Texty písní Falkenbach ...Magni Blandinn Ok Megintiri When Gjallarhorn Will Sound

When Gjallarhorn Will Sound

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

...Morning arose that day long time gone,
two ravens above him showed the way.
He was guided by Odhinn, led by the one
who shelters the fallen every day by day...

...Once blood was shed of countless of men,
in the name of the cross and Christian pray...
for hundred of years his heart laid in chains
but hate was growing stronger every day by day...

"Ruler of Asgaard, father of Thorr,
send me your powers divine...
Grant me your wisdom, strengthen my soul,
so revenge of our blood shall be mine...

Allfather Odhinn, I entreat you with awe,
to ride with me side by side,
so avenged shall all be, who had died in the past,
by the power of heathenish pride...

Master of thunder, lighting and rain,
soon your hammer and cross shall collide...
Protector of midgaard's daughters and sons,
in your name Christian reign I will fight...

When the hammer will crush, and oppressors will fall,
my sword will be raised to thy hail !
Then the fires shall burn in the name of the Gods
as the sign of the heathen prevail !"

far in the past he saw what has been
his fathers traditions handed down,
but he still kept in heart the will to prevail
as his hate was growing stronger every day by day...

Deep in his heart a shadow had grown
which covered his mind with shades so grey,
but still every morning encouraged his hope
when he sat by the old oak every day by day...

"Strong is my heart, and strong is my will,
soon I will break our chain...
Then the swords shall be raised
and our flag held up high,
the banner of the heathen domain...

Long I've awaited the day of revenge,
the heathenish reign to return...
Now my swordblade is forged,
and my soul will prepared,
by my hands Christian crosses shall burn..."

...Evening fell that day long time gone,
the ravens above still showed the way,
they were guided by Odhinn, led by the one,
who shelters the fallen every day by day...

...Blood to be shed of countless of men,
in the name of revenge and heathenpride...
No more withdraw will be on heathenish ground,
no more mercy will be when Gjallarhorn will sound...
... Ráno nadešel ten dávno ztracený den,
Dva havrani nad ním ukazovali cestu
Doprovázen Ódinem, vedl jej ten,
kdo padlým poskytuje úkryt každý den...

... Jednou byla prolita krev bezpočtu lidí
ve jménu kříže a křesťanské modlitby...
Po 100 let bylo jeho srdce spoutáno řetězy,
ale nenávist rostla den za dnem...

"Vladař Ásgardu, otec Thóra,
pošlete mi vaše síly božské...
Poskytněte mi moudrost svou, posilte mou duši.
By pomsta naší krve byla má...

Praotci Ódine, s obdivem zapřísahám Tě,
jeď se mnou po boku,
aby byli pomstěni všichni, co v minulosti zemřeli,
s pevnou pohanskou hrdostí...

Vládče hromu, blesků a deště
brzy Tvé kladivo narazí na kříž
Ochránce dcer a synů Midgardu,
V Tvém jménu budu bojovat s křesťanskou nadvládou...

Když kladivo rozdrtí, a utlačovatelé se pominou,
Můj meč Tě bude bude zdravit!
Pak budou hořet ohně ve jménu Bohů
Když znamení pohanů zvítězí !"

Hluboko v minulosti viděl co se stane
Tradice svých otců vyzvedl,
ale jeho srdce drží a vládne
jako jeho nenávost sílila ze dne na den

Hlouběji v jeho srdci rostl stín
který překryl jeho mysl mraky tak temnými,
ale každé ráno povzbudil jeho naději,
když seděl u starého dubu den za dnem...

"Silné je mé srdce, a silná je má vůle,
brzy zlomím naše řetězy...
Pak meče se pozvednou
a naši vlajku bude vysoko
znamení pohanské země...

Dlouho jsem čekal na den pomsty,
na navrat vlády pohanství...
Teď je čepel mého meče ukována
a má duše připravena,
mou rukou křesťanský kříž zahoří..."

...Večer nadešel toho dne dávno ztraceného,
havrani stále ukazují směr,
Doprovázeni Ódinem, vede je ten,
kdo padlým poskytuje úkryt každý den...

... Jednou bude prolita krev bezpočtu lidí
ve jménu odplaty a pohanské hrdosti...
Již žádný ústup z pohanských zemí
Nebude slitování, když Gjallarhorn zazní...

Odinn- Hlavní germánský Bůh
Ásgard- Místo, kde žijí pohanští bohové
Thor- Bůh hromu
Midgard- jeden z devíti světů severské mytologie, Země.
Gjallarhorn- roh, který zazní v den poslední bitvy (Soumraku Bohů)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy