Texty písní Nelly Work It

Work It

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Let's go oh

Baby Show Something
Don't say nothing (Don't you say a word)
I just want to
See you work it (Come on baby work it for me)
That ain't frontin
Show me something (Let me see it girl)
I just try to
See you work it (I just wanna see you work it for me)

I heard her talking loud
But she ain't saying nothing
What up with all the frontin
Come on and show me something
You know you wanna do it
Go ahead yo man ain't coming
Please do that thing
When you dippin
Keep yo hips poppin
What's up with all these questions
And What planning baby
You talking to me
Like you talking to an adolsence
I like to
Jump off Jump off
Clothes
Come off come off
Her place
Freaky beats
And so on so on
Let you waist pop
when dem place not
I rather watch
To the top of snow clock
Can't even tell the time
But you know it's mine
What time is ma
It's 20 Karets
After nine
Are you dehydrated?
Well let me
Quench your thirst
First thing First
Let's do what we rehearsed
Know dem numbers now
It show be break break it
Get up and take a stance
And let me see ya

Baby Show Something
Don't say nothing (Don't you say a word)
I just want to
See you work it (Come on baby work it for me)
That ain't frontin
Show me something (Let me see it girl)
I just try to
See you work it (I just wanna see you work it for me)

She still talking loud
But she ain't saying nothing
Why you ain't moving ma
Dj ain't playing nothing
You tell him to
Play this herre
Until these speakers blow
Birthdays pick a place
Baby we can go
I like yo adllics
She Showing no back
She showing up attacks
You wouldn't know
It's slightly ghetto ghetto
She boojhetto jhetto
She 5'5
Brown Eyes
In stilleto letto (Baby)
Well did you come alone
Or you got 2 or 3
That ain't no thang
Baby girl cause
I got 2 with me
And we gon
All kick it
And you about to see
Just what a
day would be
If you were in
The ride with me
Turning on the headlights
And we be
Running all the red lights
Those fool steal my head
And ain't no stopping now
Now come on herre and drop
Cause he gon tell why

Baby Show Something
Don't say nothing (Don't you say a word)
I just want to
See you work it (Come on baby work it for me)
That ain't frontin
Show me something (Let me see it girl)
I just try to
See you work it (I just wanna see you work it for me)

Now all my mid west shorties
Come on do that thang
Dance with me
Dance with me Yeah
And all my guy south shorties
Come on do that thang
Come On Come On
Come On Come On Come On
And all my east coast shorties
Come on do that thang
Dance with Me
Dance with me Yeah
And all my west coast shorties
Come on do that thang
Come On Come On
Come On Come On Come On
She still talking loud
But I herre her better now
She keep a thong print on
In any weather now
No sight of a band
But I can hear the horns playing
Da Dat Da Dat Da Dum
She got me hypnotize
Just like that Biggie guy
Cause she been
Trying to prove her point
Since we been inside
So we can get it on
Just wait to we get home
I'm on something
Call her Planet Jay
Momma Come on

Baby Show Something
Don't say nothing (Don't you say a word)
I just want to
See you work it (Come on baby work it for me)
That ain't frontin
Show me something (Let me see it girl)
I just try to
See you work it (I just wanna see you work it for me)
Pojïme ó!

Dìtská pøehlídka nìco
Neøíkejte nic (dìlejte ne , že vy øeknete slovo)
Já jen chci
Ahoj pracujte to (jde dále dítì pracuje to pro mì)
Které nejsou èelící
Ukaž mi nìco (ukažte to dívka)
Já jen zkusím
Ahoj pracujte to (já jen chtít vidí vás pracovat to pro mì)

Slyšel jsem ji mluvení hlasité
Ale ona není rèení nic
Co nahoru se vším èelící
Pojï dál a ukázat mi nìco
Vy víte, že vy chtít dìláte to
Pokraèujte yo muže nepøijít
Prosím dìlejte tu vìc
Kdy vy namáèení
Držet yo vymknout kyèle zpìtné šlehnutí
Co se dìje se všemi tìmito otázkami
A What plánovací dítì
Vy mluvení ke mnì
Jako vy mluvení k adolsence
Já chci
Skok mimo skok mimo
Šaty
Jdìte pryè jdìte pryè
Její místo
Výstøední tluèe
A tak dále tak na
Nechat tì pas tøesknutí
kdy dem umístí ne
Já dost hodinky
Do vrcholu hodin snìhu
Mùže dokonce ne- øíct èas
Ale vy víte, že ti jste moji
V kolik hodin je mami
To je 20 Karets
Po devíti
Jste vy dehydrovaný?
Dobøe nechejte mì
Uhaste vaši žízeò
Nejdøíve to nejdùležitìjší
Pojïme dìlat to, co my jsme nacvièovali
Vìzte dem èísla právì teï
To ukáže být pøerušení rozbít to
Vstávejte a vezmìte postoj
A ukažte ano

Dìtská pøehlídka nìco
Neøíkejte nic (dìlejte ne , že vy øeknete slovo)
Já jen chci
Ahoj pracujte to (jde dále dítì pracuje to pro mì)
Které nejsou èelící
Ukaž mi nìco (ukažte to dívka)
Já jen zkusím
Ahoj pracujte to (já jen chtít vidí vás pracovat to pro mì)

Ona ještì mluvení hlasité
Ale ona není rèení nic
Proè vy nejste nepohybující se mami
Dj není hraní nic
Vy øíkáte jemu
Hrajte tohoto sledì
Až do tìchto mluvèích foukají
Narozeniny vybírají místo
Dítì, které my mùžeme jít
Já mám rád yo adllics
Ona ukazující žádná záda
Ona ukazující nahoru útoky
Vy byste nevìdìli
To je mírnì ghetto ghetta
Ona boojhetto jhetto
Ona 5'5
Brownovy oèi
V stilleto letto (dítìti)
Dobøe vy jste pøišli sám
Nebo vy jste dostali 2 nebo 3
Které nejsou než
pøíèina dìvèátka
Já jsem dostal 2 se mnou
A my gon
Všechno nechá toho
A vy právì vidìt
Jen to je ale den
by byl
Kdybys byl v
Jízda se mnou
Zapnutí svìtlometù
A my jsme
Bìh celých èervených svìtel
Ti krádež blázna má hlava
A není žádné zastavení právì teï
Teï jde dále sleï a pokles
Zpùsobte nìj gon øíká proè

Dìtská pøehlídka nìco
Neøíkejte nic (dìlejte ne , že vy øeknete slovo)
Já jen chci
Ahoj pracujte to (jde dále dítì pracuje to pro mì)
Které nejsou èelící
Ukaž mi nìco (ukažte to dívka)
Já jen zkusím
Ahoj pracujte to (já jen chtít vidí vás pracovat to pro mì)

Teï celý mùj støední západ krátky
Pojï dál podvod to než
Tancovat se mnou
Tancovat se mnou jo
A celý mùj hoch jih krátky
Pojï dál podvod to než
Jdìte dále jdìte dále
Jdìte dále jdìte dále jdete dále
A celý mùj východní bøeh krátky
Pojï dál podvod to než
Tancovat se mnou
Tancovat se mnou jo
A celý mùj západní bøeh krátky
Pojï dál podvod to než
Jdìte dále jdìte dále
Jdìte dále jdìte dále jdete dále
Ona ještì mluvení hlasité
Ale já sleï její lepší právì teï
Ona drží tisk øemenu na
V nìjakém /každém /žádném poèasí právì teï
Žádný pohled na skupinu
Ale já mohu slyšet parohy hraní
Da Dat Da Dat Da Dum
Ona dala mi hypnotizovat
Právì takto hoch potentáta
Zpùsobte ona byla
Zkoušející ukázat se být jejím bodem
Od té doby, co my jsme byli vnitøní
Tak my mùžeme mít erekci
Jen èekání my dostaneme se domù
Já jsem na nìèem
Volejte její planetu Jay
Momma rùst

Dìtská pøehlídka nìco
Neøíkejte nic (dìlejte ne , že vy øeknete slovo)
Já jen chci
Ahoj pracujte to (jde dále dítì pracuje to pro mì)
Které nejsou èelící
Ukaž mi nìco (ukažte to dívka)
Já jen zkusím
Ahoj pracujte to (já jen chtít vidí vás pracovat to pro mì)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy