Texty písní Madonna Like a Prayer Act Of Contrition

Act Of Contrition

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Whispered:]
For thou art the Kingdom and the Power and the Glory
Forever and ever. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee,
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy...

[Spoken:]
Oh my God, I am heartily sorry for having offended Thee
And I detest all my sins because of Thy just punishment
But most of all, because I have offended Thee, oh my God
Who art all good and deserving of all my love.
I firmly resolve with the help of Thy grace
To confess my sins, to do penance, to amend my life,
And to avoid the temptations of evil.

Oh my God, I am heartily sorry for having offended Thee
And I detest all my sins because of Thy just punishment
But most of all, because my God, I have offended Thee
Who art all good
Like I knew you would
And deserving of all my love
I reserve, I reserve, I reserve
I reserve, I resolve
I have a reservation
I have a reservation!
What you do you mean it's not in the computer??!!

[šeptavý:]
Pro vás umìní království a moc a sláva
Navìky vìkùv. Amen.
Ave Maria, plnì slušnosti, Pánbùh je s tì,
Požehnané umìní vy mezi ženami, a požehnaný je ovoce tvé...

[mluvený:]
Ó! mùj Bože, já srdeènì jsem líto mít uražený Thee
A já nenávidím celé mé høíchy kvùli Thy spravedlivý trest
Ale vìtšina všeho, protože já jsem urazil Thee, ó! mùj Bože
Kdo je veškerý dobrý a zásluha celé mé lásky.
Já pevnì vyøeším za pomoci Thy slušnost
Pro vyznat mé høíchy, kát se od, zlepšit mùj život,
A vyhnout se pokušením zla.

Ó! mùj Bože, já srdeènì jsem líto mít uražený Thee
A já nenávidím celé mé høíchy kvùli Thy spravedlivý trest
Ale vìtšina všeho, protože mùj Bože, já jsem urazil Thee
Kdo je veškerý dobrý
Jako já jsem vìdìl, že vy
A zásluha celé mé lásky
Já rezervuji, já rezervuji, já rezervuji
Já rezervuji, já vyøeším
Já mám rezervaci
Já mám rezervaci!
Co vy myslíte to není v poèítaèi??! !
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy