Texty písní Nelly Suit My Place

My Place

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I used to pride myself on being the other man
But now it's flipped and I don't want u with no other man
Why can't u understand anything I'm offering
I gave you the world but you just wanted arguing
From the time I picked you up, until the time I dropped u off again
Even flipped out on me at the mall again
"it's all his fault again" that's what u telling all ya friends
I aint pointing fingers ma, I just wanna call again
See how ya day going I know they stressin on ya
I know them times get hard that's why I'm checkin on ya
It's yours truly ma, I got a little message for ya
Anything he can do, girl I can do it better for ya, cause

When we laugh or we cry it's together
Through the rain and the stormiest weather
We gon still be as one it's forever, it's forever

Won't you come on and go with me
Come on ova to my place
Won't you sit ya self down and take a seat
And let me ease ya mind girl
We gon do it our way

I heard your friend told a friend that told a friend of mine
That you was thinking that we should do it one more time
If this aint the truth then hopefully it's not a lie
Cause I aint got no issue's with hitting at another time
We never had a problem gettin it done
Disagreed upon a lot ma but the sex wasn't one
Now check it I know u get excited (still) when I come round and bite it (girl)
Quit frowin up and quit actin like you don't like

I like it, I like it, I really, really like it, I want it, adore it, so come let me enjoy it

When we laugh or we cry it's together
Through the rain and the stormiest weather
We gon still be as one it's forever, it's forever

Won't you come on and go with me
Come on ova to my place
Won't you sit ya self down and take a seat
And let me ease ya mind girl
We gon do it our way

Shawty where u been
Feels like a long time, long, long time since I seen ya
Yes it has girl, when I know I said some fucked up things to u before
But girl u know I didn't mean it
(I didn't mean one single word)
(I never meant one single word)
If I could take back every word I would and more fo sho
If I thought that you believe it
Cause you make my life so convenient for me

When we laugh or we cry it's together
Through the rain and the stormiest weather
We gon still be as one it's forever, it's forever

Won't you come on and go with me
Come on ova to my place
Won't you sit ya self down and take a seat
And let me ease ya mind girl
We gon do it our way
Byl jsem zvyklý se pyšnit já sám na to, být další muž
Ale nyní to je vyletìl a já nechci u se žádným jiným mužem
Proè nemùže u rozumìt cokoli já nabízím
Já jsem dal vám svìt ale vy jen jste chtìli argumentování
Od doby já jsem zvedl vy, dokud èas já jsem klesl u mimo znovu
Dokonce vyletìl ven na mì v nákupním støedisku znovu
"to je vše jeho chyba znovu" to je to, co u øíkající všechno ano pøátele
Já aint smìøující k prstùm mami, já jen chtít volám znovu
Podívej se, jak ano den chùze já vím, že oni napínání na ano
Já znám je èasy tvrdnou proto já jsem kontrolování na ano
To je S pozdravem mami, já jsem dostal malou zprávu pro ano
Cokoli on mùže dìlat, dívku mohu dìlat to lepší pro ano, pøíèinu

Kdy my smìjeme se nebo my køièíme, že to je spoleènì
Skrz d隝 a nejbouølivìjší poèasí
My gon ještì jsme tak jedni to je navždy, to je navždy

Nepùjdete dále a jít se mnou
Pojï dál vajíèka mùj místu
Nesednete si ano samo - a posadit se
A nechejte mì uklidnit ano vadit dívku
My gon podvod to naše cesta

Slyšel jsem tvého pøítele øekl pøíteli který øekl mému pøíteli
To vy pøemýšleli že my bychom mìli bychom dìlali to ještì jeden èas
Jestli tato aint pravda pak nadìjnì to není lež
Zpùsobte já aint jsem nedostal žádnou záležitost- ovo s udeøit jindy
Mìli jsme nikdy nejasné dostání toho dìlané
Disagreed na mami hodnì ale sex nebyl jeden
Teï kontrolujte , že to já znám u dostat vzrušený (ještì) kdy já stavím se a kousat to (dívka)
Odejdìte od frowin nahoru a odejdìte od aktinu jako vy nemáte rád

Líbí se mi to, líbí se mi to, já opravdu, opravdu jako to, já chci to, zbožòuje to, tak pøijde nechejte mì užít si to

Kdy my smìjeme se nebo my køièíme, že to je spoleènì
Skrz d隝 a nejbouølivìjší poèasí
My gon ještì jsme tak jedni to je navždy, to je navždy

Nepùjdete dále a jít se mnou
Pojï dál vajíèka mùj místu
Nesednete si ano samo - a posadit se
A nechejte mì uklidnit ano vadit dívku
My gon podvod to naše cesta

Shawty kde u byl
Cítí se jako dlouho, dlouhý, dlouho od té doby, co já vidìný ano
Ano to má dívku, kdy vím že já jsem øekl nìjaké podøadné nahoru vìci u pøedtím
Ale dívèí u vìdìní, které nechtìl jsem to
(nechtìl jsem jedno jednoduché slovo)
( já jsem nikdy mínil jedno jednoduché slovo)
Kdybych mohl vzít zpátky každé slovo já bych a vìtší fo sho
Jestli myslel jsem si, že vy vìøíte tomu
Zpùsobit vy udìláte mùj život tak pøíhodný pro mì

Kdy my smìjeme se nebo my køièíme, že to je spoleènì
Skrz d隝 a nejbouølivìjší poèasí
My gon ještì jsme tak jedni to je navždy, to je navždy

Nepùjdete dále a jít se mnou
Pojï dál vajíèka mùj místu
Nesednete si ano samo - a posadit se
A nechejte mì uklidnit ano vadit dívku
My gon podvod to naše cesta
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy