Texty písní Madonna Evita A New Argentina

A New Argentina

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Peron:)
Dice are rolling, the knives are out
Would-be presidents are all around
I don't say they mean harm
But they'd each give an arm
To see us six feet underground

Our nation's leaders are a feeble crew
There's only twenty of them anyway
What is twenty next to millions who
Are looking to you?

All you have to do is sit and wait
Keeping out of everybody's way
We'll ... you'll be handed power on a plate
When the ones who matter have their say
And with chaos installed
You can reluctantly agree to be called

(Peron:)
There again we could be foolish not to quit while we're ahead
For distance lends enchantment, and that is why
All exiles are distinguished, more important, they're not dead
I could find job satisfaction in Paraguay

(Eva:)
This is crazy defeatist talk
Why commit political suicide, there's no risk
There's no call for any action at all
When you have unions on your side

(Workers:)
A new Argentina, the chains of the masses untied
A new Argentina, the voice of the people
Cannot be denied

(Eva:)
There is only one man who can lead any workers' regime
He lives for your problems, he shares your ideals and your dream
He supports you, for he loves you
Understands you, is one of you
If not, how could he love me?

(Workers:)
A new Argentina, the workers' battle song
A new Argentina, the voice of the people
Rings out loud and long

(Eva:)
Now I am a worker, I've suffered the way that you do
I've been unemployed, and I've starved and I've hated it too
But I found my salvation in Peron, may the nation
Let him save them as he saved me

(All:)
A new Argentina, a new age about to begin
A new Argentina, we face the world together
And no dissent within

(Peron:)
There again we could be foolish not to quit while we're ahead
I can see us many miles away, inactive
Sipping cocktails on a terrace, taking breakfast in bed
Sleeping easy, doing nothing, it's attractive

(Eva:)
Don't think I don't think like you
I often get those nightmares too
They always take some swallowing
Sometimes it's very difficult to keep momentum
If it's you that you are following
Don't close doors, keep an escape clause
Because we might lose the Big Apple

But would I have done what I did
If I hadn't thought, if I hadn't known
We would take the country

(Eva:)
Peron has resigned from the army and this we avow
The descamisados are those he is marching with now
He supports you, for he loves you
Understands you, is one of you
If not, how could he love me?

(All:)
A new Argentina, the chains of the masses untied
A new Argentina, the voice of the people
Cannot be, and must not be denied

(Che:)
How annoying that they have to fight elections for their cause
The inconvenience, having to get a majority
If normal methods of persuasion fail to win them applause
There are other ways of establishing authority

(All:)
A new Argentina, the chains of the masses untied
A new Argentina, the voice of the people
Cannot be, and will not be, and must not be deni
Peron:)
Kostky jsou rolovací, že nože jsou mimo
By-se prezidenti jsou všude kolem
Neříkám, že rozumí poškození
Ale oni by každý podat ruku
Chcete-li vidět nás šest stop pod zemí

Náš národ lídři jsou Mdlá posádky
Nejsou to pouze dvacet z nich tak jako tak
Co je to dvacet milionů, které vedle
Hledáme pro vás?

Jediné, co musíte udělat, je sedět a čekat
Vedení z každého cestu
Budeme ... budete se moci do rukou na desku
Když se ty věci, které mají svůj názor
A chaos nainstalován
Můžete neochotně souhlasí, která se bude nazývat

(Peron:)
Zde opět bychom mohli být pošetilé neměla skončit zároveň jsme napřed
Pro vzdálenost půjčuje okouzlení, a to je důvod, proč
Všichni zajatí jsou odlišeny, je důležitější, they're not dead
Mohl bych najít uspokojení z práce v Paraguay

(Eva:)
To je šílené poraženec talk
Proč spáchat politickou sebevraždu, není žádné riziko
Neexistuje žádná výzva k jakékoliv činnosti na všech
Pokud jste svazů na vaší straně

(Pracovníci:)
Nový Argentina, řetězů hmotnostech rozvázaný
Nový Argentina, hlas lidu
Nelze popřít,

(Eva:)
Existuje jen jeden člověk, který může vést žádné pracovníků 'režim
Žije pro vaše problémy, on sdílí vaše ideály a vaše sny
Podporuje vás, on tě miluje
Vám, se jeden z vás
Pokud ne, jak by mohl milovat mě?

(Pracovníci:)
Nový Argentina, pracovníci 'bitva píseň
Nový Argentina, hlas lidu
Prsteny nahlas a dlouho

(Eva:)
Teď jsem zaměstnanec, jsem utrpěl tak, že si
Byl jsem nezaměstnaný a jsem hladověl, a nenáviděl jsem ji taky
Ale našel jsem v mé spasení Peron, může se národ
Nechte ho uložit jako mě zachránil

(Všechny:)
Nový Argentina, nového věku právě začíná
Nový Argentina, čelíme svět pohromadě
A žádné rozpory uvnitř

(Peron:)
Zde opět bychom mohli být pošetilé neměla skončit zároveň jsme napřed
Vidím nás na míle daleko, neaktivní
Usrkávání koktejl na terase, při snídani v posteli
Spací snadné dělat nic, je to atraktivní

(Eva:)
Nemyslete si, nemyslím si, že stejně jako vy
I často ty noční můry příliš
Jsou vždy brát některé polykání
Někdy je velmi obtížné udržet tempo
Pokud je to, že jste po
Nepoužívejte v blízkosti dveří, vede úniková doložka
Vzhledem k tomu, že bychom mohli ztratit Big Apple

Ale jsem chtěl udělat to, co jsem udělal
Kdybych nebyl myslel, když jsem měl neuveden
Měli bychom vzít v zemi

(Eva:)
Peron odstoupil z armády, a to jsme netajit
V descamisados jsou mu pochodu se nyní
Podporuje vás, on tě miluje
Vám, se jeden z vás
Pokud ne, jak by mohl milovat mě?

(Všechny:)
Nový Argentina, řetězů hmotnostech rozvázaný
Nový Argentina, hlas lidu
Nemůže být, a nesmí být odepřena

(Che:)
Jak otravné, že mají bojovat s volbami pro jejich příčiny
Nepříjemnosti, které se většinou
Pokud běžné metody přesvědčování nedaří vyhrát jejich potlesku
Existují i jiné způsoby, kterým se stanoví orgán

(Všechny:)
Nový Argentina, řetězů hmotnostech rozvázaný
Nový Argentina, hlas lidu
Nemůže být a nebude, a nesmí být deni
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy