Texty písní R.E.M. Around the Sun Final Straw

Final Straw

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

as I raise my head to broadcast my objection
as your latest triumph draws the final straw
who died and lifted you up to perfection?
and what silenced me is written into law.

I can't believe where circumstance has thrown me
and I turn my head away
if I look I'm not sure that I could face you.
not again. not today. not today.

if hatred makes a play on me tomorrow
and forgiveness takes a back seat to revenge
there's a hurt down deep that has not been corrected.
there's a voice in me that says you will not win.

and if I ignore the voice inside,
raise a half glass to my home.
but it's there that I am most afraid,
and forgetting doesn't hold. it doesn't hold.

now I don't believe and I never did
that two wrongs make a right.
if the world were filled with the likes of you
then I'm putting up a fight. I'm putting up a fight.
putting up a fight. make it right. make it right.

now love cannot be called into question.
forgiveness is the only hope I hold.
and love- love will be my strongest weapon.
I do believe that I am not alone.

for this fear will not destroy me.
and the tears that have been shed
it's knowing now where I am weakest
and the voice in my head. in my head.

then I raise my voice up higher
and I look you in the eye
and I offer love with one condition.
with conviction, tell me why.
tell me why.
tell me why.
look me in the eye.
tell me why.
protože já zvednu mou hlavu vysílat mou námitku
jak váš nejposlednìjší triumf kreslí finální slámu
kterou zemøel a zvedl vás , abyste dokonalost?
a co umlèela mì je zapsán zákon
nemohu vìøit kde okolnost hodila mì
a já toèím mou hlavu pryè
jestli já se dívám nejsem si jist že já jsem mohl èelit vám
víckrátte už ne. ne dnes. ne dnes
jestli nenávist dìlá využívat mì zítra
a odpuštìní držet se zpátky k pomstì
tam je zranìní dolù hluboký který nebyl opravený
tam je hlas v mì že øíká vy bude ne získáte
a jestli já ignoruji hlas uvnitø
pozvednout polovinu sklenice mùj domov
ale to je tam že já jsem nejvíce v obavách
a zapomínání ne- se vejít. to ne- držet
nyní já ne- vìøím a nikdy jsem ne-
že dva køivdí vytvoøit pravý
jestli svìt byli naplnìný má rád od tebe
pak já jsem nedat s vou kùži lacino. Já nedat s vou kùži lacino
nedat s vou kùži lacino. udìlám to pravý. udìlat to právì teï
láska nemùže být brát v pochybnost
odpuštìní je jediná nadìje já držím
a lásku- láska bude má nejsilnìjší zbraò
já dìlám vìøit , že nejsem sám
pro tuto obavu neznièit mì
a slzy které mít se øinout
to znalý nyní kde já jsem nejslabší
a hlas v mé hlavì. v mé hlavì
pak já zvednu mùj hlas nahoru vyšší
a já se dívám vy v okì
a já nabídnu lásku s jedním podmínkou
s pøesvìdèením, øekni mi proè
øíkat mi proè
øíkat mi proè
pohled mì v okì
øíká mi proè
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy