Texty písní Opeth Morningrise Advent

Advent

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It was all true
A parlour strode, and the night sets forever
I stray in the quiet cold
And you gird me when I dare to listen

Elastic meadow, endless arms of sorrow
Lips try to form "because"
Trying to adapt to the wilderness
Where even foes close their eyes and leave

We are inside the glade
Every now and then I wipe the dust aside
To remember...

How I drape my face with my bare hands
The same that brought me here
But you were beyond all help
The folded message that wept my name

Shadows skulk at my coming
We survey the slopes
In search for the words to write the missing page
The tainted dogma

Time grows short
As the piper plays his tune
We are almost there

You are beyond all help
Dancing into the void
We are almost there
Všechno to byla pravda
Dvorana kráčela, a navždy se ustanovila noc
Bloudím v tichém chladu
A ty se mi vysměješ vždy když se snažím poslouchat

Elastická louka, nekonečné ruce utrpení
Rty se snaží utvořit "protože"
Snažím se přizpůsobit divokosti
Kdy dokonce nepřátelé zavřou své oči a odejdou

Jsme na pasece
Každou chvíli stírám prach
Abych si vzpoměl...

Jak jsem si zakryl tvář holýma rukama
Stejnýma které mě sem dovedly
Ale ty jsi byl mimo pomoc
Skládaná odpověď, která plakala mé jméno

Stíny uhýbají při mém příchodu
Mapujeme svah
Při hledání slov na dopsání poslední stránky
Poskvrněné dogma

Čas se zkracuje
Jak dudák hraje svou melodii
Už tam skoro jsme

Jsi mimo veškerou pomoc
Tancujíc do prázdnoty
Už tam skoro jsme
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy