Texty písní Susan Boyle Amazing Grace

Amazing Grace

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Amazing grace, how sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
Was blind but now I see

'Twas grace that taught my heart to fear
And grace my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

Through many dangers, toils and snares
I have already come
'Tis grace that brought me safe thus far
And grace will lead me home

The Lord has promised good to me
His word my hope secures
He will my shield and portion be
As long as life endures

And when this flesh and heart shall fail
And mortal life shall cease
I shall possess within the veil
A life of joy and peace

When we've been there ten thousand years
Bright, shining as the sun
We've no less days to sing God's praise
Than when we first begun
Úžasná milost, jak sladký to zvuk
která zachránila ubožáka jako jsem já
Kdysi jsem byla ztracená, ale teď jsem se nalezla
byla jsem slepá ale teď vidím

Byla to milost, kdo neučil mé srdce cítit
a milost mě zbavila strachu
Jak vzácná se ta milost zdála
v hodinu, kdy jsem poprvé uvěřila

Skrz mnohá nebezpečí, dřinu a nástrahy
jsem konečně došla
To milost mě bezpečně donesla tak daleko
a milost mě povede domů

Pán slíbil vše dobré
jeho slova mou naději hlídají
Bude můj štít a má část
dokud potrvá můj život

A kdyby mělo toto tělo a srdce selhat
a smrtelníkův život by se měl zastavit
Měl bych se ovládnout a bránit
život radosti a klidu

Pokud jsme tu byli deset tisíc let
Jasní, zářící jako slunce
Nemáme méně dnů abychom zpívali Boží chválu
než jsme poprvé začali

Interpret

  • Interpret Susan Boyle Susan Boyle je…
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy