Texty písní Ayreon The Universal Migrator Part II: Flight of the Migrator Into the Black Hole

Into the Black Hole

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[THE EYE OF THE UNIVERSE]

A dark sphere surrounds us
Surreal...oblivious...
In the center of the galaxy
A hidden force has found us
Powerful...mysterious...
At the boundary of eternity

Nothing escapes, not even light
Beyond the mystical horizon
We surrender to its might
Gazing into the eye of the universe

A deep roar is sounding
Deafening...thunderous...
As if the universe were crying
My heart is pounding
Frantic...delirious...
My every nerve is dying

[HALO OF DARKNESS]

I hear screams of fallen souls, sad cries of agony
Within the void of this evil hole, deep inside the black

Could it be my imagination, the mirror of my fantasy?
A fear-induced hallucination
Or is there no way back from the halo of darkness?

Spirits - apparitions - misery - suffering
Horrid dreams and dire visions rising up from the black

Look away in disbelief, this cannot be happening
The end has come, I bow in grief
There is no way back from the halo of darkness

[THE FINAL DOOR]

Now silence devours us
Massive...suffocating...
The calm before the storm
Gravity overpowers us
Invincible...dominating...
And leads us through the final door

Feed me light, I'm the halo of darkness
Feel my might, I'm the eye of the universe

"As we continue on our journey, we dive into a black hole -- a spiraling
wormhole. As it sucks us in, time slows and images become distorted. Reality
itself twists and bends. We leave the galaxy where our journey began, headed
for the unknown. Where will it take us?"
[OKO VESMÍRU]

Obklopuje nás temná koule
Neskutečná... zapomenutá...
Uprostřed galaxie
Skrytá síla nás našla
Mocná... záhadná...
Na hranici věčnosti

Nic neunikne, dokonce ani světlo
Za záhadným obzorem
Vzdáváme se její síle
Hledící do oka vesmíru

Ozývá se hluboký řev
Ohlušující... bouřlivý...
Jako by vesmír plakal
Mé srdce buší
Zuřivě... šíleně...
Každý můj nerv umírá

[SVATOZÁŘ TEMNOTY]

Slyším křik padlých duší, smutný a bolestný pláč
Uvnitř práznoty téhlé díry zla, hluboko uvnitř temnoty

Může to být má představivost, zrcadlo mé fantazie?
Přelud způsobený strachem
Nebo prostě už není cesty zpět z téhle svatozáře temnoty?

Přízraky - zjevení - utrpení - muka
Hrůzné sny a strašné vize vystupující z temnoty

Odvrať zrak v nevíře, tohle se nemůže dít
Nadešel konec, skláním se v zármutku
Není cesty zpět z téhle svatozáře temnoty

[KONEČNÉ DVEŘE]

Náhle nás pohltilo ticho
Masivní... dusivé...
Klid před bouří
Gravitace nás přemohla
Nezničitelná... vládnoucí...
A vede nás skrze konečné dveře

Nakrm mne světlem, jsem svatozář temnoty
Pociť mou moc, jsem oko vesmíru

"Jak pokračujeme v naší cestě, vnikáme hluboko do černé díry -- spirálovité červí díry. Když nás vcucla, čas zpomalil a obraz se zkreslil. Realita jako taková se kroutí a ohýbá. Opouštíme galaxii, kde naše výprava začala, vrženi do neznáma. Kam nás to zavede?"
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy