Texty písní R.E.M. Around the Sun I Wanted To Be Wrong

I Wanted To Be Wrong

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You know where I come from
you know what I feel
you're Yul Brenner Westworld
reporting from the field.
I threw it into reverse,
made a motion to repeal.
You kicked my legs from under me,
and tried to take the wheel.

I told you I wanted to be wrong,
but everyone is humming a song
that I don't understand.

now I know that the sun has shined on my side of the street.
the basket of America, the weevils and the wheat.
the milk and honeyed congregation, scrubbed and apple-cheeked
salute Apollo 13 from the rattle jewelry seats.

mythology's seductive and it turned a trick on me
that I have just begun to understand.

I told you I wanted to be wrong,
but everyone is humming a song
that I don't understand.

the rodeo is staged, gold circle goat-ropers and clowns.
a rumble in the third act, tie 'em up and burn 'em down.
we're armed to the teeth, born a little breech;
blue-plate special analysts, cells and SUV's

we can't approach the Allies 'cause they seem a little peeved
and speak a language we don't understand.

I told you I wanted to be wrong
but everyone is humming a song
that I don't understand.

[prop up The Omega Man, we're primed for victory,
God gave us the upper hand, there's honor among thieves.
temper it with arrogance, a dash of sad conceit.
the top's down on the T-Bird, we're the children of the free]

storm into the boardroom of the conquering elite.
did you recognize the madman who is shouting in the streets?
destroy the things that I don't understand
destroy the things that I don't understand.
Víte kde já pøijdu z
vy víte co já cítím
vás jste Yul Brenner Westworld
zpravodajství z pole
já jsem hodil to do obrácený
udìlal pohyb zrušit
vy jste kopali mé nohy zespod mne
a jsem pokusil se vzít kolo
já jsem øekl vám chtìl jsem být špatnì
ale každý èlovìk bzuèivá píseò
který já nerozumím
nyní vím , že slunce svítilo na mé stranì z bankovní èásti mìsta
koš Ameriky, nosatci a pšenice
mléko a slazené medem shromáždìní, praèka plynula a jablko-chovající se drze
pozdrav Apollo 13 z chrastítka klenotnictví místa
mytologie-ovo svùdný a to otoèilo trik na mì
že já právì jsem zaèal rozumìt
já jsem øekl vám chtìl jsem být špatnì
ale každý èlovìk je bzuèivá píseò
který já ne- rozumím
rodeu je pøedstavený, zlatý kruh koza-lana a chovají se jako šašek
hømot v tøetím aktu, vázanka' em nahoru a hoøí' em dolù
my ar ozbrojen po zuby, narozen malá zadnice
modrý-talíø zvláštní analytici, buòky a SUV-ovo
nemùžeme pøiblížit se k spojencùm' pøíèina oni se zdají trochu naštvat
a mluvit jazyk my nerozumíme
já jsem øekl vám chtìl jsem být špatnì
ale každý èlovìk bzuèivá píseò
který já nerozumím
[podpírat omegu muž,my jsme primární pro vítìzství
bùh nám dal horní ruku, tam je èest mezi zlodìji
nálada to s arogancí, trocha smutných vysokých mínìní
vrchol-ovo dolù na T-ptákovi, jsme dìti z volné]
bouøe do zasedací sínì z vítìzné elity
vy jste rozpoznat šílence kdo je køièící na ulici?
znièí vìci které já nerozumím
znièit vìci které já nerozumím
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy