Texty písní Ayreon The Final Experiment The Banishment

The Banishment

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[A. A new dawn]

A PERCEPTABLE TENSION IS HOVERING ABOVE AYREON'S HOMETOWN.
SOMETHING IS AT HAND.

[B. The gathering]

THE TOWNSPEOPLE GATHER ON THE MARKET SQUARE TO JUDGE OF AYREON.
IS HE A PROPHET OR A CHARLATAN, OR EVEN WORSE: AN APPARITION MOST UNHOLY?

[C. The accusation]

THE VILLAGERS ACCUSE AYREON OF BEING THE DEVIL'S SPAWN,
BUT AYREON PERSISTS IN HIS INNOCENCE.

[VILLAGERS:]
have you seen his eyes
up in the skies
like hypnotized
and he never smiles
he never cries

have you heard his song
fierce and strong
right or wrong
should he be condemned
for he doesn't belong

[AYREON:]
what have I done
[VILLAGERS:]
you've aroused the forces of destruction
[AYREON:]
what have I done
[VILLAGERS:]
you've unleashed the rage of the gods
[AYREON:]
what have I done
[VILLAGERS:]
you've denounced the wonder of creation
[AYREON:]
what have I done
[VILLAGERS:]
you've betrayed your own,
now you have to pay

it has been foretold
in days of old
'n evil soul
will corrupt the world
to achieve his goal

he's the devil's seed
an evil breed
he's gonna make you bleed
he'll take all he needs
with uncontrolable greed

[AYREON:]
I've done nothing at all,
no nothing at all

[D. The banishment]

WITH STICKS AND TORCHES IN HAND,
THE ANGRY VILLAGERS DRIVE AYREON OUT OF THEIR DEMESNE.

[E. Oblivion]

COMPLETELY EXHAUSTED AYREON ROAMS THROUGH THE FOREST,
ONLY AN INDISTINCT SENSE OF ACCOMPLISHMENT SUSTAINS HIM.

[AYREON:]
if I have died, then this must be hell
if I'm alive, I cannot break this gruesome spell
I am seeking relief and finding none
I have fallen into oblivion

a force within dominates my tormented soul
and empowers me to regain absolute control
I shall not yield, for I am the chosen one
who shall rise from oblivion

GOOD FATE HAS GUIDED AYREON TO CAMELOT, KING ARTHUR'S CASTLE,
WHERE HE IS WELCOMED AS A WORTHY MINSTREL.
[A. Nový Úsvit]

NAD AYREONOVÝM MĚSTEM SE VZNÁŠÍ VNÍMATELNÉ NAPĚTÍ
NĚCO SE BLÍŽÍ

[B. Shromáždění]

OBYVATELÉ MĚSTA SE SEŠLI NA TRŽIŠTI, ABY MOHLI SOUDIT AYREONA.
JE TO VĚŠTEC NEBO ŠARLATÁN A NEBO DOKONCE HŮŘ: ZJEVENÍ NANEJVÍŠ BEZBOŽNÉ?

[C. Obvinění]

VESNIČANÉ OBVINILI AYREONA, ŽE JE ĎÁBLŮV POTOMEK,
ALE AYREON TRVÁ NA SVÉ NEVINNĚ.

[VESNIČANÉ:]
Viděli jste jeho oči
Mířící k nebesům
Jako by zhypnotizované
A nikdy se ani neusmál
Nebo nebrečel

Slyšeli jste jeho píseň
Divokou a silnou
Správnou nebo špatnou
Měl by být odsouzený,
Protože nezapadá

[AYREON:]
Co jsem udělal?
[VESNIČANÉ:]
Probudil jsi destruktivní síly
[AYREON:]
Co jsem udělal?
[VESNIČANÉ:]
Vypustil jsi hněv boží
[AYREON:]
Co jsem udělal?
[VESNIČANÉ:]
Odsoudil jsi div stvoření
[AYREON:]
Co jsem udělal?
[VESNIČANÉ:]
Zradil jsi sám sebe,
Těď musíš zaplatit

Jak bylo předpovězeno
V dávných časech
Zlá duše
Zničí svět
Aby dosáhla svého cíle

On je ďáblovo sémě
Z rodu zla
Způsobí ti krvácení
Vezme si vše co potřebuje
S neovladatelnou nenasytností

[AYREON:]
Neudělal jsem nic z toho
Vůbec nic

[D. Vyhnanství]

S HOLEMI A POCHODNĚMI V RUKOU,
VYHÁNĚJÍ NAŠTVANÍ VESNIČANÉ AYREONA Z JEJICH POZEMKŮ.

[E. Zapomnění]

ZCELA VYČERPANÝ AYREON BLOUDÍ LESEM,
JEN NEPATRNÝ POCIT ÚSPĚCHU HO DRŽÍ PŘI ŽIVOTĚ.

[AYREON:]
Jestli jsem zemřel, pak tohle musí být peklo
Jestli jsem živí, pak nemůžu prolomit tohle ohavné kouzlo
Hledám úlevu, ale žádnou nenacházím
Upadl jsem v zapomnění

Vnitřní síla ovládá mou utrápenou mysl
A umožňuje mi znovu nabít absolutní kontrolu
Nevzdám se, protože jsem vyvolený
Který povstane ze zapomnění

DOBRÝ OSUD ZAVEDL AYREONA DO KAMELOTU, HRADU KRÁLE ARTUŠE,
KDE JE PŘIVÍTÁN JAKO ÚCTYHODNÝ POTULNÝ PĚVEC.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy