Texty písní Lou Reed Sally Can't Dance Kill Your Sons

Kill Your Sons

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

All your two-bit psychiatrists
Are giving you electroshock
They said, they'd let you live at home with mom and dad
Instead of mental hospitals
But every time you tried to read a book
You couldn't get to page 17
'Cause you forgot where you were
So you couldn't even read
Don't you know they're gonna kill your sons ?
Don't you know gonna kill, kill your sons ?
They're gonna kill, kill your sons
Until they run, run, run, run, run, run, run, run away
Mom informed me on the phone
She didn't know what to do about dad
Took an axe and broke the table
Aren't you glad you're married
And sister, she got married on the island
And her husband takes the train
He's big and he's fat
And he doesn't even have a brain
They're gonna kill your sons
Don't you know they're gonna kill, kill your sons ?
Don't you know they're gonna kill, kill your sons ?
Until they run away
Creedmore treated me very good
But Paine Whitney was even better
And when I flipped out on PHC
I was so sad, I didn't even get a letter
All of the drugs, that we took
It really was lots of fun
But when they shoot you up with thorizene on crystal smoke
You choke like a son of a gun
Don't you know they're gonna kill your sons ?
Don't you know they're gonna kill, kill your sons ?
Don't you know they're gonna kill, kill your sons
Until they run, run, run, run, run, run, run away ?
Oba dva tví dočasní psychiatři
Ti dávají elektrošoky
Řekli, že by tě nechali doma žít s mámou a tátou
Místo duševních nemocnic
Ale pokaždé, když ses pokusil přečíst knihu
Nemohl ses dostat na stránku 17
Pře jsi zapomněl, kde jsi byl
Tak jsi nemohl ani číst
Copak nevíte, že se chystají zabít vaše syny ?
Copak nevíte, že se chystají zabít, zabít vaše syny ?
Chystají se zabít, zabít vaše syny
Dokud nepoběží, nepoběží, nepoběží, nepoběží, nepoběží, nepoběží, nepoběží daleko
Máma mě informovala přes telefon
Nevěděla, co dělat s tátou
Vzala sekeru a rozbila stůl
Nejsi ráda, že jsi vdaná ?
A sestra, ta se vdala na ostrově
A její manžel jede vlakem
Je velký a je tlustý
A ani nemá mozek
Chystají se zabít vaše syny
Copak nevíte, že se chystají zabít vaše syny ?
Copak nevíte, že se chystají zabít vaše syny
Dokud nepoběží daleko ?
Creedmore mě velmi dobře léčil
Ale Paine Whitney byl ještě lepší
A když jsem se rozzlobil na PHC
Byl jsem tak smutný, nedostal jsem ani dopis
Všechny ty léky, které jsme si vzali
To opravdu byla velká legrace
Ale když tě zničili thorazinem v křišťálovém kouři
Dusil ses jako syn zbraně
Copak nevíte, že se chystají zabít vaše syny ?
Copak nevíte, že se chystají zabít, zabít vaše syny ?
Copak nevíte, že se chystají zabít, zabít vaše syny
Dokud nepoběží, nepoběží, nepoběží, nepoběží, nepoběží, nepoběží, nepoběží daleko ?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy