Texty písní R.E.M. Around the Sun Electron Blue

Electron Blue

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

you're on your ear, the ocean's near.
the light has started to fade.
your high is timed,
you found the climb

it's hard to focus on more than what's
in front of you, electron blue.
adventure rings with a page.
and when,

it dawns on you, it singes blue,
your buzz beginning to wane.

adventure has laid its claim on you
it's all you want to do
you, you know where to run
you run electron blue.

and who am I?
I'm just a guy.
I've got a story like everyone

but in your eyes,
you looked surprised.
and didn't know where to run.

I looked to her
she's found the cure
her future's already begun.

tomorrow is gaining speed on you
it's all you want to do
you, you know where to run
you run electron blue.

you, you know where to run
you run electron blue.

so bide your time
you'll feel the climb
your high it builds like a lightning storm

it sings like pearls
you know that girl
and no one is any the wiser so

as if on cue

electron blue

tomorrow is gaining speed on you
it's all you want to do
you, you know where to run
you run electron blue.

you, you know where to run
you run electron blue.

you, you know where to run
you run electron blue.
vy jste na vašem uchì, oceán-ovo blízko
svìtla zaèal vadnout
váš vysoký je èasovaný
vy jste byli jste našli výstup
to je tìžký soustøedit se na více než co jste
pøed vámi, elektronové modré
dobrodružství obklopí stránku
a kdy
to se rozbøesknout vy, to sežehnout modrý
váš bzukot zaèátek chtít
dobrodružství položil jeho nárok na vás
to je všechno chcete
, víte kde bìžet
vy bìžíte elektron modrý
a kdo je já?

Já jsem jen hoch.
Mám pøíbìh jako každý èlovìk
ale ve vašich oèích
jste vypadali pøekvapil
a ne- vìdìt kde bìžet
já jsem smìøoval jí, že
ona je nalezený lék
její/jí budoucnost-ovo již zaèala.
zítra jste zrychlovat na vás
to je všechno chcete
,víte kde bìžet
vy bìžíte elektron modrý.
vy, víte kde bìžet
vy bìžíte elektron modrý.
tak je vìren váš èas
vy budete cítit výstup
váš vysoký to se buduje jako bouøe
to zpívá jako perly
víte že dìvèe
a nikdo není jakýkoliv moudøejší tak
jako kdyby na podnìtu
elektron modrý
zítra zrychluje na vás
to je všechno chcete
, víte kde bìžet
vy bìžíte elektron modrý.
vy, víte kde bìžet
vy bìžíte elektron modrý.
vy, víte kde bìžet
vy bìžíte elektron modrý.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy