Texty písní Swallow the Sun New Moon Lights on the Lake

Lights on the Lake

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Father, why did you drown me here?
In these waters
And Father, why did you leave me here?
In deep waters

Father, it's getting darker here
As the years pass
And Father, I'm the whispers on the lake
Lights on water

My child, I carry the burden of sorrow with your soul
The songs you gently sing to me
But the love was never stronger
Than the grief of your unholy price

I curse you forever
In your watery grave
You passenger of evil
For taking her away, from me
The blood of your arrival
Cutting knives and shadows
A ceremony of pain

Through living flesh to the dead
Both in my bloody hands
But only one cried

In blazing fury I carried you through the woods
While the trees tried to stop me in horror
Your cry echoed on the lake
As I laid you down on the bout

The tears made circles on the still water
The circles made the waves
The waves raised the tide and made rain fall
Raised the lights on the lake

The tears made circles on the still water
The circles made the waves
The waves raised the tide and made rain fall
Raised the lights on the lake

Through the mist, further on the lake
In the eye of still water
Into the deepest pit you silently fell
Slowly in the throat of dark water

The tears made circles on the still water
The circles made the waves
The waves raised the tide and made rain fall
Raised the lights on the lake

The tears made circles on the still water
The circles made the waves
The waves raised the tide and made rain fall
Raised the lights on the lake
Otče, pročs' mě sem ztopil?
V těchto vodách
A Otče, pročs' mě tu opustil?
V hlubokých vodách

Otče, stmívá se
Když roky přešly
A Otče, jsem šepotem na jezeře
Světlo na vodě

Mé dítě, ponesu břímě smutku s tvou duší
Písně, jež jsi mi jemně zpíval
Však láska nikdy nebyla silnější
Jak žal pekelné ceny

Navždy tě proklínám
V tvém vodním hrobě
Chodče zla
Žes mi ji vzal, vzal ji pryč
Krev tvého příchodu
Ostré nože a stíny
Ceremonie bolesti

Skrze živé těla k smrti
Oboje na mých krvavých rukou
Však jen jedno pláče

Ve světelné zuřivosti nesu tě skrze lesy
Zatímco stromy snaží se mě zastavit v hrůze
Tvůj pláč odráží se nad jezerem
Když tě ukládám na vlny

Slzy stvořily kruhy na nehybné vodě
Kruhy stvořily vlny
Vlny stvořily příliv a způsobily déšť
Pozvedly světlo nad jezerem

Slzy stvořily kruhy na nehybné vodě
Kruhy stvořily vlny
Vlny stvořily příliv a způsobily déšť
Pozvedly světlo nad jezerem

Skrze mlhu, dále nad jezerem
V oku nehybné vody
V nejhlubší propasti, kams tiše padl
Tiše v krku temné vody

Slzy stvořily kruhy na nehybné vodě
Kruhy stvořily vlny
Vlny stvořily příliv a způsobily déšť
Pozvedly světlo nad jezerem

Slzy stvořily kruhy na nehybné vodě
Kruhy stvořily vlny
Vlny stvořily příliv a způsobily déšť
Pozvedly světlo nad jezerem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy