Texty písní Nelly Grillz

Grillz

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Paul Wall]
Rob the jewelery store and tell ´em make me a grill

[Jermaine Dupri]
uh uh

[Paul Wall]
had da whole top diamond and da bottom rose gold

[Jermaine Dupri]
Yo!
We about to start an epidemic wit dis one
Ya´ll know what dis is . . . So..So..Def

[Nelly]
Got 30 down at the bottom, 30 more at the top
all invisible set, in little ice cube blocks
If I could call it a drink, call it a smile on the rocks
If I could call out a price, let´s say I call out a lot
I got like platinum and white gold, traditional gold
I´m changin´ grillz everyday, like Jay change clothes,
I might be grilled out nicely (oh) In my white tee (oh),
on South Beach (oh) in my wife beater
V V and studded you can tell when they cut it
Ya see my grandmama hate it, but my lil´ mama love it
´cause when I...

[girl]
Open up ya mouth, ya grill gleamin´ (say what)
eyes stay low from da cheifin´

[Nelly]
I got a grill I call penny candy you know
what that mean, it look like Now ´n Laters, sum´ drops, jelly and beans
I wouldn´t leave it for nothin´ only a crazy man would
so if you catch me in ya city, somewhere out in ya hood just say...

[chorus]
Smile fo´ me daddy
(What you lookin at)
Let me see ya grill
(Let cha see my what)
Ye, ya grill ye, ye, ya grill
(Rob da jewellery store and tell em make me a grill
she said)
Smile fo´ me daddy
(What you lookin at)
I wanna see your grill
(You wanna see my what)
Ye, yo grill ye, ye, yo grill
(had da whole top diamond and da bottom rose gold)

[Paul Wall]
What it do baby
It´s da ice man Paul Wall
I got my mouth lookin´ somethin´ like a disco ball


I got da diamonds and da ice all hand set
I might cause a cold front if I take a deep breath
My teeth gleaming like I´m chewin on aluminum foil
Smilin´ showin´ off my diamonds sippin´ on some Pinot Noir.
I put my money where my mouth is and bought a grill
20 carats 30 stacks let ´em know I´m so fo´ real
My motivation is the 30 pointers VVS, the furniture in my mouth
piece simply symbolize success
I got da wrist wear and neck wear dat´s captivatin´
But it´s my smile dat got these on-lookers spectatin´
My mouth piece simply certified a total package
Open up my mouth and you see mo´ carats than a salad
My teeth are mind blowin´ givin everybody chillz,
Call me George Foreman ´cause I´m sellin´ everybody grillz

[chorus]

[Gipp]
Gipp got dem yellows, got dem purples, got dem reds,
(Heyyy)
Lights gon´ hit it, make you woozie in ya head
(Heyyy)
You can catch me in my Two Short drop
Mouth got colors like a Froot Loop box

[Ali]
Dis what it do in da Lou
Ice grill country grammar
Where da hustlas move bricks
and da gangsta´s bang hamma´s
Where I got ´em you can spot ´em
On da top and da bottom
Gotta bill in my mouth like I´m Hilary Rodham

[Gipp]
I ain´t dissin´ nobody but let´s bring it to da light (cause)
Gipp was da first wit´ my mouth bright white (that´s right)
deez hoes can´t focus ´cause dey eyesight blurry
Tippin on some 4´s, you can see my mouth jewelery

[Ali]
I got fo´ different sets it´s a fabolous thang
One white, one yellow, like Fabolous chains
and the other sets the same, got my name in the mold

(had da whole top diamond and da bottom rose gold)

[Chorus]

[girl]
Boy how´d you get your grill that way and
How much did you pay
Every time I see you
Tha first thing I´m gon´ say hey . . .
[Paulùv Wall]
Rob klenotnictví sklad a øíkat jich nutí mì møížoví

[Jermaine Dupri]
uh uh

[Paul Wall]
mìl da celý špièkový diamant a da spodní èást vstávala zlato

[Jermaine Dupri]
Yo!
My právì zaèít dùvtip epidemie dis jeden
Ya'll ví co dis je . . . Tak..Tak..Def

[Nelly]
30 dolù dole, 30 dalších nahoøe
veškeré neviditelné sady, v malé kostce ledu blokuje
Kdybych mohl nazývá to pitím, nazývejte to úsmìvem na skále
Kdybych mohl zavolat cena, øeknìme já zavolám hodnì
Já jsem dostal jako platina a platina, tradièní zlato
Já jsem výmìna' grillz každodenní, jako Jay pøevleèe se,
Já by jsem mohl jsem byl grilovaný ven hezky (ó!) V mém bílém pøedmìtu tvaru T (ó!),
na South Beach (ó!) v mé manželce nadhánìè
V V a hustì pokrytý vy mùžete øíkat kdy oni øezali to
Ano vidìt mou babièku nenávidìt to, ale má maminka lilie miluje to
' zpùsobte kdy I...

[dívka]
Otevøete ano ústa, ano opékají se záøící (slovo co)
oka zùstanou nízká z da cheifin'

[Nelly]
I dostal møížoví, který I volat centové cukroví, které ty víš, co ten
mínit, vypadá to jako nyní ' n pozdìji, poèítá ' snižuje, rosol a fazole
Já bych ne- nechá to pro nic' jen šíleného muže
tak jestli vy chytíte mì v ano mìstì, kdesi ven v ano kapuce jen øíká...

[pìvecké sbory]
Usmívat se fo' mì tátu
(co vy dívající se v)
Ukažte ano opékejte se
(nechaný èaj vidí mùj co)
Vy, ano opékáte se vy, vy, ano opékáte se
(Rob da sklad klenotù a øíká em nutí mì møížoví, kterého
ona øekla)
Usmívat se fo' mì tátu
(co vy dívající se v)
Já chtít vidìt váš møížoví
(vy chtít vidíte mùj co)
Vy, yo møížoví vy, vy, yo opékáte se
(mìl da celý špièkový diamant a da spodní èást vstávala zlato)

[Paulùv Wall]
Co to udìlá dítì
To je da ledový muž Paulùv Wall
Já jsem dostal má ústa hledící nìco jako diskotéka míè


Já jsem dostal da kára a da led veškerá ruèní sada
Možná, že bych zpùsobila studenou frontu jestli já zhluboka se nadechnout
Moje zuby lesknoucí se jako I jsou mumlání na doplòku hliníku
Smilin ukazující mimo má kára usrkávající na nìjaký Pinot Noir.
I dal mé peníze kde má ústa je a koupila møížoví
20 karáty 30 hromady nechané em vìdí, že I jsou tak fo ' skuteèné
Má motivace je 30 ruèièky VVS, nábytek v mém
kusu úst jednoduše znázorní úspìch
Já jsem dostal da odìv zápìstí a krk nosí dat- ovo úchvatný
Ale to je mùj úsmìv dat dostal tento okolostojící spectatin'
Mùj kus úst prostì kvalifikovaný celkový balík
Otevøete má ústa a vy vidíte hned' karáty než salát
Moje zuby jsou mysl foukání dávání každý chillz,
Volejte mì George Foreman ' pøíèina I jsem prodej ' každé/ho grillz

[pìvecké sbory]

[Gipp]
Gipp dostal dem žloutne, dostal dem zbrunátní, dostal dem flobafeny,
(Heyyy)
Svìtla šla narazila to, dìlat vás obluzený v ano hlavì
(Heyyy)
Vy mùžete chytit mì v mém Two Shortu pokles
Ústa dostala barvy jako Froot Loop krabice

[Ali]
Dis co to dìlá v da Lou
Ledová venkovská mluvnice møížoví
Kde da hustlas pohybovat cihlami
a da gangsta- ovo tøeskem hamma- ovo
Kde já jsem dostal jich vy mùžete si všimnout jich
Na da vrcholu a da spodní èásti
Mít úèet v mých ústech jako I je Hilary Rodham

[Gipp]
Já ai ne dissin' nikdo, jen nechejme pøinést to da svìtlo (pøíèina)
Gipp byl da první dùvtip' má ústa záøivì bílý (to je dobøe)
deez motyky nemohou zaostøit ' zpùsobit dey zrak zastøený
Tippin na asi 4- ovo, vy mùžete vidìt moje klenotnictví úst

[Ali]
I dostal fo' rùzné sady, které je fabolous než
Jeden bílý, jeden žlutý, jako Fabolous øetìzy
a další sady stejný, dostalo moje jméno ve formì

(mìl da celý špièkový diamant a da spodní èást vstávala zlato)

[pìvecké sbory]

[dívka]
Chlapec jak postupuje vy dostanete váš møížoví tímto zpùsobem a
Kolik jsi zaplatil
Pokaždé když já vidím vás
Tha pøedevším já jsem gon' øíct hej ! . . .
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy