlobím se, já rozzlobím se

Když úskoèný èlovìk zakopne, splete a on padne
On vždy pøistane na jeho/nìm nohy
A on nastaví jeho/ho/nìho tváø smìrem k
daleko obzoru

Chtít abys pøijít takto nemùžete jdete tímto zpùsobem
Ale jeho rytmus ne mine tempo
'pøíèina on má dìlání všechno, co on mùže
pokraèovat v pøežívající

Zastavení platí cenu...

Tak kdo chce výtržnost, lidi by mìl být klidné
Že ano dejme jim dobrou televizi?
Vy mùžete se uèit milovat vaši
dobu existence rozptýlení

Nic na vnitøní stranì, nic na vnìjší stranì
Celou cestu z z
Já mohu žít bez toho druhu
uspokojení

Zastavení platí cenu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy