Texty písní Nelly Suit Paradise

Paradise

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

She said her name was (paradise)
Thats what she said to me
She said (paradise)
Thats what she said it would be
Cuz she, the finest women that ive ever did see
And not to mention how she looked in them jeans

She said her name was (paradise)
Thats what she said to me
She said (paradise)
Thats what she said it would be
Cuz she was, the definition of a ghetto queen
And you should see that apple bottom in jeans

I met her on a sunday, one day
She walkin down the runway
5'5''
So fine what the fuck im gon say
And i just sit patiently just waiting my turn
Waiting for my perfect chance so i can spit out my words
I think she openly spokenly damn i hope she notices me
Hopefully she go for me
So she on the boat with me
And ima take her places she can never imagine
Like water ski'in in costa rica
With snow mobiling in aspen
She prefare the cold
Winter, snow
And do shit like the tropical
Am i dreamin let me know
Tell me is it possible
That i could be the one she in search for a man
And she could be that one that end my search for romance
No time to slack now, act now, ima bout to crack now, i put my rap down, mack down,
Aint no turning back now
I got the this feeling that she feelin the same
About to end this feeling games and just ask her her name

[Hook:]

So the next day monday
Im riding down the freeway
Hit her on the 2 way
Im like what you doing tuesday
She said that she was free anytime after 3
And every second after that will be reserved for me
I said thats good to know say no mo'
Ill be there around 4
Around 4 that fo' do
Phantom at your front door
You can take it for a ride
Keep it in papas sake
Debate it at fate and the
Reservations at 8
And after dinner, shampagne, walks along the beaches
With the moonlight shines on ya features
And i cant create the words to explain myself
My temtation to feel ya body
Temtation to kiss them curves
One kiss two kiss she all on my neck now
Three kiss four kiss im all on her neck now that
Temperatures rising
Hips and thighs coming
Hynotizing man i dont wanna stop
It feels like

[Hook:]

They dont understand me because i really dont understand myself
I cant live with out (my girl)
Paradise is mine mayne
Anywhere and time mayne
She gon hold it down cuz she (my girl)
She love me she love me not
She love me to be on top
She love daddy to spank her cuz she (my girl)
And if you got ne doubts just ask when you see me out
Ill tell you who im talken bout
My Girl
Ona øekla její jméno bylo (ráj)
To co ona øekla ke mnì
Ona øekla (ráj)
To co ona øekla to by bylo
Cuz ona, nejlepší ženy to ive kdy udìlaly vidìly
A nezmiòovat se jak ona vypadala v jim džíny

Ona øekla její jméno bylo (ráj)
To co ona øekla ke mnì
Ona øekla (ráj)
To co ona øekla to by bylo
Cuz ona byla, definice královny ghetta
A mìl bys vidìt tu jableènou spodní èást v džíny

Já setkám se s jí na v nedìli, jeden den
Ona procházející se dolù ranvej
5'5''
Tak jemnì co šoustat im gon øíct
A i jen sedìt trpìlivì právì èekání mého otoèení
Èekající na mou perfektní šanci tak já mohu vyplivnout má slova
Myslím si, že ona otevøenì mluvené houby, které doufají, že ona všimnou si mì
Doufejme ona jde pro mì
Tak ona na lodi se mnou
A ima chycení její místa, která ona mùže nikdy pøedstavit si
Jako vodní ski'inu v žebru rica
Se snìhem pohyblivost v osice
Ona prefare chlad
Zima, sníh
A dìlejte sráte jako tropické
Jsem i zasnìnost dej mi vìdìt
Øekni mi je to možné
To i by mohl být jeden ona v pátrání po muži
A ona by mohl být takový ten, který skonèí moje pátrání po romanci
Žádný èas na to flákat se právì teï, akt právì teï, ima zápas k tomu, aby praskl právì teï, i položilo moje klepnutí, dešák dolù,
Aint žádný návrat právì teï
Já jsem dostal tento pocit, že ona pocit stejný
Právì skonèit tento pocit hry a jen ptají se její její jméno

[hák:]

Tak další den pondìlek
Im sjíždìjící dálnice
Udeøte jezte na 2 cestì
Im má rád co vy dìlání v úterý
Ona øekla, že ona byla volná kdykoliv po 3
A každá sekunda po tom bude rezervovaný pro mì
Já jsem øekl, že hodný k vìdìt øíci ne hned'
Nemoc být tam kolem 4
Kolem 4 to fo' dìlat
Pøízrak ve vašem hlavním vchodu
Vy mùžete vzít to pro jízdu
Držte to v pøíèinì tatínkù
Rokujte o nìm v osudu a
Rezervace v 8
A po obìdì, shampagne, jde podél pláží
Se svity mìsíèního svitu na ano uvádí
A i naklonit vytvoøit slova k tomu, aby vysvìtlila já sám
Mùj temtation cítit ano tìlo
Temtation políbit je zakøiví
Jeden polibek dva políbí ona všechno na mém krku právì teï
Tøi polibek ètyøi políbí im všechno na jejím krku teï, když
Teploty stoupání
Boky a stehna pøíchod
Hynotizing muž i nasadím si chtít zastavit
To cítí se jako

[hák:]

Oni nasadí si rozumìt mì protože i opravdu si nasadit rozumìt sobì
Já nakloním žiji s (mou dívkou)
Ráj je mùj mayne
Kdekoli a èas mayne
Ona gon drží dole to cuz ona (má dívka)
Ona miluje mì ona miluje mì ne
Ona miluje mì být na vrcholu
Ona miluje tátu k tomu, aby plácl její cuz ona (má dívka)
A jestli vy jste dostali ne pochyby jen ptát se kdy vy vyprovodíte mì
Nemoc øíká vám kdo im mluvil zápas
Má dívka
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy