Texty písní Coolio My Soul My Soul

My Soul

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Violins and pianos are heard tapping and a conductor clearing his
throat to signal that he is ready
* Chorus:
Soul oul oul oul oul oul oul (My soul my soul)
My soul oul oul
My soul oul oul (My soul)
Soul oul oul oul oul oul oul (My soul)
My soul oul oul (My soul)
My soul oul oul
Verse 1:
You can try to throw salt but I keep my game face on
And the only thing on your mind is stalkin' more digits than a
telephone
Me and thirty-nine theives jumpin' out of white Hummer
From Compton (Wooh-wooh-wooh), while your crew get dumb and dumber
Grew up straight out of low cash like CB fo'
Now I got dough and you got one night stands like gangsta, yo
See on the low it's all gravy
But the threat of this new world order is about to drive me crazy
And all you want is the Lex and gold Visa
Bomb singles and stackin' your chips like Pringles
While my rhymes jack for platinum plaques
Quicker than one time Jack Black's
I twist sacks and sip yac
Plus, the Invisible Man got my back like a spine
So, why you all up in mine?
Keep the money and the fame cause all I really wanna hold
Is my artistic flavor and control of my soul
Chorus
Verse 2:
Ain't no tellin
Most women are still waitin' and sellin'
Most of my homies is ex-felons (Convicts)
In two decades, rap went from Planet Rock
To crack rock
Now, everybody got a glock
And it don't stop
Till another brother drop
That's why I poured out a little drink for the homie Pac (Rest In
Peace)
What's a thin line between love and hate?
A million dollars in the bank and you still can't escape
It's a small world, after all, you're clausterphobic, you can't
breathe
So, store your ball like Christopher Reeve
It's the hater in you that makes you criticize me
Cause if you handled your business then yo ass would see
Nineteen-ninety-seven is still crackin'
I'ma get the ladies out their seat like this was a car jackin'
They say the game is to be sold, not told
You can keep your bankroll, I want control of my soul
Chorus
Verse 3:
My jaws flip across sixteen bars like Dominique Dawes
But without no flaws, never broke a m.c. law
See, I was servin' wack rappers at the school
When Bruce Lee was scrappin' with Kareem Abdul
You got into triple beams and guns you ain't gon shoot
I seen a million rappers in the same Versace suit
Or, the same pair of locs, that's probably why you're broke
And your backstage and your ghetto pass got revoked
Scrappin' or rappin' what you want to happen?
If I ever come up short you the first one I'm jackin'
It's theives in the area like aircraft carrier's
We're launchin' F-15's
And Anti-Wack Maf Machines
Michropone, sittin' on my vocal chord
Sendin' busta's to the crossroads like Thuggish Ruggish Bone
It's the C-O-O-L-I-O, well I, wont fold
When I'm controllin' my soul
Chorus: Repeat 1 1/2 times
Houslí a piana slyšet klepání a dirigentem jeho zúčtování
hrdlo na signál, že je připraven
* Chorus:
Soul oul oul oul oul oul oul (Moje duše mé duše)
Má duše oul oul
Má duše oul oul (Moje duše)
Soul oul oul oul oul oul oul (Moje duše)
Má duše oul oul (Moje duše)
Má duše oul oul
Verse 1:
Můžete zkusit házet sůl, ale udržet svou hru na obličej
A jediná věc, co na srdci, je stalkin 'více číslic, než je
telefon
Já a třicet devět zloději jumpin 'z bílého Hummer
Od Compton (Wooh-wooh-wooh), zatímco vaše posádka dostat hloupý a hloupější
Vyrůstal rovnou z nízké peněžní rád CB pro '
Teď mám prachy a máš jednu noc stojí stejně jako Gangsta, yo
Viz o nízké to vše omáčku
Ale hrozba tohoto nového světového řádu, je asi to přivádět k šílenství
A vše, co chci, je Lex a zlata Vízového
Bomb singly a stackin 'vaše žetony podobné Pringles
Zatímco moje rýmy jack pro platinové desky
Rychlejší než jednou Jack Black to
I twist pytle a sip YAC
Plus se Invisible Man má záda jako páteře
Takže, proč jste všichni v dole?
Mějte na peníze a slávu příčinou všech opravdu chci mít
Je moje varianta umělecké a kontrolu mou duši
Chorus
Verse 2:
Není žádný tellin
Většina žen je stále Waitin 'a sellin'
Většina je moje homies ex-felons (odsouzených)
Za dvě desetiletí, rap šel od Planet Rock
Chcete-li crack rock
Teď, všichni dostali Glock
A to nekončí
Do jiného bratra kapka
To je důvod, proč jsem vylil trochu napít pro homie Pac (Odpočívej v
Mír)
Co je tenká linie mezi láskou a nenávisti?
A miliony dolarů v bance a stále nemůže uniknout
Je to malý svět, vždyť jste clausterphobic, nemůžete
dýchat
Takže ukládat míč, jako Christopher Reeve
Je to nenávistník ve vás, že jste mě kritizovat
Protože jestli vás manipuluje Vašeho podnikání potom yo zadek by
Devatenáct-sedmadevadesát stále crackin '
Jsem si dámy své sídlo, jako to bylo auto Jackin '
Říká se, že hra je na prodej, není řečeno,
Můžete zachovat vaše financují, chci kontrolu mé duše
Chorus
Verse 3:
Moje čelistí flip přes šestnáct bary rád Dominique Dawes
Ale bez žádné vady, nikdy zlomil jeden m.c. zákon
Víte, byl jsem servin 'pošuk rappery ve škole
Když Bruce Lee byl scrappin 's Kareem Abdul
Máš do trojlůžkový trámy a zbraně vám není gon střílet
Viděl jsem jeden milion rappery ve stejném Versace oblek
Nebo stejné dvojice locs, to je pravděpodobně důvod, proč jste na mizině
A vaše pozadí a vaše ghetto pasu dostal odvolána
Scrappin 'nebo rappin' co chcete dojít?
Pokud jsem někdy přijít krátké jste první, kdo jsem Jackin '
Je to zloději v oblasti, jako jsou letadla dopravce
Jsme launchin 'F-15
A Anti-pošuk MAF Stroje
Michropone, seděl 'na můj zpěv akord
Sendin 'Busta je na rozcestí, jako násilnický Ruggish Bone
Je to C-O-O-L-I-O, i já, zvyklý krát
Když jsem controllin 'mé duše
Chorus: Opakovat 1 1 / 2 krát
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy