Texty písní Manowar Battle Hymns Shell Shock

Shell Shock

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I don't know
Well, there's no charge for the haircut
And the bullets come free
My Uncle Sam send a letter, said:
He's got a mission for me
Now I'm a ranger, not a stranger
And I live in Saigon
We've got a team of special forces
And we deliver napalm
But if they tell you that I've lost my mind
Baby it's not gone just a little hard to find
About the time this letter gets home
I'd be gone, gone, yeah gone
And if they tell you that I'm F.I.A.
Think a little less about me each day
'Cause if I ever get back
I'll be shell shocked, whoa
Shell shocked, yeah
Feels funny riding in my car
Used to drive a tank and shoot a B.A.R.
I know I'm home
But I feel gone,gone, yeah gone
Now it's over and the homeland's safe
Got a purple heart to show the world I'm brave
The businessmen sat home
Well I got shell shocked, whoa
Shell shocked, whoa
Shell shock
Shell shock
Shell shock
Nevím
No, není tam žádný poplatek za střih
A kulky zadarmo
Můj strýc Sam poslat dopis, řekl:
Má mise pro mě
Teď jsem ranger, není cizí
A bydlím v Saigonu
Máme tým speciálních sil
A dodáváme napalm
Ale pokud se vám říci, že jsem ztratil mé mysli
Baby, že to není pryč jen trochu těžké najít
O době tento dopis dostane domů
Já bych být pryč, pryč, pryč jo
A pokud vám říct, že jsem F.I.A.
Myslíš, že o něco méně o mně každý den
'Protože jestli jsem někdy vrátím
Budu shell šokováni, whoa
Shell šokován, jo
Cítí legrační jízdu v autě
Používá se k pohonu tanku a střílet B.A.R.
Vím, že jsem doma
Ale mám pocit, pryč, pryč, pryč jo
Teď je po všem a vlast v bezpečí
Mám fialové srdce, ukázat světu, že jsem statečná
obchodníci So. domů
Tak jsem dostal shell šokován, whoa
Shell šokován, whoa
Shell šok
Shell šok
Shell šok
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy