Texty písní Macklemore Macklemore X Ryan Lewis ft. Mary Lambert- Sam..

Macklemore X Ryan Lewis ft. Mary Lambert- Sam..

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Verse 1: Macklemore]
When I was in the 3rd grade
I thought that I was gay
Cause I could draw, my uncle was
And I kept my room straight
I told my mom, tears rushing down my face
She's like, “Ben you've loved girls since before pre-K”
Trippin', yeah, I guess she had a point, didn't she
A bunch of stereotypes all in my head
I remember doing the math like
“Yeah, I'm good at little league”
A pre-conceived idea of what it all meant
For those who like the same sex had the characteristics
The right-wing conservatives think its a decision
And you can be cured with some treatment and religion
Man-made, rewiring of a predisposition
Playing God
Ahh nah, here we go
America the brave
Still fears what we don't know
And God loves all His children
Is somehow forgotten
But we paraphrase a book written
35 hundred years ago
I don't know

[Hook: Mary Lambert]
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
My love, my love, my love
She keeps me warm [x4]

[Verse 2: Macklemore]
If I was gay
I would think hip-hop hates me
Have you read the YouTube comments lately
“Man that's gay”
Gets dropped on the daily
We've become so numb to what we're sayin'
Our culture founded from oppression
Yeah, we don't have acceptance for 'em
Call each other faggots
Behind the keys of a message board
A word routed in hate
Yet our genre still ignores it
Gay is synonymous with the lesser
It's the same hate that's caused wars from religion
Gender and skin color
Complexion of your pigment
The same fight that lead people to walk-outs and sit-ins
It's human rights for everybody

There is no difference
Live on! And be yourself!
When I was in church
They taught me something else
If you preach hate at the service
Those words aren't anointed
And that Holy Water
That you soak in
Is then poisoned
When everyone else
Is more comfortable
Remaining voiceless
Rather than fighting for humans
That have had their rights stolen
I might not be the same
But that's not important
No freedom 'til we're equal
Damn right I support it
I don't know

[Hook: Mary Lambert]
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
My love, my love, my love
She keeps me warm [x4]

[Verse 3: Macklemore]
We press play
Don't press pause
Progress, march on!
With a veil over our eyes
We turn our back on the cause
'Till the day
That my uncles can be united by law
Kids are walkin' around the hallway
Plagued by pain in their heart
A world so hateful
Someone would rather die
Than be who they are
And a certificate on paper
Isn't gonna solve it all
But it's a damn good place to startXX
No law's gonna change us
We have to change us
Whatever god you believe in
We come from the same one
Strip away the fear
Underneath it's all the same love
About time that we raised up[Hook: Mary Lambert]
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
And I can't change
Even if I tried
Even if I wanted to
My love, my love, my love
She keeps me warm [x4]

[Outro: Mary Lambert]
Love is patient, love is kind
Love is patient (not cryin' on Sundays)
Love is kind (not crying on Sundays) [x5]
[Verse 1: Macklemore]
Když jsem byl ve 3. ročníku
Myslel jsem, že jsem gay
Protože jsem uměl kreslit, můj strýc byl
A jsem si můj pokoj přímo
Řekl jsem mámě, slzy řítí dolů po mé tváři
Ona je jako, â € œBen jste miloval dívky od té doby, pre-Ka €?
Trippin ', jo, myslím, že měla pravdu, viď
Banda stereotypů vše v mé hlavě
Vzpomínám si dělat matematiku jako
â € œYeah, Jsem dobrý v trochu leagueâ €?
Pre-koncipovaná představa o tom, co to všechno znamená
Pro ty, kteří mají rádi stejné pohlaví měl vlastnosti
Pravicové konzervativci si, že jeho rozhodnutí
A můžete si být vyléčen s nějakým léčbou a náboženství
Man-made, rewiring z predispozicí
Hrát si na boha
Ahh nah, jdeme na to
Amerika je statečná
Se stále bojí, co nevíme
A Bůh miluje všechny své děti
Je jaksi zapomněl
Ale my parafráze napsaná kniha
35 před sto lety
Nevím

[Hook: Mary Lambert]
A já nemůžu změnit
I když jsem se snažil
I když jsem chtěl
A já nemůžu změnit
I když jsem se snažil
I když jsem chtěl
Moje láska, moje láska, moje láska
Ona mě drží teplo [x4]

[Verse 2: Macklemore]
Kdybych byl gay
Řekl bych, že hip-hop mě nenávidí
Už jste si přečíst YouTube komentářů v poslední době
â € œMan to Gaya €?
Dostane klesl na denní
Stali se tak otupělá na to, co jsme říct "
Naše kultura založená z útlaku
Jo, nemáme souhlas s "em
Volat navzájem otepi
Za klíče nástěnku
Slovo vedeny v nenávisti
Přesto je náš žánr stále ignoruje
Gay je synonymem méně
Je to stejné ..nenávist ,která je způsobena války z náboženství
rovnost a barva kůže
Pleť vašeho pigmentu
Stejný boj, který vedou lidé chodit-out a sit-ins
Je to lidská práva pro všechny

Není žádný rozdíl
Žít dál! A být sám sebou!
Když jsem byl v kostele
Učili mě něco jiného
Pokud kázat nenávist ve službách
Tato slova nejsou pomazal
A že svěcená voda
To si můžete užívat v
Je pak otrávil
Když všichni ostatní
Je mnohem pohodlnější
Zbývající neznělé
Spíše než bojovat za lidi
To měli jejich práva odcizení
I nemusí být stejné
Ale to není důležité
Žádná svoboda 'til jsme stejné
Sakra pravdu, já podporuji
Nevím

[Hook: Mary Lambert]
A já nemůžu změnit
I když jsem se snažil
I když jsem chtěl
A já nemůžu změnit
I když jsem se snažil
I když jsem chtěl
Moje láska, moje láska, moje láska
Ona mě drží teplo [x4]

[Verse 3: Macklemore]
My stisknout tlačítko přehrávání
Netlačte pauza
Pokrok, pochod na!
Se závojem přes naše oči
Obrátíme zády na příčině
"Do dne
To moji strýcové mohou být sjednoceny podle zákona
Děti jsou Walkin 'kolem chodbě
Sužován bolestí v srdci svém
Svět tak nenávistný
Někdo by raději zemřel
Než být tím, kým jsou
A osvědčení na papíře
Není to vyřešit vše
Ale je to zatraceně dobré místo pro startXX
Žádný zákon to nezmění nám
Musíme změnit nás
Ať bůh si myslíte, že v
Přicházíme ze stejné,
Odmyslíme strach
Pod to všechno samá láska
O čas, který jsme vzkřísil[Hook: Mary Lambert]
A já to nemůžu změnit
I když jsem se snažil
I když jsem chtěl
A já to nemůžu změnit
I když jsem se snažil
I když jsem chtěl
Moje láska, moje láska, moje láska
Ona ve mě drží teplo [x4]

[Outro: Mary Lambert]
Láska je trpělivá, láska je druh
Láska je trpělivá (ona nepláčev neděli)
Láska je druh (ona nepláče v neděli) [x5]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy