Texty písní Nelly Flap Your Wings

Flap Your Wings

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Drop down and get your eagle on, girl (flap your wings)
Drop down and get your eagle on, girl (flap your wings)
Hell naw, ain't leavin' me alone, girl (flap your wings)
Drop down and get your eagle on, girl (flap your wings)
Drop down and get your eagle on, girl (flap your wings)
Drop down and get your eagle on, girl (flap your wings)
Hell naw, ain't leavin' me alone, girl (flap your wings)
Drop down and get your eagle on, girl
She's got that sweat drippin' all over her body
[Girl] Do you like that sweat drippin' all over my body?
Yea, I like that
That sweat drippin' all over your body
[Girl] You like that sweat drippin' all over my body

It's summertime, and I'm back again
And went to VA, oh, got my friends
Say what's up, Pharrell
[Pharrell] Look whats on the nail
Yeah but, let's show 'em what's above the nail, Bling
A hundred thou couldn't get you one of these (Not one of these)
I guarantee it ain't a flaw on one of these (One of these)
Two hundred thou, couldn't get you in the league
Get three hundred thou, you couldn't even buy the keys
I think you need to add 50 more G's
Now, shall I proceed?
[Ladies] Yes, indeed (Ho)
I need to see you take it down to the floor
Spread your wings, if you real, ma, fly real low
Pause for a second ma, grind real slow
And if you do it right
All day we'll go (Ho)
I talk a lil' Fred Seigal girl (Seigal, girl)
Bonnie and Judy Lee with your bag all beaded, girl
Apple bottom pair underneath it
You talkin' like you don't need it
I can tell you concieted
I like that in you
I don't see nothin wrong
Drop down and get your eagle on (Whoa)


[Nelly] Now, what's next to trenscend up in this party
OPP time, now let's get naughty
You take babygirl, and I'ma take shorty
With the sweat drippin' all over her body
We gone move if you wanna (Oh)
Groove if you wanna (Oh)
Throw your nose up, ma, and get rude if you wanna
Ain't got nothin' to lose, nor to prove
Babygirl soaked like she just got out of the pool (Eh)
I know you're thirsty, ma
Go ahead and order whatchu want
Some call it trickin', go ahead and call it whatchu want
I came to ball, I ain't come out here to front
Cause the black card will the pick-up with the gray card won't
Attractiveness
Got me attackin' this
I'm so fabulous
Glutious maximus
She wanna fly south for the winter (For the winter)
I might just go down south just to win her (Just to win her)
Hell naw, she ain't gone leave me alone
Makin' plans for us to be at home
Take your pants off, ma, you can leave your panties on
But, first drop down and get your eagle on (Oh)


From the girls with skinny waists to girls heavy set
Come on
Flap your wings
Come on
Flap your wings
To the girls with extensions to the girls with dreads
Come on
Flap your wings
Come on
Flap your wings
From the girls got it good livin' in the suburbs
Come on
Flap your wings
Come on
Flap your wings
To the ones in the ghetto with their hands on their curves
Come on
Flap your wings
Come on
Flap your wings
Upadnìte a dostaòte vašeho orla na, dívka (tøepotá se vaše køídla)
Upadnìte a dostaòte vašeho orla na, dívka (tøepotá se vaše køídla)
Peklo naw, nejsou odcházející mì sám, dívka (tøepotá se vaše køídla)
Upadnìte a dostaòte vašeho orla na, dívka (tøepotá se vaše køídla)
Upadnìte a dostaòte vašeho orla na, dívka (tøepotá se vaše køídla)
Upadnìte a dostaòte vašeho orla na, dívka (tøepotá se vaše køídla)
Peklo naw, nejsou odcházející mì sám, dívka (tøepotá se vaše køídla)
Upadnìte a dostaòte vašeho orla na, dívce
Ona má ten pot kapání všude po jejím tìlu
[dívka] máš rád ten pot kapání všude po mém tìlu?
Ba, já takto
Ten pot kapání všude po vašem tìlu
[dívka] vy máte rád ten pot kapání všude po mém tìlu

To je léto, a já jsem zpátky znovu
A šel do VA, ó!, dostali mé pøátele
Øeknìte co se dìje, Pharrell
[Pharrell] pohled co na høebíku
Jo ale, nechejme ukažte jich co nad høebíkem, Bling
A sto nemùže dostat vás jeden z tìchto (ne jeden z tìchto)
Já garantuji tomu není vadì na jeden z tìchto (jeden z tìchto)
Dvì sta ty, jste nemohli dostat vás v lize
Dostaòte tøi sta ty, nemohl dokonce koupit klíèe
Myslím si, že vy potøebujete pøidat 50 dalších G'
Teï, já budu postupovat?
[Dámy] ano, vskutku (hej !)
Já potøebuji vidìt tì vezme to dolù k podlaze
Rozšiøujte vaše køídla, jestli vy skuteèný, mami, letìt skuteèný nízko
Pøestávka pro druhý mami, melte skuteèný zpomalit se
A jestli vy dìláte to pravé
Celý den pùjdeme (hej !)
Já mluvím lilii Fred Seigal dívka (Seigal, dívèí)
Bonnie a Judy Lee s vaší taškou veškerou obroubený, dívka
Apple spodní pár pod to
Vy protestní demonstrace jako vy nepotøebujete to
Mohu vám øíci concieted
Já mám rád to ve vás
Já dìlám ne nevidìt nic špatný
Upadnìte a dostaòte vašeho orla na (ouze !)


[Nelly] právì teï, co vedle trenscend nahoru v této spoleènosti
OPP èas, teï nechejme dostat rozpustilý
Vy vezmete babygirl, a I'ma vezme šortky
S potem kapání všude po jejím tìlu
My jsme šli pohyb jestli vy chtít (ó!)
Rýha jestli vy chtít (ó!)
Vytáhnìte nahoru váš nos, mami, a dostaòte hrubý jestli vy chtít
Ai ne dostal nic' k tomu, aby ztratil, ani prokázat
Babygirl promoèený jako ona jen dostala ven z bazénu (jak ?)
Já vím, že vy máte žízeò, mami
Pokraèovat a objednat whatchu potøebu
Nìjaký nazývat to vykutáleností, pokraèovat a nazývá to whatchu potøebou
Já jsem pøišel míè, já nejsem vyjdu zde postavit se
Zpùsobte èernou kartu bude pøenosku se šedou kartou ne
Pøitažlivost
Dal mi zaútoèení na toto
Já jsem tak bájeèný
Glutious nejstarší
Ona chtít letí jih pro zimu (pro zimu)
Možná, že bych jen jde dolù jih jen pro vyhrát ji (jen pro vyhrát ji)
Peklo naw, ona nejsou šel nechej mì o samotì
Makin plány pro nás být doma
Odložte vaše spodky, mami, vy mùžete opustit vaše kalhotky na
Ale, poprvé upadnout a dostat vašeho orla na (ó!)


Z dìvèat s vyzáblými opasky dìvèata tìžkým stanoveným
Pojï dál
Tøepotejte se vaše køídla
Pojï dál
Tøepotejte se vaše køídla
Do dìvèat s rozšíøeními k dìvèatùm s hrùzami
Pojï dál
Tøepotejte se vaše køídla
Pojï dál
Tøepotejte se vaše køídla
Z dìvèat dostat to dobré žití na pøedmìstí
Pojï dál
Tøepotejte se vaše køídla
Pojï dál
Tøepotejte se vaše køídla
K jeden v ghettu s jejich rukama na jejich zatáèkách
Pojï dál
Tøepotejte se vaše køídla
Pojï dál
Tøepotejte se vaše køídla
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy