Texty písní Dream Theater Black Clouds & Silver Linings The Best of Times

The Best of Times

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Remember days of yesterday
And how it flew so fast
The two score and a year we had,
I thought would always last
The summer days and west coast dreams,
I wished would never end
A young boy and his father,
Idol and best friend

I'll always remember
Those were the best of times
A lifetime together
I'll never forget

The morning shows on the radio
The piece ??? (missing...?)
Lying on the ???
Watching ???
Record shops, the stick-ball fields
My home away from home
When we ??? together
The hours on the phone

I'll always remember
Those were the best of times
I'll cherish them forever
The best of times

But then came the call
Our lives changed forever more
You can pray for a change
But prepare for the end

The fleeting winds of time
Flying through each day
All the things I should have done
But time just slipped away
Remember "seize the day"
Life goes by in the blink of an eye
There's so much left to see

These were the best of times
I'll miss these days
Your spirit laid my life each day

Thank you for the inspiration
Thank you for the smiles
All the unconditional love
That carried me for miles
It carried me for miles
But most of all thank you for my life

These were the best of times
I'll miss these days
Your spirit laid my life each day
My heart is bleeding bad
But I'll be okay
Your spirit guides my life each day
Pamatuji si včerejšek
A jak rychle odešel
Dvě rány a rok, jež jsme měli
Myslel jsem, že budou tu vždy
Letní dny a sny o východním pobřeží
Přál jsem si, aby to nikdy neskončilo
Mladý chlapec a jeho otec
Idol a nejlepší přítel

Vždy si budu pamatovat
Ty nejlepší časy
Čas strávený společně
Nikdy nezapomenu

Ráno ukazuje se v rádiu
Kousek ??? (chybí...?)
Ležící na ???
Sledující ???
Obchody s nahrávkama, pole s plakáty
Můj domov daleko od domova
Když jsme ??? spolu
Hodiny na telefonu

Vždy si budu pamatovat
Ty nejlepší časy
Budu je navždy chránit
Nejlepší časy

Však pak přišlo volání
Naše životy se navždy změnily
Můžeš se modlit za změnu
Však připravuj se na konec

Prchavé vánky časů
Letící každým dnem
Všechny věci, jež jsem mohl udělat
Však čas se jen prosmekl
Pamatuj "chop se dne"
Život zmizí v okamžiku
Je toho tolik k spatření

Toto byly ty nejlepší časy
Chybí mi ty dny
Tvůj duch leží v mém životě

Děkuji ti za inspiraci
Děkuji ti za úsměvy
Všechnu bezvýhradnou lásku
Jež nesla mě míle
Nesla mě míle
Ale nejvíce ti děkuji za svůj život

Toto byly ty nejlepší časy
Chybí mi ty dny
Tvůj duch leží v mém životě
Mé srdce ošklivě krvácí
Ale budu v pořádku
Tvůj duch mě stráží
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy