Texty písní Mnemic Mechanical Spin Phenomena Mechanical Spin Phenomenon

Mechanical Spin Phenomenon

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Chor.]

Blood on the walls, it embraces the fear that goes on in his mind as he cries out
Into the dark room he don't control and don't see and don't choose to see his work

He won't hesitate for a minute to reach for everything he ever wanted.
He could be that star, he could be the one. No complications when the game is won, he sees
City lights in an instant, he's going to light the night into a fire.
As he turns them down with a pitiful look, blessed nitroholic in a pickup truck, he burns.
He burns.

Stand or fall. Anger says it all.
Dance to his groove. Moral on the move.

Animal-like and he knows it, still he covers it up when he shows it.
He's got time to spare as he's turning it up. No hesitation as he's ready to drop, he screams.
Undefined and somewhat normal, still he's not aware he is mortal.
He's got eyes that glow with a beautiful light, a mechanical spin roaring in the night, he burns.
He burns.

[Chor.]

Fuel driven to expand, memories burning in a mind-like tin can, it's hard to see,
Mechanical addict, a drug of choice, somatic/dynamic, it turns into an institution.
It's hard to forgive blind perspective. Evolve to conceive machine of beauty.
Veins bleedin blood red, electrified. Human yet still bred. Full automatic.
Concept of mind.

Anger grows in time. Dance to his groove. Moral on the move

Out of his mind for a minute, it seems like nobody is willing to let him
spin it. With a pounding heart in a body of steel. The mechanical spin with
a mind at the wheel.
He sees the...

[Chor.]
Krev na stěnách, zahrnuje strach, že se děje v jeho mysli, když volá ven
Do temné komory on nekontrolují a nevidíte a nevybírejte vidět ve své práci

On nebude váhat za minutu na dosah za všechno, co kdy chtěla.
Mohl by se stát, že hvězdy, by mohl být on. Žádné komplikace, když se hra vyhrál, vidí
Město světel v jediném okamžiku, to se děje na světlo v noci požár.
Když se jim stáčí dolů a žalostný pohled, dobrořečil nitroholic ve pickup, že pálí.
Má popáleniny.

Stánek nebo pokles. Anger říká všechno.
Tanec s jeho zvyky. Morální na cestách.

Živočišné-rád a on to ví, přesto mu to kryje, když ukazuje, že.
Má čas na náhradní jak to převést ji nahoru. Žádné zaváhání, když to připraveni kapka, ten křik.
Undefined a něco normálního, přesto mu to není známo, že je smrtelný.
Má oči že kypět krásné světlo, mechanické otočení řvoucí v noci, popáleniny.
Má popáleniny.

[Chor.]

Palivo poháněné rozšířit, vzpomínky pálení v mysli-plechovka rád, je to těžké si představit,
Mechanické fanoušek, lék volby, somato / dynamický, že se promění v instituci.
Je to těžké odpustit nevidomé perspektivy. Postupně představit stroj krásy.
Bleedin žilách krev červenou, elektrizované. Lidské stále chováni. Plně automatické.
Pojetí mysli.

Hněv roste v čase. Tanec s jeho zvyky. Morální na cestách

Z jeho mysl na chvíli, jak se zdá, jako nikdo není ochoten nechat ho
roztočit to. Při bušení srdce, v těle z oceli. Mechanické otáčet se
mysli za volantem.
On vidí ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy