Texty písní Sonata Arctica The Days Of Grays Juliet

Juliet

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

"These are my final lines,
I've lived all my nine lives,
My nights are over, cannot feel your heart anymore"

I lived only trough you,
My scar, my heart, my truth,
I do not want to die,
But no more can I love you!!!

How hard it is to understand
My wish to die hand in hand?
This night's like a dream
You will be the last thing I will see

I hold your hand, close my eyes all I love finally dies
Drank the poison most foul with you...
But why do you smile?

...Don't smile
Don't you smile
You were supposed to wither away with me, so, Juliette
Please don't smile
I'm paralysed and you are still alive.

Life is but a long, sad game
Lifeless souls, avoiding shame
Two dead swans is all what we need
To pave the winding memory lane.

No hellos, no bad goodbyes
Wailing, distant, silent cries
You can live with my pain,
It's your own you cannot take?

You played the game and lost,
I wonder how you can,
Hold the cards for a dead man

The light and the clarity
Welcome change for the life in the darkness,
Sea of my sanity...

Lost in the vanity...
All I ever wanted; to be lost in you,
My burden, the hatred...

My own reality...
Mirrors and smoke
The final truth unfolds

...Your reality...
Mirrors my hopes,
Where you will need me...

They never find us again once the trail has gone cold
They never find us again once the trail has gone cold
I'm a restless soul, I'll make the best ghost
All things good end into a...

Minute of silence!
- I get myself in line
One minute of silence
- To face my own demise
One minute of silence
- This is not what I signed for...
One minute of silence
- You double-crossing, filthy whore...

I sit with someone in the dark
I'm so afraid to see it's me again...
You had a change of heart,
Now we're all getting hurt...

Ladies and gentlemen,
Welcome to my life again
Walk with me, every curve, every bend
This promenade that seems to come to an end

You know what you meant to me,
Emptied the room in your life that I paid for
When I lost my sanity
I made a mess I am now here to clean

It is too late to regret anything tonight
After what has come to light
...You have played me for a fool, for all this time?
The story may rewrite itself after I'm gone
One more breath, the day will dawn

How hard it is to understand
My wish to die hand in hand?
These wounds stay open all night long,
You are the last thing I will see...

I lived only by you,
My scar, my heart, my truth,
My sole reason to die... for
There's no life without you

These are my final lines, I've used all my nine lives,
My life is over, cannot feel your heart anymore

I lived only by you,
My scar, my heart, my truth,
Have no reason to live,
I can't feel the love anymore...

This is... the end... Why...?
You're closing my eyes...
“Toto jsou mé poslední řádky,
prožil jsem všech svých devět životů,
Mé noci skončily, již nikdy nemůžu cítit tvé srdce”

Žil jsem jen tvým prostřednictvím,
Můj šrám, mé srdce, má věrnost,
Nechci zemřít,
ale už tě více nemůžu milovat!!!

Jak těžké je pochopit
Mé přání zemřít ruku v ruce?
Tato noc je jako sen
ty budeš poslední věc, kterou spatřím

Držím tvoji ruku, zavírám své oči a vše, co jsem miloval, konečně umírá
Vypil jsem ten nejodpornější jed společně s tebou...
ale proč se usmíváš?

...Neusmívej se.
Neusmívej se.
Máš chřadnout se mnou, no tak, Juliette...
Prosím, neusmívej se
Já jsem ochromen a ty jsi stále naživu.

Život je ale dlouhá, smutná hra
Duše bez života, vyhýbající se studu
Dvě mrtvé labutě jsou vše, co potřebujeme
abychom vydláždili klikatou cestu vzpomínek.

Žádné pozdravy, žádná nepříjemná loučení
Naříkání, vzdálený, tichý pláč
můžeš žít s mým zármutkem,
Je to tvůj vlastní, který nedokážeš snést?

Hrál jsi hru a prohrál,
Divím se, jak můžeš
držet karty pro mrtvého muže

Světlo a průzračnost
Vítám změnu života v temnotu,
spousta mého zdravého rozumu...

Ztracen v marnivosti...
vše co jsem kdy chtěl, být ztracen v tobě
mé břímě, nenávist...

Má vlastní realita...
Zrcadla a kouř
Konečná pravda se zjevuje

...Tvá realita...
Zrcadlí mé naděje,
kde mě budeš potřebovat...

Nikdy nás znovu nenajdou, jakmile stopa vychladne
Nikdy nás znovu nenajdou, jakmile stopa vychladne
Jsem neklidná duše, vytvořím nejlepší přízrak
všechno to dobře skončí v...

minutu ticha!
- Dostávám se na nejlepší cestu
Jednu minutu ticha!
- čelit mému vlastnímu skonu
Jednu minutu ticha!
- Tohle není to, čemu jsem se upsal...
Jednu minutu ticha!
- ty zrádná, odporná couro...

Sedím s někým ve tmě
Tolik se obávám poznání, že jsem to opět já...
Změnilo se ti srdce,
nyní všichni trpíme...

Dámy a pánové,
vítejte opět do mého života
Kráčejte se mnou, každou zatáčkou, každým ohybem
Touto promenádou, jež zdá se, že se blíží ke konci

Ty víš, co jsi pro mě znamenala,
Vyprázdnila jsi pokoj ve tvém životě, za který jsem zaplatil
Když jsem ztratil svůj zdravý rozum
Nadělal jsem nepořádek a nyní jsem zde, abych jej uklidil

Dnes večer je příliš pozdě něčeho litovat
poté, co vyšlo na jevo
...že jsi ze mě dělala hlupáka po celý ten čas?
Poté, co jsem zemřel, se ten příběh může přepsat
Ještě jeden nádech, ten den nadejde

Jak těžké je pochopit
Mé přání zemřít ruku v ruce?
Tyto rány zůstanou otevřené celou noc
Jsi poslední věc, kterou uvidím...

Žil jsem jen tebou,
Můj šrám, mé srdce, má věrnost,
můj jediný důvod, proč zemřít
Bez tebe už není žádný život

Toto jsou mé poslední řádky, využil jsem všech mých devět životů,
Můj život skončil, již nemůžu cítit tvé srdce

Žil jsem jen tebou,
Můj šrám, mé srdce, má věrnost,
Nemám žádný důvod k životu,
Již nikdy nemůžu cítit lásku...

Tohle je...konec...proč...?
zavíráš mé oči...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy